Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Systemrevisjonen undersøkte om kommune sikrer at:

 • alle barn i aldersgruppen 0 til 6 år tar forsvarlige helsekontroller i samsvar med nasjonale retningslinjer
 • helsestasjonstjenesten bidrar til at barn/familier med spesielle behov mottar et helhetlig tjenestetilbud
 • helsestasjonen tilbyr et tjenestetilbud til barn og foreldre tilpasset egen språkbakgrunn
 • helsestasjonstjenesten gir faglig forsvarlig kostholdsveiledning for å forebygge feilernæring

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader på de områdene som tilsynet omfattet.

 

Bente Kne Haugdahl
revisjonsleder

Toril Bjørken Skjørholm
revisor

 

Sigbjørn Holst
revisor

 

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Snåsa kommune i perioden 31 05.13 -25.11.13. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år. Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsestasjonstjenesten ett lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2, jf. lov om kommunale helse­ omsorgstjenester § 12-3.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtr else av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervju og andre undersøkelser.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller fo skrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold v lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet fo forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Snåsa kommune har ca. 2150 innbyggere. Det var 16 fødsler i 2012.

Snåsa kommune er organisert i en 2 nivå modell, med resultatenhetsledere direkte underlagt Rådmannen. Det er en helsestasjon i Snåsa kommune som er organisert under Familiesentralen.

Snåsa kommune er også et samisk sentrum med egen barneskole og internat for sørsamiske barn, samt et sørsamisk museum og kultursenteret Saemien Sijte med flere samiske institusjoner. Snåsa kommune er med i forvaltningsområde for samisk språk, og er dermed en tospråklig kommune. Snåsa kommune har ikke mottatt flyktninger.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt den 31.05.13.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt den 22.10.13.

Intervjuer - 7 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved Snåsa helsestasjon.

Sluttmøte ble avholdt den 23.10.13.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet vurderte om Snåsa kommune har rutiner og prosedyrer som sikrer ivaretakelse av krav innen lovgivningen på følgende områder:

 • Om kommunen sikrer alle barn i aldersgruppen 0 til 6 år forsvarlige helsekontroller i samsvar med nasjonale retningslinjer
 • Om kommunen sikrer at helsestasjonstjenesten bidrar til at barn/familier med spesielle behov mottar et helhetlig tjenestetilbud
 • Om kommunen sikrer at helsestasjonen tilbyr et tjenestetilbud til barn og foreldre tilpasset egen språkbakgrunn
 • Om kommunen sikrer at helsestasjonstjenesten gir faglig forsvarlig kostholdsveiledning for å forebygge feilernæring

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader under tilsynet.

Tilsynsmyndigheten har for øvrig merket seg:

 • Kommunen tilbyr og gjennomfører helsekontroller som anbefalt i faglige retningslinjer.
 • Det er opprettet prosedyrer i henhold til nasjonale veiledere.
 • Samhandling mellom helsestasjon og andre i forhold til barn med spesielle behov gjennomføres i et tverrfaglig samarbeid med tidlig intervensjon.
 • Det er opprettet faste tverrfaglige samarbeidsmøter mellom helsestasjonen og koordinator, barneverntjenesten, fysioterapi- og ergoterapitjenesten, tjeneste for psykisk helse og rus, barnehager, skoler og spesialisthelsetjenesten.
 • Individuell plan og koordinerende enhet brukes aktivt.
 • Bemanning og kompetanse er tilstrekkelig for å dekke helsestasjonens behov.
 • Snåsa kommune er en tospråklig kommune. Det er imidlertid ikke avdekket språkproblemer i forbindelse med helsestasjonstjenester ettersom den samiskspråklige befolkningen også snakker og forstår norsk.

6. Regelverk

 • Lov 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten
 • Lov av 1.januar 2012 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov av 2. juli 1999 om helsepersonell m.v
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter
 • Forskrift av 3. april 2003 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsestjenesten
 • Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal
 • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift om lovbestemt sykepleiertjeneste i kommunens helsetjeneste

