Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Ved tilsynet ble det undersøkt om kommunen i Nav sikrer forsvarlig saksbehandling av søknader fra personer med forsørgeransvar for barn. Tilsynet er avgrenset til om kommunen sikrer at søkerens (herunder også barnas) situasjon kartlegges i tilstrekkelig grad om det gjøres individuelle vurderinger av behov

Det ble ikke funnet avvik eller gitt merknader ved tilsynet. Tilsynet er dermed avsluttet.

Dato: 06.06.2012

Kirsti K. Mørkved
revisjonsleder

Roar Veiseth
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Nav Lierne i perioden 09.02.12 - 11.05.12. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester i Nav § 9. Fra 01.01.2010 fikk kommunene plikt til internkontroll på området økonomisk stønad, jf § 5 i lov om sosiale tjenester i Nav.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten skal omhandle avvik og merknader som eventuelt avdekkes under revisjonen, men ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

Det ble ikke avdekket avvik eller gitt merknader under dette tilsynet.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Lierne kommune har om lag 1406 innbyggere. Nav Lierne er ett av 6lokalkontor i tjenesteområdet Indre Namdal. Hvert lokalkontor har sin leder med faglig og administrativt ansvar for kommunale og statlige tjenester. En av lederne (i nabokommunen Grong) har et særskilt ansvar for statlig tjenesteproduksjon i hele tjenesteområdet, mens øvrige ledere fungerer som avdelingsledere på statlig område.

Barnevernet i Indre Namdal er også regionalt organisert og samlokalisert med PPT, med nabokommunen Grong som vertskommune.

Nav Lierne har 4 ansatte i til sammen 2,5 årsverk. Kommunens familieenhet har 2 sosialfaglige ansatte, hvorav en jobber både i familieenheten (70%) og i Nav (30%).

I tråd med partnerskapsavtalen, er det inngått lokal avtale mellom Nav Lierne og kommunens helse- og omsorgsetat. Lavterskel-tilbudet ”familieenheten” under helse- og omsorgsetaten er tverrfaglig sammensatt og har etablert faste samarbeidsmøter med bla skoler, barnehager, Nav og barnevernstjeneste.

Kommunen har også vedtatt en plan for arbeid med barn og unges oppvekstvilkår 2012-2015, som også omhandler tiltak for barn i økonomisk vanskeligstilte familier.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 09.02.2012. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 10.05.12.

Intervjuer

7 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 11.05.12.

4. Hva tilsynet omfattet

Nyere forskning har gitt ny kunnskap om barns sårbarhet i økonomisk vanskeligstilte familier, og har ført til økt faglig og politisk bevissthet rundt barnas behov.

Kommunen i Nav møter mange barnefamilier. Nav har mulighet til å forebygge at dårlig økonomi går ut over barns og unges behov og muligheter til å ha et trygt og aktivt liv på linje med jevnaldrende.

Praksis, og undersøkelser foretatt av Statens Helsetilsyn viser imidlertid at barns behov i liten grad synliggjøres i kartlegginger og vurderinger når søknader fra vanskeligstilte familier behandles.

Statens helsetilsyn har derfor bestemt at det i 2012 skal føres et landsomfattende tilsyn med kommunen i Navs behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer som har forsørgeransvar for barn. Det føres i 2012 tilsammen 100 tilsyn, hvorav 4 i Nord-Trøndelag. Tilsynene gjennomføres etter felles mal, og vil inngå i Statens Helsetilsyns oppsummering av situasjonen på landsbasis.

Tilsynet er avgrenset til å undersøke hvordan kommunen i Nav styrer at kartleggings- og vurderingsarbeidet følger lovens krav og skjer på en slik måte at grunnlaget for riktige og forsvarlige beslutninger er på plass.

Som ledd i tilsynet ble bla samtlige brukermapper knyttet til målgruppen gjennomgått, herunder i alt 55 vedtak fattet i perioden fra og med 2010.

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik eller gitt merknader ved tilsynet.

6. Regelverk

 • Lov 2009-12-18 nr. 131: Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
 • Lov 1967-02-10: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) med forskrift til forvaltningsloven (forvaltningsforskriften)
 • FOR 2010-11-19-1463: Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltingen
 • Rundskriv I-34/2001 -Sosial- og helsedepartementet. Sosialtjenestelovens kap. 5
 • Rundskriv A-2/2011 av 20.12.2011- Statlige veiledende retningslinjer for utmåling av økonomisk stønad til livsopphold

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonsbeskrivelser av Nav Nord-Trøndelag
 • Organisasjonskart Lierne kommune pr 01.03.09
 • Samarbeidsavtale Nav Lierne og Nav Nord-Trøndelag, oppdatert 01.l0.11
 • Lokal avtale mellom Nav Lierne og Helse- og omsorgsetaten i Lierne kommune datert 08.02.12
 • Oversikt datert 14.03.12 over ansatte, og veil normer for økonomisk sosialhjelp
 • Rutinebeskrivelser for økonomisk sosialhjelp og for krisehjelp, begge datert 29.02.12
 • Utskrift av kvalitetshåndbok for Lierne kommune vedr behandling av søknad om økonomisk sosialhjelp, og vedr krisehjelp, begge datert 26.06.02
 • Personalia målangivelse av nærmeste leder for 2 ansatte, samt utskrift som viser ansvarsområde for samme 2 ansatte
 • Utskrift av delegasjonsreglement for Lierne kommune, og delegasjon datert 02.09.11 av anvisningsmyndighet
 • Notat mottatt 20.04.12 vedr kommunens familieenhet og ungdomskoordinators rolle
 • Beskrivelse av Familieenheten (revidert april 12)
 • Kompetanseplan for helse- og omsorgsetaten 2010-2013
 • Lierne kommunes plan for arbeid med barn og unges oppvekstvilkår 2012-2015 rnlvedlegg
 • Rutine for håndtering av bekymring for barn (helse- og omsorgsetaten) datert 27.09.11
 • Skjema avviksrapport (Lierne kommune) datert 01.11.10
 • Plansjer som beskriver Navs avviksrapporteringssystem ASYS
 • Oversikt over brukere i målgruppen forn januar 2010

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Oversikt over foreløpige måleparametre fra Nav Lierne til kommunen, og anbefalte styringsparametre (2009) som legges til grunn for rapporteringer fra Nav til kommunen

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn datert 09.02.12
 • Div e-poster mellom Navs kontaktperson og tilsynet i planleggingsfasen

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Karl Audun Fagerli

Rådmann

X

X

X

Rita Totsås

Nav-leder

X

X

X

Elin Schive

Helse- og omsorgssjef

X

X

X

Aud Randi Øium Gjertsås

Veileder Nav l sosionom familieenheten

X

X

X

Kari Monsen Strand

Veileder Nav (statlig)

X

X

X

Lena Mari Skåle

Veileder Nav (statlig)

X

X

X

Ellen Totland Elstad

Helsesøster

 

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Roar Veiseth (revisor), Kirsti K. Mørkved (revisjonsleder)