Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Gjennomføring av undersøkelse etter lov om barneverntjenester
 • Evaluering av hjelpetiltak til hjemmeboende barn

Fylkesmannen er tilsynsmyndighet overfor kommunenes arbeid etter lov om barneverntjenester. Statens helsetilsyn er Fylkesmannens overordnede faglige instans for tilsynet. Dette tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn initiert av Statens helsetilsyn.

Fylkesmannen har funnet to avvik ved tilsynet:

Avvik 1:

Kommunens undersøkelse etter barnevernloven er mangelfull; det dokumenteres ikke om

barn får medvirke, og det mangler dokumentasjon på faglige vurderinger før undersøkelsene konkluderes. Dette kommer som en følge av manglende styring.

Avvik 2:

Kommunen sikrer ikke tilstrekkelig evaluering av igangsatte hjelpetiltak, det dokumenteres ikke barns medvirkning og faglige vurderinger av tiltakets effekt.

Dato: 18.09.12

Kirsti Myrvang
revisjons!eder

Hanne Dyrstad
revisor

 

Unni Røstad
Pedersen revisor

 

Dette dokumentet er elektronisk godlgent, og har derfor ingen underskrift.

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Verdal kommune, barneverntjenesten i perioden 20.03.12 - 18.09.12.

Revisjonen inngår som en del av et landsomfattende tilsyn i 2011 og 2012. Det vil si at alle fylker fører tilsyn med samme tema i flere kommuner. Temaet er valgt av Statens helsetilsyn som er Fylkesmannens overordnede faglige instans på tilsyn med barnevernområdet.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunal barneverntjeneste etter lov om barneverntjenester § 2-3, 4. ledd.

Fonnålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Verdal kommune har i overkant av 14 000 innbyggere. Verdal sentrum har bystatus, og kommuneadministrasjonen er lokalisert der.

Barneverntjenesten er organisert under ressurssenter oppvekst, sammen med blant annet PPT, helsestasjon, jordmødre og ungdomskontakten. Leder for ressurssenteret er virksomhetsleder, virksomhetsleder rapporterer til kommunalsjefunder rådmannen.

Barneverntjenesten har en inndeling med to team; småbarnsteam og ungdomsteam. Teamene har hver sin teamleder. Medregnet barnevernleder har barneverntjenesten 10 hele stillingshjemler.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 21.03.12. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 24.05.12.

Intervjuer

Åtte personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble avholdt 25.05.12

4. Hva tilsynet omfattet

Det ble ført tilsyn med to hovedtema:

1. Gjennomføring av undersøkelser

 • Om kommunen sikre at det gjennomføres en tilstrekkelig undersøkelse
 • Om kommunen sikrer barns rett til å få medvirke i undersøkelsesperioden
 • Om kommunen sikrer at det foretas en forsvarlig vurdering før undersøkelsen avsluttes

2. Evaluering av hjelpetiltak til hjemmeboende barn.

 • Om kommunen sikrer at det gjennomføres en tilstrekkelig evaluering
 • Om kommunen sikrer at barnet får medvirke i evalueringsfasen
 • Om kommunen sikrer en faglig forsvarlig vurdering før man avslutter evalueringen

5. Funn

Det ble avdekket to avvik ved hjelpetiltak til hjemmeboende barn:

Avvik 1:

Kommunens undersøkelse etter barnevernloven er mangelfull; det dokumenteres ikke om barn får medvirke og det mangler dokumentasjon på faglige vurderinger før undersøkelsene konkluderes. Dette kommer som en følge av manglende styring.

Avvik 2:

Kommunen sikrer ikke tilstrekkelig evaluering av igangsatte hjelpetiltak, det dokumenteres ikke barns medvirkning og faglige vurderinger av tiltakets effekt.

Avvik 1 bygger på følgende:

 • To av sytten saker har skriftlig plan for undersøkelsen, og det foreligger liten dokumentasjon av faglige vurderinger for de valg som tas for hva som skal undersøkes i den enkelte sak. Dokumentasjon er spredd på flere steder, det gjør det vanskelig å få oversikt over hva som er planlagt gjennomført i undersøkelsen, og hvorfor. Hva som konkret skal undersøkes i de enkelte sakene er ikke tydelig dokumentert. Det er til en viss grad opp til hver enkelt saksbehandler hvordan undersøkelsen planlegges og gjennomføres, dette har ført til at det er utviklet noe ulik praksis for framgangsmåten.
 • I fem av sytten saker er barnet informert om undersøkelsen, og i fem av sakene har barnevernet snakket med barnet. Tjenesten har nedfelt i sine rutiner at det skal vurderes om barnet skal snakkes med. I kun en av de sytten sakene er slik vurdering dokumentert. Videre er barneverntjenestens faglige vurderinger manglende når undersøkelsessaken skal konkluderes. I fem av sytten saker dokumenteres det at barnets spesielle behov er vurdert. Ni av sytten saker mangler konklusjon på undersøkelsen.

