Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Tema for revisjonen var kommunens tjenesteyting overfor personer med en psykisk utviklingshemming herunder

 • at kommunen sikrer at ulovlig tvangsbruk ikke finner sted

Det ble gitt et avvik.

Inderøy kommune sikrer ikke gjennom sine styringsaktiviteter at ulovlig bruk av tvang og makt overfor mennesker med psykisk utviklingshemming kan finne sted. Fylkesmannen har ikke avdekket at bruk av tvang finner sted i Inderøy kommune.

Paul Andre Andersson
Revisjons]eder

Bente Kne Haugdahl
Revisor

 

 

Grethe Gilstad
Revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Vikna kommune 07.08.12- 31.10.12. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Fylkesmannen i Nord­ Trøndelag gjennomfører i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten tinner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Den 01.01.12 ble tidligere Mosvik kommune og Inderøy kommune slått sammen. Fylkesmannen har på bakgrunn av dette valgt å se på tjenestetilbudet i den delen av kommunen som tidligere var lnderøy kommune. Inderøy kommune har organisert tjenester for psykisk utviklingshemmede i egen avdeling, tiltak funksjonshemmede. Kommunen gir tjenester til 31 personer som har et bo og omsorgstilbud. Det bemerkes at det også gis tjenester til psykisk utviklingshemmede som er hjemmeboende.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 07.08.12. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 30.10.12.

Verifikasjoner

 • Gjennomgang av mapper/enkeltvedtak.
 • Gjennomgang av journaler, både på papir og i Profil.
 • Intervju med tjenesteytere.

Intervjuer

Ti personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 31.1 0.12.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet vurderte om Inderøy kommune har prosedyrer som sikrer ivaretakelse av krav innen lovgivningen på følgende områder:

Kommunens tjenesteyting overfor personer med en psykisk utviklingshemming herunder

 • at kommunen sikrer at ulovlig tvangsbruk ikke finner sted

5. Funn

Det ble avdekket et avvik.

Avvik 1:

Inderøy kommune sikrer ikke gjennom sine styringsaktiviteter at ulovlig bruk av tvang og makt overfor mennesker med psykisk utviklingshemming kan finne sted. Fylkesmannen har ikke avdekket at bruk av tvang finner sted i Inderøy kommune.

Dette er et avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 9-4
 • Internkontrollforskriften § 4 bokstav c, tg og h.
 • Helsepersonelloven § 40 jf journal forskriften § 5 fjerde ledd, § 8 bokstav d, e og f.
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenester§ 3

Avviket begrunnes med følgende:

 • Det foreligger ingen systematisk opplæring i bruk av tvang og makt.
  - Tjenesteyterne har ikke tilstrekkelig kunnskap om tvangsbegrepet og prosedyrer som skal følges etter bruk av skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner.
 • Prosedyrer i brukerpem1er er ikke samsvar med praksis og inneholder tiltak som er i strid med bestemmelsene i helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9.
  - Brukerpermene er i varierende grad evaluert og oppdatert
 • Journalen fremstår ikke helhetlig. Journalen inneholder en papirbasert del og en elektronisk. Det fremgår ikke at det finnes en tilleggsjournal og hva denne inneholder.
 • Journalen inneholder i varierende grad relevante og nødvendige opplysninger.
  - Beskrivelse av alternative løsninger gjenfinnes i liten grad i pasientjournal
  - Faglige vurderinger knyttet til tiltak gjenfinnes i liten grad i pasientjournal
 • Kommunen har ikke et godt nok system rundt avvikshåndteringer.
  - Det er ikke tatt stilling til hva som er avvik knyttet til bruk av tvang.
  - Det skrives få avvik bortsett fra legemiddelhåndtering og HMS.
  - Ledelsen bruker ikke avviksmeldinger i sitt forbedrende arbeid.

 

6. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.
 • Lov av 24. juni nr. 30 2011 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
 • Lov av 2. juli 1999 nr 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)
 • Lov 10. februar 1967 nr. 54 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Forskrift 21. desember 2000 nr 1385 om pasientjournal (pasientjournalforskriften)
 • Forskrift 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten(internkontrollforskriften)
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosialetjenesterm.v.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart:
  - sentraladm
  - helse-og sosialavdelingen
  - Tiltak for Psykisk utviklingshemmede
 • Register psykisk utviklingshemmede
 • Oversikt kompetanse støttekontakter
 • Stillingsbeskrivelser
 • Infonnasjonshefte til nyansatte
 • Turnuser
 • HMS og internkontroll
 • Legemiddelhåndtering
 • Virksomhetsplan bistand og omsorg

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Vedtak på tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven
 • Individuelle planer
 • Rutinebeskrivelser
 • Prosedyrer i pasientjournal- Profil
 • Referat fia personalmøter
 • Beboerpenner
 • Avvikspenner

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn 07.08.12.
 • Brev/mailltelefon av 15.08.12 og 17.09.12 fra Inderøy kommune.

 

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Per Ame Olsen

Enhetsleder

X

X

X

Laila Eilertsen

Vemepleier

X

X

 

Janne Nilsen

Assistent

 

X

 

Else Strand

Hjelpepleier

 

X

X

Lillian Sundnes

Assistent

 

X

 

Ann K. Berg

Hjelpepleier

 

X

X

Erlend Bjøru

Tjenesteleder

X

X

X

Ann Helen Kinnunen

Vemepleier

 

X

X

Randi Hammer

Helsefagarbeider

 

X

 

Finn Madsen

Kommunalsjef

X

X

X

Jon A. Hollekim

Rådmann

   

X

Eirin T. Lian

Enhetsleder

   

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok: Paul Andre Andersson, Grethe Gilstad og Bente Kne Haugdahl