Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Nordland

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • organisering av arbeidet med samfunnsmedisinske tjenester
 • kommunenes prosedyrer ved godkjenning, saksbehandling og tilsyn med godkjenningspliktige virksomheter med fokus på skoler og barnehager
 • kommunenes prosedyrer ved godkjenning, saksbehandling og tilsyn med meldepliktige virksomheter, inkludert virksomheter som kan spre Legionella med aerosol
 • kommunens beredskapstiltak vedr. pandemisk influensa
 • hvordan sikres helsehensyn i kommunalt planarbeid og saksbehandling

Avvik 1:

Narvik kommune sikrer ikke ivaretakelse av ansvaret sitt som tilsynsmyndighet innen miljørettet helsevern

Avvik 2:

Narvik kommune har ikke en godkjent/vedtatt smittevernplan

Merknad 1:

Det er uklart hvem som er kommuneoverlegens nærmeste faglige overordnede i saker vedr. miljørettet helsevern.

Merknad 2:

Narvik kommune bør gjennomgå og oppdatere beredskapstiltakene vedr. pandemisk influensa

Merknad 3:

Narvik kommune har uklare rutiner for å ivareta helsehensyn i planarbeid

Dato: 5. mai 2008

seniorrådgiver Hege Meldal
revisjonsleder
underdirektør Solveig
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Narvik kommune i perioden 31.08.2007 –5. mai 2008. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Nordland gjennomfører i inneværende år.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Narvik kommune hadde per 1. januar 2007 18 301 innbyggere.

Narvik kommune har tre organisatoriske områder under administrasjonssjefen; område oppvekst og kultur, område teknisk og område helse, omsorg og sosial. Helse, omsorg og sosial ledes av HOS-sjefen. Narvik kommune har en kommuneoverlege ansatt i 100 % stilling som er organisatorisk plassert i en stabsfunksjon hos HOS-sjefen. Kommuneoverlegen har i følge forslag til stillingsbeskrivelse som hovedoppgave å være medisinsk faglig rådgiver og smittevernlege og å arbeide med miljørettet helsevern, helsemessig beredskap og andre oppgaver som er tillagt kommunelegefunksjonen i henhold til regelverket. En konsulent i 100 % stilling arbeider også på dette feltet i samarbeid med og etter oppdrag fra kommuneoverlegen. Helsekonsulenten utfører også en del arbeidsoppgaver etter direkte oppdrag frå HOS-sjefen. Narvik kommune står overfor en større omorganisering som er planlagt fra 1. januar 2008 og som vil endre kommuneoverlegens og de samfunnsmedisinske oppgavenes plassering i organisasjonen.

I det nåværende delegasjonsreglementet fra 7. desember 2000 er vedtaksmyndighet etter kommunehelsetjenestelovens kap 4a, den delen av kommunestyrets myndighet som kan delegeres, og smittevernlovens § 7-1, delegert direkte til medisinsk faglig ansvarlig leder/kommuneoverlegen som skal utøve sin myndighet i samråd med administrasjonssjefen.

I forslag til nytt delegasjonsreglement, sak i formannskapet 1. november 2007, delegeres myndighet etter kommunehelsetjenestelovens kap 4a, smittevernloven § 7-1 og tobakksskadeloven § 6 til rådmannen. Videre er det anført i saksdokumentene at det forutsettes maksimal grad av videredelegering fra rådmann til enhetslederne. Helsetilsynet i Nordland har ikke informasjon om forslaget til nytt delegasjonsreglement er vedtatt av Narvik kommune.

Narvik kommune har for 2005 rapportert en ressursbruk innen miljørettet helsevern på 1,6 årsverk til Kostra. Det kom fram under tilsynet at dette er en overrapportering. For 2006 har ikke Kostra innhentet slike opplysninger.

I kommunen er det 10 kommunale barnehager, 14 private barnehager, 4 private familiebarnehager, ni barneskoler, tre ungdomskoler, to kombinerte barne- og ungdomskoler og tre videregående skoler. Alle disse ble godkjent av kommunen i 2000.