Avvik 2 bygger på følgende:

 • Sakene mangler gjennomgående klare og konkrete målsettinger i tiltaksplan for barnet, og det er lite systematikk i å evaluere tiltak og mål i tiltaksplanene. Dette kommer fram ved at flertallet tiltaksplaner mangler evalueringsdato, det evalueres ikke på eventuelt oppsatt dato og evalueringen foretas ikke sammen med den/de tiltaket gjelder for.
 • Barns medvirkning ivaretas ikke tilfredsstillende gjennom evaluering av hjelpetiltak, og det dokumenteres i liten grad om barnevernet har vurdert om barnet skulle høres. Dermed kommer ikke barnet syn på egen situasjon fram, det kommer heller ikke fram om barnet er gitt mulighet til å uttale seg.
 • Ved evalueringer henter barneverntjenesten inn faglige vurderinger fra andre instanser, men det blir i liten grad dokumentert barnevernets faglige vurderinger omkring innhentet informasjon og vurdering. Det dokumenteres i liten grad vurderinger om tiltakets effekt, om tiltakene er hensiktsmessig ut fra satte mål. Det vurderes ikke om nye tiltak burde vært prøvd, heller ikke om det vurderes tiltak om omsorgsovertagelse.
 • Etter evaluering av hjelpetiltakene er det ikke tydelig konkludert hvilken konklusjon som er tatt i saken, og hvordan tjenesten skal arbeide videre i saken.

6. Vurdering av styringssystemet

Ledelsen i kommunen etterspør ikke om tjenesten sine rutiner i forhold til undersøkelse og evaluering blir fulgt, eller kva som skal til for at tjenesten skal kunne følge rutiner og lovkrav. Det etterspørres heller ikke om krav til dokumentasjon følges.

Usystematisk og manglende dokumentasjon gjør det vanskelig for tjenesten selv å få oversikt over eventuell svikt i forhold til både gjennomføring av undersøkelser og evalueringer av hjelpetiltak. Manglende styring med hvordan undersøkelser planlegges, gjennomføres og dokumenteres kan føre til at undersøkelsene blir tilfeldige og opp til hver enkelt saksbehandler, og kan gi nedsatt rettsikkerhet for barnet og familien.

Det foretas ikke regelmessige og konkrete vurderinger om barneverntjenestens arbeid ivaretar kravet til barns medvirkning i egen sak. Følgene kan være at barneverntjenesten ikke er godt nok kjent med barnets helhetlige situasjon før beslutninger tas.

Barneverntjenesten melder ikke fra oppover i systemet om sårbare områder innenfor undersøkelse og evaluering. Kommunen opplyser å ha et system for å melde avvik, men det er ikke tatt i bruk i forhold til å melde avvik ved undersøkelser og evalueringer i barneverntjenesten. Avviksrapportering etterspørres ikke av kommunens ledelse.

7. Regelverk

 • Barnevernloven §§ 4-3, 4-5 og 6-9
 • FN's barnekonvensjon artikkel 12
 • Forvaltningsloven §§ 11 d, 17 og 18
 • Forskrift om internkontroll for kommunenes oppgaver etter lov om barneverntjenest

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Oversikt over innkomne meldinger
 • Kopi av mapper med 10 siste henlagte undersøkelser uten tiltak
 • Kopi av 10 siste undersøkelser med tiltak
 • Oversikt over alle saker med hjelpetiltak avsluttet siste året
 • Aktuelle delegasjonsreglement
 • Prosedyrer for internkontroll
 • Rutiner for behandling av meldinger, undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak
 • Oversikt over ansatte i Verdal barneverntjeneste
 • Oversikt over arbeidsoppgaver, teaminndeling, deltagere i ulike team m.m organisasjonskart

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 17 saksmapper

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Trude S. Tangstad

barnevernkurator

X

X

X

Siv M.T. Lindsetmo

barnevernkurator

X

   

Helen B. Hallem

barnevernkurator

X

X

X

Maja Venås Eriksen

barnevernkurator

X

X

X

Lars Einar Karlsen

virksomhetsleder

X

X

X

Mari S. Jentoft

barnevernkurator/stedfortr.

X

X

X

Bente Nestvold

barnevernleder

X

X

X

Kristin J. Hildrum

varaordfører

X

 

X

Siri Ellefsen Selvnes

barnevernkurator

X

X

X

Ann Helen Holmen

barnevernkurator

X

 

X

Silje J. Nordback

barnevernkurator

X

 

X

Trine Therese Haugen

barnevernkurator

X

   

Jostein Grimstad

rådmann

X

X

X

Frode Kvittem

kommunalsjef

X

 

X

Inger Lise Petersen

miljøterapeut

   

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Unni Røstad Pedersen, Hanne Dyrstad og Kirsti Myrvang fra Fylkesmannen i Nord­ Trøndelag, sistnevnte som revisjonsleder.
Kari Indahl deltok som observatør fra Statens helsetilsyn.