Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Nordland


Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Fylkesmannen i Nordland har gjennomført tilsyn med Herøy kommunes avlastnings- og støttekontakttjenester i tidsrommet 17. april til 27. juni 2007. Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn med sosialtjenesten i 2007.

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Om kommunen sikrer en forsvarlig tildeling av avlastningstjenester
 • Om kommunen sikrer en forsvarlig tildeling av støttekontakttjenester
 • Om kommunen sikrer at avlastere og støttekontakter har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter innenfor det aktuelle område

Tilsynet avdekket forhold som gir grunnlag for å gi ett avvik og en merknad.

Avvik:

Herøy kommune sikrer ikke en forsvarlig tildeling av avlastningstjenester for yngre brukere.

Merknad:

Kommunens vedtak om tildeling av støttekontakt er ikke tidsavgrenset.

Dato: 23.07.2007

Leif Aronsen
revisjonsleder
Finn Asbjørn Trones
revisor

 

 

Berit Kjølmoen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Herøy kommune i perioden 17. april – 27.juni 2007. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn, gjennomført etter oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 1. tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes
 2. tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 3. hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Herøy er en kommune med ca 1750 innbyggere. Kommunens helse, omsorg og sosialtjeneste er organisert med følgende tjenesteområder: helsetjenesten, sosial/barneverntjenesten, hjemmetjenesten og institusjon. Saksbehandlere for avlastnings- og støttekontakttjenester er avdelingsleder for hhv hjemmetjenesten og institusjonstjenesten. Innkomne saker drøftes i kommunens inntaksteam hvor helse, sosial og omsorgssjef, avdelingsleder hjemmetjenesten og avdelingsleder institusjon er faste deltakere. Ved behov møter kommunelegen, koordinator for funksjonshemmede og psykisk helsearbeider. Kommunen har oversiktlig informasjon med søknadsskjema om avlastning og støttekontakt på sin hjemmeside. Ifølge en oversikt tilsendt fra kommunen mottar 5 personer avlastning, 4 i sykehjem, og 19 personer støttekontakt pr 30. april 2007.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 17. april 2007. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt26. juni 2007.

Intervjuer
6 personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble avholdt 27. juni 2007.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet undersøkte om kommunen oppfyller kravene som settes i sosialtjenesteloven og forvaltningsloven om å gi informasjon om tjenestene, forsvarlig utredning av tjeneste-mottakers behov, samt tildeling av avlastnings- og støttekontakttjenester. Tilsynet undersøkte også om avlastere og støttekontakter får informasjon, oppfølging og eventuelt veiledning og oppfølging underveis.

5. Funn

Avvik 1:

Herøy kommune sikrer ikke en forsvarlig tildeling av avlastningstjenester til yngre brukere.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Internkontrollforskriftens § 4 f, jf. sosialtjenestelovens §§ 4-3 og 4-2 b.

Avviket bygger på følgende:

 • Intervju med ansatte.

Kommentar:
Herøy kommune disponerer ikke avlastningsbolig, og har ikke tilgjengelig privat avlastning til disposisjon for å ivareta avlastningsoppgaver overfor yngre personer. Kommunen disponerer leiligheter som kan benyttes til dette formålet, og mente de skulle greie ”å stable på beina” de nødvendige tiltak om det ble behov for det.

Det var ikke avklart hvordan en slik prosess skulle forløpe og hvor ansvaret for å få de ulike elementene på plass, økonomi, tilgang på bolig og personell, var forankret.

Bruk av avlastningstiltak utenfor kommunen, jf. ferieavlastning, vil bare kunne fange opp et mindre spekter av de behov som kan utløses ved akutte behov for avlastning. Faren for svikt og således mangel på oppfyllelse av myndighetskrav vurderes derfor som overhengende/for stor.

Kommunens praksis innenfor dette området vurderes i strid med forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4 f, jf. lov om sosiale tjenester §§ 4-3, 4-2 b.

Når det gjelder eldres behov for avlastning, så fremstår disse systemene/tiltakene som gode, jf. bruk av avlastningsplasser i kommunens sykehjem.

Merknad 1:

Kommunens tildeling av støttekontakt er ikke tidsavgrenset.

Merknaden er bygget på følgende:

 • Gjennomgåtte vedtak om tildeling sv støttekontakt gir ingen informasjon om tidsavgrensing
 • Gjennom intervju ble det tilkjennegitt at dette er praksis i kommunen

Kommentar:
Vedtak om støttekontakt bør være tidsavgrenset og angi når nye vurdering av tilbudet vil bli gjort. Dette gir forutsigbarhet for bruker, samtidig som kommunen med jevne mellomrom får evaluert sitt tjenestetilbud til den enkelte.

6. Regelverk

 • Lov av 13.12. 1991 om sosiale tjenester mv - sosialtjenesteloven
 • Forskrift av 20.12. 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift av 27.06. 2003 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
 • Forskrift av 23.12. 2004 om individuell plan
 • Lov av 10.02. 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker – forvaltningsloven

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Oversikt over antall mottakere av avlastning og/eller støttekontakt
 • Organisasjonskart
 • Stillingsbeskrivelse for avdelingsleder i hjemmetjenesten
 • Stillingsbeskrivelse og vernepleier/koordinator for funksjonshemmede
 • Kriterier for tildeling av støttekontakt
 • Kriterier for tildeling av avlastning
 • Introduksjon for støttekontakt
 • Oppdragsavtale for støttekontakt
 • Årsberetning for helse, sosial og omsorg 2005 og 2006
 • Oversikt over personell som arbeider med avlastning
 • Budsjett for 2007
 • Kopi av 5 vedtak om tildeling av avlastning og støttekontakt

Det ble ikke gjennomgått ytterligere dokumentasjon under tilsynsbesøket.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn: 17. april 2007
 • Mottatt etterspurt dokumentasjon 14. mai 2007
 • Program for tilsynet oversendt kommunen 19. juni 2007, både pr e-post og som brev
 • Diverse e-post med kontaktpersonen i kommunen i forbindelse med tilrettelegging og gjennomføring av tilsynet

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Siv Nilsen

Helse, sosial og omsorgssjef

X

X

X

Gunn Dahl

Avdelingsleder i hjemmetj.

X

X

X

Mette Opland

Hjelpepleier/støttekontakt

X

X

X

Hilde Svelle

Koordinator for funksjonshemmede

X

X

X

Anne Lise Gjengaar

Avdelingsleder institusjon

X

X

Mariann Lundestad

Hjelpepleier

X

X

x


Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Seksjonsleder Leif Aronsen, Rådgiver Finn Asbjørn Trones, Rådgiver Berit Kjølmoen