Ved to av skolene er det svømmebasseng og i tillegg er det svømmebasseng i Idrettens hus og i Alleen borettslag. Det finnes tre campingplasser i kommunen, fem virksomheter som driver med akupunktur, piecering eller tatovering, en rekke frisørsalonger, et asylmottak, en rekke overnattingssteder og mange forsamlings- og undervisningslokaler. Antall solarier er ikke kartlagt.

Narvik VAR KF er et frittstående kommunalt selskap som ivaretar drift, investerings- og leveringsoppgavene for kommunen innen drikkevann, avløp og renovasjon i Narvik kommune. Narvik VAR har ansvaret for 5 kommunale vannverk, og i tillegg finnes det 15 private vannverk. To av de kommunale vannverkene er ikke godkjent av Mattilsynet, men ett av disse er ikke godkjenningspliktig etter drikkevannforskriften.

Narvik VAR KF drifter fire kommunale renseanlegg for avløpsvann og seks slamavskillere.

Narvik VAR KF samler inn avfall på vegne av Hålogaland ressursselskap, som har avfallsdeponi på Djupvik i Narvik kommune.

I Narvik sentrum er det stor aktivitet innen industri og transport, knytta til jernbanen og havna og som kan by på utfordringer i forhold til arealforvalting, forurensing, støy- og støvproblematikk i forholdet mellom næringsaktivitet, bykjernen og boligmiljø.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 31. august 2007. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Der finnes også oversikt over dokumenter som ble gjennomgått 13. november.

Åpningsmøte ble avholdt torsdag 13. november kl. 08.15.

Intervjuer
Ni personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt tirsdag 13. november kl. 15.30.

4. Hva tilsynet omfattet

Kommunen skal føre tilsyn og fatte vedtak vedrørende alle virksomheter som kommer inn under miljørettet helsevern, jf. kommunehelsetjenesteloven med underliggende forskrifter. Dette innebærer at kommunen på en rekke områder (for eksempel skoler, barnehager, avløpsrenseanlegg, svømmebasseng) må føre tilsyn med egen virksomhet, det vil si kommunen er eier og driver for virksomheter som de også har tilsynsansvaret for. I tillegg har kommunene tilsynsansvaret for private virksomheter.

Tilsynet omfattet:

 • kommunens organisering av arbeidet med samfunnsmedisinske tjenester
 • kommunens prosedyrer ved godkjenning, saksbehandling og tilsyn med godkjenningspliktige virksomheter med fokus på skoler og barnehager
 • kommunenes prosedyrer ved godkjenning, saksbehandling og tilsyn med meldepliktige virksomheter, inkludert virksomheter som kan spre Legionella med aerosol
 • kommunens beredskapstiltak vedr. pandemisk influensa
 • hvordan kommunen sikrer at helsehensyn gjøres gjeldende i kommunalt planarbeid og kommunal saksbehandling

5. Funn

Avvik 1:

Narvik kommune sikrer ikke ivaretakelse av ansvaret sitt som tilsynsmyndighet innen miljørettet helsevern.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

Lov av 19.11.82 nr 66 om helsetjenesten i kommunene:

 • § 4a-2: Kommunestyret skal ha tilsyn med de faktorer som er nevnt i § 4a-1, første ledd. Innen miljørettet helsevern skal kommunestyret utøve den virksomhet og treffe de avgjørelser som er tillagt i lov eller i medhold av lov.

Det vises også til

 • forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hultakingsvirksomheter § 8 (om tilsyn)
 • forskrift om miljørettet helsevern § 6 (om tilsyn med merknader)
 • forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4a og f
 • forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager § 5 (om godkjenning) og § 25 (om tilsyn)
 • forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu mv § 19 (om tilsyn)
 • forskrift om skadedyrbekjempelse 5-2 (tilsyn)
 • forskrift om vannforsyning og drikkevann § 16 (tilsyn og vedtak)
 • forskrift om strålevern og bruk av stråling § 42 (tilsyn)
 • forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste § 9 (vedtaks- og tilsynsmyndighet).

