Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til gjennomført stikkprøvetilsyn med kommunens saksbehandling vedr avlastning. Kommunen har i sin skriftlige tilbakemelding datert 23.11.12 gjort rede for hvilke tiltak som er iverksatt som følge av tilsynet for å sikre god saksbehandling i tråd med regelverket.

Stikkprøvetilsynet hadde som formål å identifisere forbedringsområder i saksbehandlingen, og i den forbindelse gi råd og veiledning til kommunene.

Kommunen har vist at vedtaksmalene er oppdatert og i tråd med gjeldende regelverk. Videre har kommunen v/kopi av plansjene vist hvordan Fylkesmannens tilbakemelding fra tilsynet har blitt lagt til grunn for intern gjennomgang i møte med enhetsledere/vedtaksansvarlige 19.11.12.

Det anbefales at avlastning også er tema i for eksempel avdelingsmøter for å sikre at også øvrig personale er så kjent med tiltaket at de kan informere utad, og evt bistå med søknader.

Fylkesmannen vil bemerke at Leksvik kommunes hjemmeside ikke omtaler tiltaket avlastning, med unntak av avlastning for funksjonshemmede barn og unge. Avlastning går bare fram som del av sykeheimens oppgaver.

Avlastning kan imidlertid også gis i andre former og uavhengig av sted, for eksempel i hjemmet dersom kommunen og partene finner dette hensiktsmessig.

Ut over dette finner Fylkesmannen at tiltakene kommunen har iverksatt er relevante i forhold til svakhetene som ble påpekt under tilsynet.

Fylkesmannen takker for samarbeidet.

Marit D. Kverkild (e.f.)
Revisor

Kirsti K. Mørkved
Revisor