Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Tema for revisjonen var kommunens tjenesteyting overfor personer med en psykisk utviklingshemming herunder

 • at kommunen sikrer at ulovlig tvangsbruk ikke finner sted

Det ble gitt et avvik.

Avvik 1:

Kommunen sikrer ikke igjennom sine styringsaktiviteter at ulovlig bruk av tvang og makt overfor mennesker med psykisk utviklingshemming finner sted.

 

Paul Andre Andersson
Revisjonsleder

Bente Kne Haugdahl
Revisor

 

 

Grethe Gilstad
Revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Vikna kommune 07.18.12- 22.11.12. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Fylkesmannen i Nord­ Trøndelag gjennomfører i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Fonnålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet tar forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Vikna kommune har ca. 41 00 innbyggere. Vikna kommune yter tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming i tre bofellesskap. Bofellesskapene er tilknyttet heldøgns bemanning. Det ytes også tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming i egne boliger.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 07.08.12.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet og dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt den 21.11.2012. Intervjuer

Det ble avholdt ti intervjuer.

Sluttmøte ble avholdt den 22.11.12.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet vurderte om Vikna kommune har prosedyrer som sikrer ivaretakelse av krav innen lovgivningen på følgende områder:

Tema for revisjonen var kommunens tjenesteyting overfor personer med en psykisk utviklingshemming herunder

 • at kommunen sikrer at ulovlig tvangsbruk ikke finner sted

5. Funn

Det ble avdekket ett avvik.

Avvik 1:

Kommunen sikrer ikke igjennom sine styringsaktiviteter at ulovlig bruk av tvang og makt overfor mennesker med psykisk utviklingshemming finner sted.

Dette er et avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 9-4 § 9-5 og§ 9-7.
 • Internkontrollforskriften § 4 bokstav c, f, g og h.
 • Helsepersonelloven § 40 jf. journalforskriften § 5 fjerde ledd, § 8 bokstav d, e og f. Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenester § 3

Avviket bygger på følgende:

 • Tilsynet avdekket at kommunen benytter inngripende tiltak uten at det foreligger dokumenterte vurderinger for dette, eller at det er fattet vedtak
  - Gjentatte skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner utløser ikke arbeid med å vurdere vedtak
  - Det benyttes tvang og makt som ikke er rapportert som skadeavvergende ved nødsituasjoner.
 • Kommunen har iverksatt to vedtak før det er godkjent av Fylkesmannen.
 • Det foreligger ingen systematisk opplæring i bruk av tvang og makt.
  - Kommunen har ingen kompetanseplan
  - Tjenesteyterne har ikke tilstrekkelig kunnskap om tvangsbegrepet
  - Tjenesteyterne har ikke tilstrekkelig kunnskap om hvilke prosedyrer som skal følges etter bruk av skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner
 • Journalen fremstår ikke helhetlig. Journalen inneholder flere papirbaserte deler og en elektronisk. Det fremgår ikke at det finnes tilleggsjournal og hva disse inneholder.
 • Journalen inneholder i varierende grad relevante og nødvendige opplysninger.
  - Faglige vurderinger knyttet til vedtak gjenfinnes i liten grad i pasientjournal
 • Kommunen har ikke et godt nok system rundt avvikshåndteringer. - Det er ikke tatt stilling til hva som er avvik på tema.
  - Det skrives få avvik bortsett fra legemiddelhåndtering.
  - Ledelsen bruker ikke avviksmeldinger på tema i sitt forbedrende arbeid.

 

6. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.
 • Lov av 24. juni nr. 30 2011 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
 • Lov av 2. juli 1999 nr 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)
 • Lov 10. februar 1967 nr. 54 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Forskrift 21. desember 2000 nr 1385 om pasientjournal (pasientjournalforskriften)
 • Forskrift 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (internkontrollforskriften)

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonsoversikt
 • Aktuelle prosedyrer/rutiner og retningslinjer
 • Oversikt over tjenesteytere og deres kompetanse
 • Anonymiseti oversikt over personer med psykisk utviklingshemming som mottar tjenester
 • Oversikt over arbeidet med individuelle planer/ rutiner for tjenesteytingen

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Vedtak
 • Journaler i profil og brukerperm
 • Dagsplanpern1
 • Kvalitetssystemet
 • Arbeidsinstrukser
 • Avviksperm
 • Husmøtebøker
 • Personalmøtereferat
 • Nattevaktsrutiner

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn
 • Oversendelse av dokumenter fra Vikna kommune

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Torgunn Sinkaberg

Avdelingsleder

X

X

X

Nina Larsen

Fagleder

X

   

Svanhild Gaasvær

Hjelpepleier

X

X

 

Andri B. Lysø

Fagleder

X

X

X

Bodil Skjevelnes

Hjelpepleier

X

X

 

Peder Bjørkmann

Miljøarbeider(sykepleier)

X

X

 

Inger-Lise Langøren

Hjelpepleier

X

   

Torild Grunnan

Hjelpepleier

X

X

 

Bjørg Lauvskog

Assistent

X

X

X

Jorunn Kjærstad

Hjelpepleier

X

X

 

Kristian Skålhavn

Etatsjef

 

X

X

Torild Grunnan

Hjelpepleier

   

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok: Paul Andre Andersson, Grethe Gilstad og Bente Kne Haugdahl