Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen undersøkte om kommunen sikrer at:

Sosialtjenesteloven kapittel 4A overholdes i virksomheten, herunder om:

 • Innholdet i tvangsbegrepet etter sosialtjenesteloven kapittel 4A er kjent i virksomheten
 • Tjenestene er i samsvar med lov og forskrift når kommunen anvender tvang og makt som skadeavverging i enkelttilfeller overfor mennesker med psykisk utviklingshemming

Tilsynet avdekket ikke forhold som ga grunnlag for avvik og det ble ikke gitt merknader.

Dato: 15.12.11

Thea Hennie Kveinå
revisjonsleder

Paul Andre Andersson
revisor

Sigbjørn Holst
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Levanger kommune i perioden 18.10.11 – 15.12.11. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Sosial- og helsetjenester er i Levanger kommune ledet av Kommunalsjef helse, og tjenestene er organisert i 6 tjenesteområder som ledes av hver sin enhetsleder. Avlastningsenheten er organisert under Distrikt Sentrum/Ytterøy.

Levanger kommune har en avlastningsbolig for barn/unge. Det tilbys dag og heldøgns avlastningsordninger til familier som har barn med funksjonsnedsettelser.

Avlastningsboligen har 7 beboelsesrom og en treningsleilighet. Avlastningsboligen har videre 2 fellesstuer med kjøkken, samt et aktivitetsrom.

Det er for tiden 25 brukere som regelmessig mottar tjenester på avlastningsboligen. Tjenestene ytes av 23 tjenesteytere fordelt på ca. 10 årsverk.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt den 18.10.11.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt den 06.12.11.

Intervjuer

Det ble avholdt 6 intervjuer.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved avlastningsboligen.

Sluttmøte ble avholdt den 06.12.11.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet vurderte om Levanger kommune har prosedyrer som sikrer ivaretakelse av krav innen sosialtjenesteloven kapittel 4A ved kommunens avlastningsbolig.

5. Funn

Tilsynet avdekket ikke forhold som ga grunnlag for avvik og det ble ikke gitt merknader.

6. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester m.v. av 13. desember 1991 nr. 81 (sosialtjenesteloven)
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731 (internkontrollforskriften)
 • Forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385 (journalforskriften)
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (kvalitetsforskriften)

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Stillingsbeskrivelser
 • Avviksskjema
 • Turnus
 • Prosedyreskjema
 • Prosedyre for tiltak med bruk av tvang og makt
 • Prosedyre for saksbehandling av søknader om avlastningsopphold
 • Prosedyre for arbeid med tillitskapende tiltak
 • Rutiner for ansvarsvakt
 • Rutiner for dagvakt
 • Skjema: Melding om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner
 • Veiledning i utfylling av melding om skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner
 • Skjema: Vedtak som innebærer bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming
 • Veiledning i utfylling av skjema for vedtak som innebærer bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming
 • Anonymisert oversikt over brukere ved avlastningsboligen
 • Beskrivelse av ansvarsforhold og fordeling av oppgaver ved Levanger kommunes avlastningsbolig
 • Årsplan for HMS
 • Velkomstbrosjyre
 • Oversikt over tjenesteytere/kompetanse

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Profil
 • Papirjournaler
 • Avviksprotokoll
 • Referat fra personalmøter
 • Kompetanseplan

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Brev datert 18.10.11 fra Fylkesmannen angående varsel om tilsyn
 • Brev datert 17.11.11 fra Levanger kommune vedlagt etterspurt dokumentasjon

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Jon Ketil Vongraven

Guri Johansen

Kirsten Nilsen

Randi Halvorsen

Eldbjørg Kulstad

Karl Martin Haugen

Lars J. Kverkild

Rådmann

Fagarbeider

Sykepleier

Fagarbeider

Fagarbeider

Avdelingsleder

Enhetsleder

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok: Thea Hennie Kveinå, Paul Andre Andersson og Sigbjørn Holst