Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Systemrevisjonen undersøkte om Levanger kommune sikrer at:

 • alle barn i aldersgruppen 0 til 6 år får forsvarlige helsekontroller i samsvar med nasjonale retningslinjer
 • helsestasjonstjenesten bidrar til at barn/familier med spesielle behov mottar et helhetlig tjenestetilbud
 • helsestasjonen tilbyr et tjenestetilbud til barn og foreldre tilpasset egen språkbakgrunn
 • helsestasjonstjenesten gir faglig forsvarlig kostholdsveiledning for å forebygge feilernæring

Det ble ikke funnet avvik under tilsynet.

Det ble gitt følgende merknad:

 • Levanger kommune har et forbedringspotensiale i forhold til bruk av koordinerende enhet og utvikle samarbeid mellom ulike faggrupper i helsestasjonen.

Bente Kne Haugdahl
revisjonsleder

Tor-Finn Granlund
revisor 

 

Toril Bjørken Skjørholm
revisor  

Sigbjørn Holst revisor
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Levanger kommune i periode 31.05.13 -22.11.13. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsestasjonstjenesten etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2, jf. lov om kommunale helse- ogomsorgstjenester § 12-3.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler merknad som ble gitt under revisjonen, og gir derfor ingen: fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Levanger kommune har 19 078 innbyggere. Det var 220 fødsler i 2012.

Det er 2 helsestasjoner i Levanger kommune. Helsestasjonsvirksomheten i kommunen er organisert under enheten barn og familie, som er en av enhetene som ledes av Kommunalsjef oppvekst. Barn- og familieenheten ledes av en enhetsleder, og fagleder/helsesøster har det faglige ansvaret ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Levanger kommune bosetter flyktninger, og har siden 1990 tatt imot asylsøkere ved Leira mottak.

Levanger kommune er i samkommune med Verdal kommune, men helsestasjonsvirksomheten er imidlertid holdt utenfor samarbeidet.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 31.05.13. Oversikt over dokumenter virksomheten hat oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt den 05.11.13.

Intervjuer - 8 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved Levanger helsestasjon, Sentrum distrikt, Nesset distrikt og Frol distrikt.

Sluttmøte ble avholdt den 06.11.13.

4. Hva tilsynet omfattet

Gjennom tilsynet ble det undersøkt om Levanger kommune sikrer ivaretakelse av krav innen lovgivningen på følgende områder:

 • Om kommunen sikrer alle barn i aldersgruppen 0 til 6 år forsvarlige helsekontroller i samsvar med nasjonale retningslinjer
 • Om kommunen sikrer at helsestasjonstjenesten bidrar til at barn/familier med spesielle behov mottar et helhetlig tjenestetilbud
 • Om kommunen sikrer at helsestasjonen tilbyr et tjenestetilbud til barn og foreldre tilpasset egen språkbakgrunn
 • Om kommunen sikrer at helsestasjonstjenesten gir faglig forsvarlig kostholdsveiledning for å forebygge feilernæring

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik under tilsynet. Det ble gitt en merknad.

Merknad:

 • Levanger kommune har et forbedringspotensiale i forhold til bruk av koordinerende enhet og utvikle samarbeid mellom ulike faggrupper i helsestasjonen.

Merknaden bygger på følgende funn:

 • Felles koordinerende enhet i Levanger kommune er under etablering. Koordinering av tjenester til barn blir i dag utført av Barne- og familietjenesten. Det er uklart hvordan koordinering ivaretas.
 • Etter Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge, anbefales det at fysioterapitjenester inngår ved iso-KMI over 30. Det foreligger en prioriteringsnøkkel for fysioterapitjenesten der behandling av overvekt ikke er nevnt.
 • Det er uklart hvem som er medisinskfaglig rådgiver.
 • Det foreligger ingen stillingsinstrukser.
 • Helsestasjonslegen deltar ikke ved utarbeidelse av prosedyrer og har ikke tilgang til kvalitetslosen der prosedyrene ligger.
 • Det er ikke etablert rutiner/prosedyrer mellom fastleger og helsestasjoner som viser hvordan partene skal utveksle opplysninger.

