Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Nordland

Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Fylkesmannen i Nordland har gjennomført tilsyn med Bindal kommunes avlastnings- og støttekontakttjenester i tidsrommet 17. april til 29. august 2007. Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn med sosialtjenesten i 2007.

Denne rapporten beskriver den merknad som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Om kommunen sikrer en forsvarlig tildeling av avlastningstjenester
 • Om kommunen sikrer en forsvarlig tildeling av støttekontakttjenester
 • Om kommunen sikrer at avlastere og støttekontakter har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter innenfor det aktuelle området.

Tilsynet avdekket forhold som gir grunnlag for å gi en merknad.

Merknad:

Kommunen har ikke skriftlige rutiner/ prosedyrer for saksbehandling når det gjelder tildeling av avlastning og støttekontakt

Dato: 31. august 2007

Berit Kjølmoen
revisjonsleder
Audun Hole
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Bindal kommune i perioden 17. april - 29. august 2007. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn, gjennomført etter oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler en merknad som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Bindal er en kommune med ca 1650 innbyggere. Saksbehandlere for avlastnings- og støttekontakttjenester er hhv sosialkonsulent ansatt på sosialkontoret og avdelingsleder i pleie- og omsorgsavdelingen. Det er vedtatt en ny organisasjonsmodell for pleie- og omsorgsavdelingen, hjemmetjenesten med 3 enheter og institusjonstjenesten. I tillegg diskuteres det om pleie- og omsorgsavdelingen skal få totalansvaret for støttekontakt- og avlastningstjenester i henhold til sosialtjenesteloven. Kommunen har oversiktlig informasjon med søknadsskjema om støttekontakt og avlastning på sin hjemmeside. Ifølge en oversikt tilsendt fra kommunen mottar 4 personer avlastning og 15 personer støttekontakt.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 17. april 2007. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 28. august 2007.

Intervjuer
6 personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble avholdt 29. august 2007.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet undersøkte om kommunen oppfyller kravene som settes i sosialtjenesteloven og forvaltningsloven om å gi informasjon om tjenestene, forsvarlig utredning av tjeneste-mottakers behov, samt tildeling av avlastnings- og støttekontakttjenester. Tilsynet undersøkte også om avlastere og støttekontakter får informasjon, oppfølging og eventuelt veiledning og oppfølging underveis.

5. Funn

Merknad:

Kommunen har ikke skriftlige rutiner/ prosedyrer for saksbehandling når det gjelder tildeling av avlastning og støttekontakt.

Merknaden er bygget på følgende:

 • Gjennom intervju fremkommer at saksbehandlerne ikke har skriftlige rutiner/prosedyrer å forholde seg til ved tildeling

Kommentar:
Saksbehandling/tildeling av støttekontakt og avlastning er lagt til få nøkkelpersoner i kommunen. Uten skriftlige rutiner/prosedyrer kan systemet dermed være sårbart, spesielt i en omorganiseringssituasjon.

6. Regelverk

 • Lov av 13.12. 1991 om sosiale tjenester mv - sosialtjenesteloven
 • Forskrift av 20.12. 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift av 27.06. 2003 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
 • Forskrift av 23.12. 2004 om individuell plan
 • Lov av 10.02. 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker – forvaltningsloven

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Oversikt over antall mottakere av avlastning og støttekontakt
 • Organisasjonskart
 • Årsmelding for helse og sosial for 2005 og 2006
 • Oversikt over personell som arbeider med avlastning og støttekontakt
 • Kopi av 13 vedtak om tildeling av avlastning og støttekontakt

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Arbeidskontrakter for private avlastere og støttekontakter

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn: 17. april 2007
 • Etterspurt dokumentasjon mottatt hhv 9. mai, 6. juli og 7. august 2007
 • Program for tilsynet oversendt kommunen 7. august 2007
 • Diverse e-post/telefonsamtaler med kommunen i forbindelse med tilrettelegging og gjennomføring av tilsynet

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Gudrun Fossem

Helse- og sosialsjef

X

X

X

Elin Busch

Avdelingsleder

X

X

X

Sigrid Nygård

Støttekontakt

X

X

X

Randi Sjølstad

Sosialkonsulent

X

X

X

Anita S. Lund

Leder i hjemmetjenesten

X

X

X

Silje Helstad

Avdelingsleder

X

X

X

Knut Toresen

Rådmann

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Rådgiver Audun Hole og rådgiver Berit Kjølmoen