Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen undersøkte om kommunen sikrer at:

Sosialtjenesteloven kapittel 4A overholdes i virksomheten, herunder om:

 • innholdet i tvangsbegrepet etter sosialtjenesteloven kapittel 4A er kjent i virksomheten
 • tjenestene er i samsvar med lov og forskrift når kommunen anvender tvang og makt som skadeavverging i enkelttilfeller overfor mennesker med psykisk utviklingshemming

Tilsynet avdekket ikke forhold som ga grunnlag for avvik og det ble ikke gitt merknader.

Dato: 14.12.11

Thea Hennie Kveinå
revisjonsleder

Paul Andre Andersson
revisor

Sigbjøm Holst
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Stjørdal kommune i perioden 19.10.11 -14.12.11. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten spesielle forhold

Etat omsorg har ansvar for sosiale tjenester i Stjørdal kommune. Tjenesteområdet ledes av en etatssjef, og er organisert i 14 tjenesteområder med en enhetsleder for hvert tjenesteområde.

Etat omsorg har etablert fagteam utviklingshemming, der det ukentlig foretas drøftelser mellom rådgiver fra etat omsorg, enhetsleder ved barne- og avlastningstjenesten, kommunelege, representant fra miljøarbeidertjenesten og representant fra tildelingskontoret angående situasjonen for brukere med utviklingshemming. Barne- og avlastningstjenesten har 6 årlige møter med habiliteringstjenesten for barn ved Sykehuset Levanger.

Barne- og avlastningstjenesten har en barne- og avlastningsbolig. Det tilbys dag og heldøgns avlastningsordninger til familier som har barn med funksjonsnedsettelser.

Barne- og avlastningsboligen har l O beboelsesrom. Boligen har videre felleskjøkken, fellesstuer, sanserom, aktivitetsrom og en treningsleilighet. Alle måltider lages ved barne- og avlastningsboligen. Uteområdet ved barne- og avlastningsboligen er opparbeidet med ulike lekeapparater.

Det er for tiden omtrent 30 brukere som regelmessig mottar tjenester på avlastningsboligen. Tjenestene ytes av 17 tjenesteytere fordelt på ca. 13,2 årsverk.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt den 19.10.l l.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 07.12.11.

Intervjuer

Det ble avholdt 6 intervjuer

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved barne- og avlastningsboligen.

Sluttmøte ble avholdt 08.12.11.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet vurderte om Stjørdal kommune har prosedyrer som sikrer ivaretakelse av krav etter sosialtjenesteloven kapittel 4A ved kommunens barne- og avlastningsbolig.

5. Funn

Tilsynet avdekket ikke forhold som ga grunnlag for avvik og det ble ikke gitt merknader.

6. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester m.v. av 13. desember 1991 nr. 81 (sosialtjenesteloven)
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731 (internkontrollforskriften)
 • Forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385 Gournalforskriften)
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (kvalitetsforskriften)

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Stillingsbeskrivelse
 • Avviksskjema
 • Oversikt over ansatte
 • Turnus
 • Prosedyre for ansvarsvakt
 • Prosedyre for skadeavvergende tiltak
 • Prosedyre for avvikshåndtering og utfylling av skjema
 • Prosedyre for kartlegging av utfordrende atferd
 • Skjema: Motivasjonsundersøkelse (MAS)
 • Skjema: Registrering av forekomst av utfordrende atferd
 • Skjema: Melding om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner
 • Veiledning i utfylling av melding om skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner
 • Skjema: Vedtak som innebærer bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming
 • Veiledning i utfylling av skjema for vedtak som innebærer bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming
 • Årsplan
 • Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:
 • Profil
 • Papirjournaler
 • Brukerperm
 • Referat fra møter

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Brev fra Fylkesmannen datert 19.10.11 angående varsel om tilsyn
 • Brev fra Stjørdal kommune datert 11.11.11 vedlagt etterspurt dokumentasjon

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte
Sissel Risberg Vernepleier X   X
Turid Øren Hjelpepleier X X X
Lars Eirik Nordbotn Etatsjef   X  
Lisbeth Birkeland Barne- og ungdomsarbeider X X  
Mette Sneeggen Hjelpepleier   X  
Ann Kristin Hoås Enhetsleder X X X
Bente Jørgensen Hjelpepleier     X
Janne Johansen Hjelpepleier     X

Veronica Ellingsen

Hjelpepleier

 

 

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok: Thea Hennie Kveinå, Paul Andre Andersson og Sigbjørn Holst