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Stillingsbeskrivelse
 • Oversikt over ledere og ansatte vedr. tilsyn med helsestasjonstjenester fo barn 0-6 år
 • Oversikt over kompetanse blant ledere og ansatte vedr. tilsyn med helsestasjonstjenester for barn 0-6 år
 • Sjekkliste for introduksjon av nytilsatte i Snåsa kommune
 • Oversikt over samarbeidspartnere for Helsestasjonen
 • Oversikt over faste samarbeidsmøter
 • Prosedyre: Samarbeid omkring barn med overvekt
 • Prosedyre: Samarbeid med barnevernet
 • Prosedyre: Samarbeid med 2. linjetjenesten
 • Prosedyre: Tidlig innsats i barnehagen - Kvellomodellen
 • Prosedyre: Tilrettelegging av kommunale tjenester
 • Prosedyre: Samarbeid med fysio- og ergoterapitjenesten
 • Prosedyre: Samarbeid med koordinator for folkehelse og friskliv
 • Prosedyre: Samarbeid med tjeneste for psykisk helse og rus
 • Prosedyre: Samarbeid med tannhelsetjenesten
 • Prosedyre: Hjemmebesøk til nyfødte
 • Prosedyre: 6 ukers konsultasjon
 • Prosedyre: 3 måneder konsultasjon
 • Prosedyre: 4 måneder konsultasjon
 • Prosedyre: 5 måneder konsultasjon
 • Prosedyre: 6 måneder konsultasjon
 • Prosedyre: 7 - 8 måneder konsultasjon
 • Prosedyre: 10 måneder konsultasjon
 • Prosedyre: 1 års konsultasjon
 • Prosedyre: 15 måneder konsultasjon
 • Prosedyre: 18 måneder konsultasjon
 • Prosedyre: 2 års konsultasjon
 • Prosedyre: 4 års konsultasjon
 • Prosedyre: Skolestartkontroll
 • Prosedyre: Småbarnstreff
 • Prosedyre: Kurs for vordende foreldre
 • Prosedyre: Besøk i barnehager
 • Prosedyre: Barnesamtaler
 • Prosedyre: BAPP-kurs
 • Prosedyre: LØFT-kurs
 • Prosedyre: Barn som pårørende
 • Prosedyre: Bruk av tolk
 • Prosedyre: Bruk av EPDS
 • Prosedyre: Ansvarsgruppe
 • Prosedyre: Møter i ansvarsgrupper
 • Prosedyre: Igangsetting av individuell plan, koordinator og ansvarsgruppe
 • Prosedyre: Avviksbehandling. Informasjon, gjennomføring og avslutning av en sak
 • Prosedyre: Avviksrapportskjema
 • Prosedyre: Avviksprotokoll
 • Prosedyre: Koordinator
 • Prosedyre: Rutiner for utredning og tiltak i habiliteringsarbeidet i kommunen
 • Prosedyre: Rutiner for individuell plan, koordinator og ansvarsgruppe
 • Prosedyre: Koordinerende enhet
 • Prosedyre: Amming
 • Samtalegrunnlag til foreldre vedr. rus og vold i nære relasjoner
 • Samtykkeerklæring for koordinerende enhet
 • Samtykkeerklæring for samarbeidsmøter med barneverntjenesten
 • Samtykkeerklæring for samarbeidsmøter med spesialisthelsetjenesten
 • Skjema for individuell plan
 • Informasjon vedrørende individuell plan
 • Informasjon til foreldre med barn i barnehage
 • Informasjon i forbindelse med 4-årskontroll
 • Søknadsskjema for hjemmebaserte tjenester
 • Henvisningsskjema for fysio- og ergoterapitjenesten
 • Skjema for bekymringsmelding til Indre Namdal barneverntjeneste
 • Henvisningsskjema til Tjeneste for psykisk helse og rus
 • Henvisningsskjema til det psykiske helsevernet for barn og unge
 • Henvisningsskjema til Habiliteringstjenesten for barn
 • Meldingsskjema til koordinerende enhet
 • Informasjon fra Familieambulatoriet
 • Plan for helsestasjon- og skolehelsetjenesten 2010 -2013
 • Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
 • Plan for rehabilitering 2012 -2015
 • Plan for psykisk helsearbeid 2011 -2014
 • Rutinebeskrivelse for det psykososiale kriseteamet
 • Kommuneplan for Snåsa 2005 -2015
 • Spørreskjema til foreldre/foresatte med 4-åringer
 • Spørreskjema til barnehagen 4-åringer
 • Informasjon vedrørende småbarnstreff
 • Overgangsplan for barnehage/skole
 • Risiko- og sårbarhetsvurdering for Helsestasjon- og skolehelsetjenesten
 • Informasjonsbrosjyre: Skolehelsetjenesten
 • Informasjonsbrosjyre: Helsestasjonen
 • Informasjonsbrosjyre: Koordinerende enhet
 • Informasjonsbrosjyre: Tjeneste for psykisk helse og rus

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 64 journaler i systemet WinMed
 • Kompetanse- og rekrutteringsplan for Helse-, Pleie- og Omsorgstjenestene
 • Referat -arbeid med merknader i rapport fra tilsyn med barnevern-, helse- og sosialtjenester

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte

Tone Lise Opheim

Ledende helsesøster

X

X

X

Kathrine Haugseth

Kommunejordmor

X

X

X

Klara Pettersen

Kommuneergoterapeut

X

X

X

Unn Kristin Vedal

Koordinator for barn og unge

X

X

X

Ulf Seljelid

Helsestasjonslege

X

X

X

Esther Brønstad

Enhetsleder familiesentralen

X

X

X

Truls Eggen

Rådmann

X

X

X

Ragnhild Agle

Psykiatrisk sykepleier

X

 

X

Pia Sæther

Turnuslege

X

   

Siv Anita Aasum

Psykiatrisk sykeoleier

X

 

X


Bente Kne Haugdahl, Toril Bjørken Skjørholm og Sigbjørn Holst

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2013 Helsestasjonstjenester til barn 0-6 år

Søk etter tilsynsrapporter

Søk