Avviket er basert på følgende observasjoner:

 • hultakings- og tatoveringsvirksomheter er ikke godkjent. Kommunen skal godkjenne lokaler som benyttes til slik aktivitet før de tas i bruk, men verken godkjenningsvedtak eller vedtak om tilsynsmessige tiltak etter kommunehelsetjenesteloven kan dokumenteres. Forholdet bekreftes i intervju.
 • kommunen mangler tilsynsplan. Medisinsk faglig risikovurdering av forholdene ved virksomhetene, som grunnlag for beslutninger om eventuelle tilsyn, mangler. Forholdet bekreftes i intervju.
 • systematisk tilsyn med godkjennings- og meldepliktige virksomheter er ikke utført, og en planlagt og risikobasert tilsynsaktivitet i slike virksomheter kan ikke dokumenteres. Forholdet bekreftes i intervju.

Helsetilsynet i Nordland har for øvrig merket seg:

Det føres egen liste over godkjenningspliktige og meldepliktige virksomheter, og det er laget et internkontrollsystem for kommunens tilsynsarbeid og revisjoner med godkjennings- og meldepliktige virksomheter, inkludert brevmaler. Videre finnes det noe dokumentasjon av tilsynsaktivitet i form av rapporter i etterkant av enkelthendelser og henvendelser/klager. Kommuneoverlegen har gitt uttalelser i forbindelse med nybygging og utbygging av barnehager den seinere tida. Kommunen har det siste året arbeidet i forhold til barns uteområder i barnehager.

Alle henvendelser til kommunen ang. miljørettet helsevern blir registrert på et eget skjema. Det blir foretatt en individuell vurdering om hvilke av disse henvendelsene som skal videreføres i kommunens arkiv (dvs. opprette sak). Oppfølging av henvendelser dokumenteres enten på registreringsskjema eller i kommunens arkiv. Kommuneoverlegen har saksbehandla (interne notater, eksterne henvendelser og varsel om vedtak) flere saker ang. støy fra industri og tiltak for å hindre Legionella-smitte med aerosol.

Narvik VAR følger et oppsatt prøvetakingsprogram både for drikkevann og avløpsvann, og analyseresultatene er tilgjengelig for kommuneoverlegen som tilsynsmyndighet via internett

Avvik 2:

Narvik kommune har ikke en godkjent/vedtatt smittevernplan

Avvik fra følgende myndighetskrav:

Lov av 01.01.95 nr 55 om vern mot smittsomme sykdommer:

 • § 7-1 tredje ledd: Tiltak og tjenester for å forebygge smittesomme sykdommer eller motvirke at de blir overført skal utgjøre et eget område i planen for kommunens helsetjeneste
 • § 7-2 annet ledd bokstav a: Kommunelegen skal a) utarbeide forslag til plan for helsetjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer, herunder beredskapsplaner og –tiltak, organisere og lede dette arbeidet

Avviket er basert på følgende observasjoner:

 • Narvik har et utkast til smittevernplan fra juli 2006 som ikke er vedtatt.
 • Arbeidet med å ferdigstille og godkjenne henholdsvis smittevernplan og pandemiplan stoppet opp høsten 2006 da nytilsatt kommuneoverlege ønsket å gjøre endringer i planutkastene

Helsetilsynet i Nordland har for øvrig merket seg:

Det foreliggende utkast til pandemiplan er samordna med utkast til smittevernplan og plan for helsemessig og sosial beredskap. Kommuneoverlegen og helsesøster har høsten 2007 deltatt på konferanse vedr. massevaksinasjon.

Merknad 1:

Det er uklart hvem som er kommuneoverlegens nærmeste faglige overordnede i saker vedr. miljørettet helsevern.

