Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Om kommunen sikrer at tjenestemottaker mottar et forsvarlig tjenestetilbud etter sosialtjenestelovens § 4-3 jfr. § 4-2, bokstav a-d, i samsvar med eventuelle endrede bistandsbehov og uavhengig av endrede rammebetingelser

Om kommunen sikrer utførelse av tjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2, bokstav a-d overfor psykisk utviklingshemmede uten bruk av tvang og makt i strid med bestemmelsene i sosialtjenesteloven kapittel4A.

Tilsynet avdekket forhold som ga grunnlag for 2 avvik. Det ble ikke gitt merknader. Følgende avvik ble gitt:

Avvik 1:

Flatanger kommune sikrer ikke gjennom sine styringsaktiviteter et forsvarlig tjenestetilbud etter sosialtjenestelovens § 4-3, jf. § 4-2 bokstav a-d, og at tjenestene er i samsvar med eventuelle endrede bistandsbehov og uavhengig av endrede rammebetingelser.

Avvik 2:

Flatanger kommune sikrer ikke gjennom sine styringsaktiviteter at tjenester etter sosialtjenesteloven § 42 bokstav a d, til psykisk utviklingshemmede gjennomføres i henhold til bestemmelsene om tvang og makt i sosialtjenesteloven kapittel 4A.

Dato: 06.04.11

Thea Hennie Kveinå
revisjonsleder

Sigbjørn Holst
revisor

 

Paul Andre Andersson
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Flatanger kommune, og var en del av fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i 2010. Systemrevisjonen ble først planlagt avholdt den 16. og 17. november 2010. Forespørsel om utsettelse av systemrevisjonen til 2011 fra Flatanger kommune, ble innvilget i brev fra Fylkesmannen datert 12.10.10. Systemrevisjonen ble avholdt i perioden 06.01.11 - 06.04.11.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Flatanger kommune har ca. 1100 innbyggere. Flatanger kommune har flere mennesker med psykisk utviklingshemming som de bistår. Kommunen har en bolig med flere leiligheter hvor det er stasjonert nattvakt. Det gis i tillegg øvrige tilbud til psykisk utviklingshemmede som bor i kommunen.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 06.01.11.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt den 09.03.11.

Intervjuer

Følgende personer ble intervjuet.

 • Rådmann Rune Strøm
 • Hjelpepleier Wenche Hanssen
 • Vernepleier Ketil Bruheim
 • Hjelpepleier Lise Hunnestad
 • Avdelingssykepleier Siri-Mette Røstvoll
 • Omsorgsarbeider Wenche Frisendal
 • Vernepleierstudent Ann Kristin Hatland
 • Helse- og omsorgssjef Liv Ingeborg Brønstad

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved tjenestestedene og tilsynet hadde samtaler med mottakere av tjenestene.

Sluttmøte ble avholdt den 10.03.11.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet vurderte om Flatanger kommune har prosedyrer som sikrer ivaretakelse av krav innen lovgivningen på følgende områder:

Om kommunen sikrer at tjenestemottaker mottar et forsvarlig tjenestetilbud etter sosialtjenestelovens § 4-3 jfr. § 4-2, bokstav a-d, i samsvar med eventuelle endrede bistandsbehov og uavhengig av endrede rammebetingelser

Om kommunen sikrer utførelse av tjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2, bokstav a-d overfor psykisk utviklingshemmede uten bruk av tvang og makt i strid med bestemmelsene i sosialtjenesteloven kapittel 4A.

5. Funn

Det ble under tilsynet avdekket to avvik.

Avvik 1:

Flatanger kommune sikrer ikke gjennom sine styringsaktiviteter et forsvarlig tjenestetilbud etter sosialtjenestelovens § 4-3, jf. § 4-2 bokstav a-d, og at tjenestene er i samsvar med eventuelle endrede bistandsbehov og uavhengig av endrede rammebetingelser.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om sosiale tjenester § 4A-3, jfr. § 4-2 bokstav a-d
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker §§ 24 og 25
 • Helsepersonelloven § 40, jfr. sosialtjenesteloven § 4A-1O
 • Forskrift om pasientjournal § 8 og § 5, 4. ledd, jfr. sosialtjenesteloven § 4A-l O
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Avviket begrunnes med følgende:

