Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen undersøkte om kommunen sikrer at:

Sosialtjenesteloven kapittel 4A overholdes i virksomheten, herunder om:

 • Innholdet i tvangsbegrepet etter sosialtjenesteloven kapittel 4A er kjent i virksomheten
 • Tjenestene er i samsvar med lov og forskrift når kommunen anvender tvang og makt som skadeavverging i enkelttilfeller overfor mennesker med psykisk utviklingshemming

Tilsynet avdekket ikke forhold som ga grunnlag for avvik og det ble ikke gitt merknader.

Dato: 15.12.11

Thea Hennie Kveinå
revisjonsleder

Paul Andre Andersson
revisor

Grethe Gilstad
observatør

Sigbjørn Holst
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Verdal kommune i perioden 19.10.11 – 15.12.11. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Verdal kommune har en avlastningsbolig ved Ringvei Nord. Avlastningsenheten er organisert under Øra omsorg- og velferdsdistrikt. Det tilbys heldøgns avlastningsordninger til familier med barn og unge som har funksjonsnedsettelser.

Det er 5 beboelsesrom ved avlastningsboligen. Boligen har videre felleskjøkken, aktivitetsrom og en treningsleilighet. Alle måltider lages ved avlastningsboligen.

Det er for tiden 13 brukere som regelmessig mottar tjenester ved avlastningsboligen. Tjenestene ytes av 25 tjenesteytere fordelt på 10,8 årsverk.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt den 19.10.11.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt den 09.12.11.

Intervjuer

Det ble avholdt 6 intervjuer.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved avlastningsboligen.

Sluttmøte ble avholdt den 09.12.11.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet vurderte om Verdal kommune har prosedyrer som sikrer ivaretakelse av krav etter sosialtjenesteloven kapittel 4A ved kommunens barne- og avlastningsbolig.

5. Funn

Tilsynet avdekket ikke forhold som ga grunnlag for avvik og det ble ikke gitt merknader.

6. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester m.v. av 13. desember 1991 nr. 81 (sosialtjenesteloven)
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731 (internkontrollforskriften)
 • Forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385 (journalforskriften)
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (kvalitetsforskriften)

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Stillingsbeskrivelse
 • Oversikt over ansatte
 • Turnus
 • Prosedyre for opplæring av nyansatte
 • Prosedyre for avviksmelding og avvikshåndtering
 • Anonymisert oversikt over brukere med diagnosen psykisk utviklingshemming ved Verdal kommunale avlastningsbolig
 • Prosedyre: skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner
 • Prosedyre: vedtak tvang og makt
 • Prosedyre: overlapping, avlastningsbolig Ringvei Nord
 • Prosedyre: opplæring av ansatte i sosialtjenesteloven kap. 4A ved Ringvei Nord
 • Prosedyre: for ansvarsvakt ved hjemmetjenestene Ringvei Nord
 • Prosedyre for miljøterapeutisk arbeid med oppfølgingsansvar
 • Oversikt over ansvarsforhold ved Verdal kommunale avlastningsbolig
 • Informasjonsmateriell
 • Delegasjonsoversikt
 • Årsplan
 • Møteplan

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Profil
 • Papirjournaler
 • Dagsplaner og opplæringsskjema
 • Informasjonsperm for nyansatte
 • Prosedyreperm
 • Referat fra personalmøter
 • Avvik
 • Perm med informasjon angående sosialtjenesteloven kapittel 4A

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Brev datert 19.10.11 angående varsel om tilsyn.
 • Brev datert 31.10.11 fra Verdal kommune angående kontaktperson ved tilsynet.
 • Brev datert 18.11.11 og den 21.11.11 fra Verdal kommune vedlagt etterspurt dokumentasjon.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Ellen Stuberg

Maj Iren Hallem

Heidi Anita Vangstad Størseth

Maj Iren Bjørnmelen

Ida Mari Ness Holan

Karoline Fjeset

Per Tore Sandsaunet

Avd.leder

Barne- og ungdomsarbeider

Ass.avd.leder/vernepleier

Hjelpepleier

Miljøterapeut/vernepleier

Miljøterapeut/vernepleier

Virksomhetsleder

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Thea Hennie Kveinå, Paul Andre Andersson, Grethe Gilstad og Sigbjørn Holst