Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver evt. avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Ved tilsynet er det undersøkt om kommunen i Nav sikrer forsvarlig tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram.

Tilsynet er avgrenset til:

 • Om kommunen sikrer forsvarlig tildeling ved at tjenesten er tilgjengelig for potensielle deltakere, at det informeres om tjenesten, og at det gjennomføres forsvarlig kartlegging, vurdering og beslutningsprosesser knyttet til behandling av søknader om KVP
 • Om kommunen sikrer forsvarlig gjennomføring av kvalifiseringsprogrammet ved at innholdet og omfanget i programmene er forsvarlige. I dette ligger hensynet til den enkeltes behov og forutsetninger er ivaretatt, at programmets innhold støtter opp om formålet og at oppfølging av deltakerne er forsvarlig. Det må også foretas jevnlige evaluering og justering av tiltakene underveis dersom det er behov for dette. Programmets varighet skal også etterleves

Det ble ikke funnet avvik men ble gitt 1 merknad ved tilsynet. Tilsynet er dermed avsluttet

Dato:

Anne Lise Mathisen
revisjonsleder

Grethe Juul og Marita Heimstad
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved NAV Overhalla i perioden 10. og 11. april 2013. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Overhalla kommune har omlag 3636 innbyggere. Kontoret er ett av 5 lokalkontor i tjenesteområdet Midtre Namdal og er medlem av samkommunen Midtre Namdal som består av Namsos, Overhalla, Fosnes og Namdalseid. Hvert lokalkontor har sin avd.leder, men det faglige og administrative ansvaret for tjenestene etter Lov om sosiale tjenester i NAV er delegert til Nav- lederen i Midtre Namdal. Tilsynsmyndigheten har imidlertid fått opplyst at den daglige og praktiske utøvelsen av både faglig og administrativ ledelse og ansvar utøves av avdelingslederen ved Nav Overhalla.

Dette synes å være godt forankret både hos ledelse og ansatte.

Samkommunen har dessuten vedtatt en sosialpolitisk plan der kvalifiseringsprogrammet er beskrevet som et viktig virkemiddel i forhold til prioriteringer og tiltak.

Nav Overhalla har 3 ansatte på sosialtjenesteområdet, i til sammen 2,5 årsverk.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 08.02.2013. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 10.04.2013.

Intervjuer

6 personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble avholdt 04.04.2013

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved kontorlokalene til NAV Overhalla .

4. Hva tilsynet omfattet

Deltakelse i kvalifiseringsprogrammet er en rettighet dersom betingelsene hjemlet i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 29 er oppfylt. Formålet er å bidra til at flere i målgruppen kommer i arbeid.

Statens helsetilsyn har bestemt at det i 2013 og 2014 skal føres et landsomfattende tilsyn med kommunen i Nav sitt ansvar for å sikre forsvarlig tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram. Det føres i 2013 tilsammen 100 tilsyn, hvorav 4 i Nord-Trøndelag. Tilsynene gjennomføres etter felles mal, og vil inngå i Statens helsetilsyns oppsummering av situasjonen på landsbasis.

Tilsynet er avgrenset til å undersøke hvordan kommunen i Nav styrer at ansvaret for å sikre forsvarlig tildeling og gjennomføringen av kvalifiseringsprogrammet.

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik under tilsynet:

Det ble satt en merknad:

I enkelte program fremgår ikke tidspunkt for iverksetting.

Dersom tidspunktet fremgår, blir det mer oversiktlig både for deltaker i programmet og for virksomheten.

6. Regelverk

 • Lov 2009-12-18 nr. 131: Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
 • Lov 1967-02-10: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) med forskrift til forvaltningsloven (forvaltningsforskriften)
 • FOR 2010-11-19-1463: Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltingen
 • Rundskriv Hovednr. 35 – lov om sosiale tjenester i NAV
 • Forskrift om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad av 21.desember 2011

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart Nav Overhalla og Midtre Namdal samkommune.
 • Samarbeidsavtale Midtre Namdal samkommune kommune / Nav Nord-Trøndelag, datert 03.02.2011
 • Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune kommune til NAV Leder i tjenesteområde Midtre Namdal, vedtatt 23.06.2011
 • Oversikt over ansatte i NAV Overhalla
 • Rutinebeskrivelser kvalifiseringsprogram udatert I Tunus for arbeid i mottak
 • Sosialpolitisk plan for Midtre Namdal samkommune
 • Utskrift av faginnhold i sosiale tjenester i NAV/kvalifiseringsprogrammet fra «NAVET»

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Rutinehåndbok med rutiner og skjemaer for arbeid med tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogrammet.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen: I Varsel om tilsyn datert 08.02.2013

 • Svar datert fra 11.03.2013 m/ vedlagt dokumentasjon

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte

Marthe Mosand Viken

Avdelingsleder

x

x

x

Harald Skjørland

Veileder

x

x

 

Ina Kjellmo Skjefte

Veileder

x

x

x

Anne Therese Gansmo

Stedfortreder NAV Leder Midtre Namdal samkommune

x

x

x

Lene Lindsethmo

Veileder

x

x

x

Astri Skistad

Veileder

x

x

x

Trond Stenvik

Rådmann

   

x

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Grethe Juul (revisor), Marita Heimstad(revisor), Anne Lise Mathisen(revisjonsleder)

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2013–14 Kvalifiseringsprogrammet

Søk etter tilsynsrapporter

Søk