Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Tema for revisjonen var kommunens tjenesteyting overfor personer med en psykisk utviklingshemming herunder

 • at kommunen sikrer at ulovlig tvangsbruk ikke finner sted

Det ble ikke gitt avvik eller merknader.

Paul Andre Andersson
Revisjonsleder

Bente Kne Haugdahl
Revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Grong kommune 23.10.12. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Fylkesmannen i Nord-Trøndelag gjennomfører i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Grong kommune har ca. 2450 innbyggere. Grong kommune har ett nytt bofellesskap ferdigstilt 2011. Bofellesskapet er tilknyttet heldøgns bemanning. Det ytes også tjenester til hjemmeboende mennesker med psykisk utviklingshemming.

Fagansvarlig ved bofellesskapet har også ansvaret for tjenesteyting overfor hjemmeboende. Grong kommune har to vedtak etter lov om helse- og omsorgstjenester kapittel 9. Det foreligger ikke meldinger om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner 2011/2012.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 17.08.12.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt den 23.10.2012.

Intervjuer
Det ble avholdt ni intervjuer.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt den 06.11.12.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet vurderte om Flatanger kommune har prosedyrer som sikrer ivaretakelse av krav innen lovgivningen på følgende områder:

Tema for revisjonen var kommunens tjenesteyting overfor personer med en psykisk utviklingshemming herunder

 • at kommunen sikrer at ulovlig tvangsbruk ikke finner sted

5. Funn

Det ble under tilsynet ikke avdekket avvik eller merknader.

7. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.
 • Lov av 24. juni nr. 30 2011 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
 • Lov av 2. juli 1999 nr 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)
 • Lov 10. februar 1967 nr. 54 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Forskrift 21. desember 2000 nr 1385 om pasientjournal (pasientjournalforskriften)
 • Forskrift 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (internkontrollforskriften)

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonsplan for pleie og omsorgstjenesten
 • Overordnet og administrativ ledelsesstruktur
 • Oversikt over tjenesteytere og deres kompetanse
 • Oversikt over personer med psykisk utviklingshemming som mottar tjenester
 • Serviceerklæring

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Vedtak
 • Journaler
 • Dagsplanperm
 • Internkontrollperm
 • Dagbøker for en bruker

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn
 • Oversendelse av dokumenter fra Grong kommune

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Håkon Kolstrøm

Kommunalsjef helse

X

X

X

Elen Leksås

Vernepleier/fagansvarlig

X

X

 

Marita Ovesen

Vernepleier

X

X

X

Leif Gravseth

Hjelpepleier

 

X

 

Stig Bjørnes

Assistent

 

X

 

Asrunn Lysberg

Hjelpepleier

 

X

X

Sigbjørn Jacobsen

Assistent

 

X

 

Siv A Grannes

Barnevernspedagog

 

X

 

Anne May Løvås

Sykepleier

 

X

X

Bente Fiskum

Avdelingsleder

   

X

Kjell Hegland

Assistent

   

X

Inger Skogmo

Assistent

   

X

Tove Pedersen

Omsorgsarbeider

   

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok: Paul Andre Andersson og Bente Kne Haugdahl