6. Regelverk

 • Lov 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten.
 • Lov av 1.januar 2012 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov av 2. juli 1999 om helsepersonell m.v.
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter.
 • Forskrift av 3. april 2003 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjeneste
 • Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal.
 • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjeneste.
 • Forskrift om lovbestemt sykepleiertjeneste i kommunens helsetjeneste.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Oversikt over ansatte i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 2013
 • Oversikt over samarbeidspartnere
 • Delegasjoner, ansvar og rolle for enhetsledere, fagledere og alle ansatte ved Barne og familietjenesten 2013-2014
 • Samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Levanger kommune vedrørende felles jordmortjeneste datert mars 2013
 • Samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Levanger kommune gjeldende fra 31.01.12 .
 • Samarbeidsavtale mellom Rusbehandling Midt-Norge HF og Levanger kommune
 • Samarbeidsavtale mellom Tannhelsetjenesten og helse- og omsorgstjenester i Levanger kommune
 • Årshjul for helsestasjons og skolehelsetjenesten 2013/2014
 • Samtykkeskjema for utveksling av opplysninger og tverrfaglig samarbeid ved kriseoppfølging
 • Samtykkeskjema for utveksling av opplysninger og tverrfaglig samarbeid i svangerskapet
 • Samtykkeskjema for utveksling av opplysninger og tverrfaglig samarbeid
 • Oversikt over representanter i det tverrfaglige ressurssenteret BaFa
 • Oversikt over helsesøstre som er kontaktperson for barnehager i Levanger kommune
 • Risiko- og sårbarhetsvurdering vedrørende samarbeid mellom ansatte i helsestasjons og skolehelsetjenesten og legetjenesten
 • Prosedyre for helsetjeneste for asylsøkere, flyktninger og innvandrere
 • Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2020
 • Kommunedelplan oppvekst mot år 2020 Metode i Hspro
 • Prosedyre for konsultasjoner i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • Innkallingsmaler
 • Prosedyre ved uteblivelse fra avtalt rutinemessig helseundersøkelse ved helsestasjons og skolehelsetjenesten
 • Kartleggingsskjema for språk ved 2-årskonsultasjon
 • Kartleggingsskjema for språk ved 4-årskonsultasjon
 • Screeningskjema ved 2-årskonsultasjon
 • Percentil for bruk til premature
 • Prosedyre for overgang fra barnehage til skole
 • Prosedyre for overgang fra helsestasjon til skole
 • Prosedyre for tverrfaglig samarbeid mellom helsesøster, lege og fysioterapeut ved helsestasjonen
 • Prosedyre for samarbeid i svangerskapsomsorgen
 • Referat fra evalueringsmøte i tverrfaglig team
 • Prosedyre for dokumentasjon i journaler
 • Prosedyre for anafylaksiberedskap og håndtering av anafylaksi
 • Prosedyre for forebygging og oppfølging ved kjønnslemlestelse
 • Prosedyre for oppfølging av minoritetsspåklige barn
 • Prosedyre for registrering av vaksiner som avviker fra vanlig rutine
 • Prosedyre for BCG-vaksine til nyfødte
 • Prosedyre for Hep B vaksine
 • Prosedyre ved oppfølging av for tidlig fødte barn av fysioterapeut
 • Prosedyre -prioriteringsnøkkel for fysioterapeut
 • Prosedyre for ergoterapitjenesten
 • Prosedyre for brystpumpeutleie
 • Prosedyre for enurese
 • Prosedyre ved signering av kontakter
 • Prosedyre for innsyn og utskrift av journal
 • Prosedyre for oppbevaring og håndtering av vaksiner i kjøleskap
 • Svarskjema til foreldre ang. helsestasjonstilbudet
 • Opplæring/repetisjon i bruk av kvalitetslosen
 • Prosedyre for avviksmelding og avvikshåndtering
 • Prosedyre for skademelding - ansatt
 • HMS årsplan
 • Kompetanseplan for Barne- og familietjenesten 2011-2013
 • Introduksjonsplan ved nyansettelse ved Barne- og familietjenesten

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

• 64 journaler i HsPro

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte

Elin Lunde Pettersen

Helsesøster

X

 

X

Tove Solvang Rian

Helsesøster

X

X

X

Guro Vedul Tronstad

Fysioterapeut

X

 

X

Line Haaland

Fysioterapeut

X

 

X

Siri Andersen

Helsesøster

X

 

X

Aina Helden

Helsesøsterstudent

X

 

X

Trude Matberg

Helsesøster

X

   

Anne Brit Reitan

Helsesøster

X

 

X

Randi Haugskott

Helsesøster

X

 

X

Gunhild Mo Forberg

Helsesøster

X

X

X

Ragnhild Hynne

Helsesøster

X

   

Sissil Holthe Moen

Helsesøster

X

 

X

Sidsel Skjervø

Helsesøster

X

 

X

Anita Lunde

Helsesekretær

X

   

Barbro Orskaug

Helsesøster

X

   

Eli Kristin Johansen

Fagleder/helsesøster

X

X

X

Ranveig Lingen Hegdal

Helsesøster

X

   

Unni Anita Pape

Helsesøster

X

 

X

Randi Solem

Helsestasjonslege

X

X

X

Sidsel Helland

Helsesøster

X

 

X

Tonje K. Johannesen

Jordmor

X

   

Marte Haugan Svendgård Ragnhild Aunsmo

Jordmorstudent Kommuneoverlege

X

x

X X

Ellfrid Hustad

Helsesekretær

X

 

X

Ola Stene

Rådmann

X

   

Trude Nøst

Kommunalsjef

X

X

 

Unni Salater Fenstad

Jordmor

   

X

Lilly Nerenget

Ergoterapeut

   

X

Marit Elisabeth Aksnes

Enhetsleder

X

X

X

Ingrid Lund

Helsesøster

 

X

 

Fra tilsynsmyndighetene deltok: Bente Kne Haugdahl, Tor-Finn Granlund, Toril Bjørken Skjørholm og Sigbjørn Holst

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2013 Helsestasjonstjenester til barn 0-6 år

Søk