 • Vedtak etter sosialtjenesteloven§ 4-3 jfr. § 4-2, er ikke individuelt begrunnet.
 • Gjennomgang av enkeltvedtak viser at begrunnelsene i de ulike vedtakene er identiske.
 • Vedtakene etter sosialtjenesteloven § 4-3 jfr. § 4-2, nevner ikke de faktiske forhold som vedtaket bygger på.
 • Tilsynet avdekket at flere tjenestemottakere som mottar tjenester etter sosialtjenesteloven har gamle vedtak. Det fremgår ikke hvorvidt nevnte vedtak er evaluert og vurdert ut fra dagens situasjon.
 • Til flere tjenestemottakere som mottar tjenester etter sosialtjeneste]oven foreligger det ingen dokumentasjon som viser at kommunen har utført kartlegging av behov.
 • Kartleggingsverktøyet lplos benyttes ikke systematisk.
 • Det er foretatt en generell reduksjon av tjenestene til tjenestemottakerne uten at det er foretatt individuelle vurderinger av behov. Dette er beskrevet i et informasjonsbrev til pårørende og hjelpeverger datert 25.06. 2003. Denne generelle reduksjonen av tjenestetilbudet opprettholdes fortsatt.
 • Ovennevnte brev viser også at kommunen utelater visse tjenester fra sosialtjenesteloven § 4-2 a, og kun tilbyr disse tjenestene ved egenbetaling. Dette kan innebære at rettskravet på tjenester ikke blir oppfylt.
 • Mangelfull journalføring og føring av journal på ulike steder/system vanskeliggjør arbeidet med å ha en forsvarlig kartlegging og gjennomføring av tjenestetilbudet.
 • Det er ingen formell arena for utveksling av informasjon mellom tjenesteyterne.

Avvik 2:

Flatanger kommune sikrer ikke gjennom sine styringsaktiviteter at tjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav a-d, til psykisk utviklingshemmede gjennomføres i henhold til bestemmelsene om tvang og makt i sosialtjenesteloven kapittel 4A.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om sosiale tjenester §§ 4A-4, 4A-5 og 4A-7 jfr. sosialtjenesteloven § 2-1, l, 2 og 3. ledd
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Avviket begrunnes med følgende:

 • Tilsynet avdekket at kommunen benytter inngripende tiltak uten at det foreligger dokumenterte vurderinger for dette, eller at det er fattet vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4A.
 • Skjema for skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner er ikke tilgjengelig for tjenesteyterne.
 • Det foreligger ingen prosedyrer for bruk av tvang og makt etter sosialtjenesteloven kapittel4A.
 • Det foreligger ingen systematisk opplæring i bruk av tvang og makt etter sosialtjenesteloven kapittel 4A.
 • Manglende rutiner for risikovurderinger av farefull atferd.

6. Regelverk

 • Lov 13. desember 1991 nr. 8 om sosiale tjenester
 • Lov 10. februar 1967 nr. 54 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene
 • Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell
 • Forskrift 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal
 • Forskrift 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonsoversikt
 • Stillingsbeskrivelser
 • Oversikt over ansatte ved aktuelle tjenestesteder
 • Oversikt over personer med psykisk utviklingshemming som mottar tjenester
 • Prosedyrer

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Vedtak etter sosialtjenesteloven § 4-2
 • Journaler
 • Dagsplaner
 • Rutineperm
 • Iplos
 • Arkivpermer
 • Infoperm/turnuser
 • Profil

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn
 • Oversendelse av dokumenter fra Flatanger kommune

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon l stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Rune Strøm

Rådmann

X

X

X

Liv Ingeborg Brønstad

Helse- og omsorgssjef

X

X

X

Siri-Mette Røstvoll

Avdelingssykepleier

X

X

X

Ketil Bruheim

Vernepleier

 

X

 

Ann Kristin Hatland

Vernepleierstudent

 

X

 

Lise Hunnestad

Vernepleier

 

X

 

Wenche Frisendal

Omsorgsarbeider

 

X

 

Wenche Hanssen

Hjelpepleier

 

X

 

Fra tilsynsmyndighetene deltok: Thea Hennie Kveinå, Paul Andre Andersson og

Sigbjørn Holst