Merknaden bygger på følgende observasjoner:

 • det er ulik oppfatning av hvem som er kommuneoverlegens nærmeste faglige overordnede i saker vedr. miljørettet helsevern. Dette kom fram under fleire intervju.
 • nåværende delegasjonsreglement fra 7. desember 2000 delegerer myndighet direkte til kommuneoverlegen som forutsettes å utøve sin myndighet i samråd med administrasjonssjefen; delegasjonen følger ikke kommunens linjeorganisasjon

Kommentar:

Lov av 19.11.82 nr 62 om helsetjenesten i kommunene § 1-3a sier at kommunen skal planlegge, organisere og legge til rette for at kommunen, helsetjenesten og helsepersonell kan oppfylle krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.

Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4 a anfører at den ansvarlige for virksomheten skal beskrive hvordan virksomheten er organisert og at det skal gå klart fram hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt.

Merknad 2:

Narvik kommune bør gjennomgå og oppdatere beredskapstiltakene vedr. pandemisk influensa.

Merknaden bygger på følgende observasjoner:

 • det framgår av intervju at beredskapstiltakene vedr. pandemisk influensa ikke er oppdatert i henhold til Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa og utkast til plan for massevaksinasjon
 • det framgår av forelagte pandemiplan at dette er et utkast som ikke er godkjent

Kommentar:

Lov av 19.11.82 nr 62 om helsetjenesten i kommunene § 1-3a sier at kommunen skal planlegge, organisere og legge til rette for at kommunen, helsetjenesten og helsepersonell kan oppfylle krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.

Lov av 01.01.95 nr 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 7-1 tredje ledd sier at tiltak og tjenester for å forebygge smittesomme sykdommer eller motvirke at de blir overført skal utgjøre et eget område i planen for kommunens helsetjeneste og § 7-2 annet ledd bokstav a sier at kommunelegen skal a) utarbeide forslag til plan for helsetjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer, herunder beredskapsplaner og –tiltak, organisere og lede dette arbeidet.

Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa presiserer at den kommunale smittevernplanen skal inneholde beredskapstiltak ved influensapandemi. Det er ikke et krav at det må lages en separat beredskapsplan for pandemisk influensa, men kommunens beredskap i forhold til pandemisk influensa må vurderes ut i fra det samla planverket (smittevernplan, plan for helsemessig og sosial beredskap, plan for kriseledelse og lignende).

Merknad 3:

Narvik kommune har uklare rutiner for å ivareta helsehensyn i planarbeid

Merknaden bygger på følgende observasjon:

 • det er ulike oppfatninger av hvilke rutiner kommunen har for å involvere kommuneoverlegen og helsetjenesten i reguleringsplansaker og byggesaker. Dette kom fram under intervju og i dokumenter som viser hvordan dette fungerer i praksis
 • det er noe uklart hvilken forankring og rolle planforum har i kommunen. Kommunen har etablert et planforum i forbindelse med arbeidet med å rullere kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneoverlegen er representert i planforum som er en tverrsektoriell og uformel diskusjonsarena.

Kommentar:

Lov av 19.11.82 nr 66 om helsetjenesten i kommunene § 1 annet ledd angir at helsetjenesten skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre offentlige organer hvis virksomhet har betydning for helsetjenestens arbeid. Videre at slik medvirkning blant annet kan skje gjennom råd og uttalelser og ved deltakelse i plan- og samarbeidsorganer som blir oppretta. Samme paragraf pålegger helsetjenesten av eget tiltak å gi informasjon om de forhold som er nevnt i annet ledd, første punktum, til de offentlige organer som har ansvaret for iverksetting av tiltak som kan ha innvirkning på helsa.

Helsetilsynet i Nordland har for øvrig merket seg:

Det er et mål for Narvik kommune at folkehelseperspektivet skal konkretiseres i kommuneplanens samfunnsdel. Det er i tillegg til planforum etablert arbeidsgrupper innenfor hvert delmål i kommuneplanen, der både kommuneoverlegen og ledende helsesøster er med i gruppe helse.

Kommuneoverlegen saksbehandler rutinemessig alle søknader om utslippstillatelse i forbindelse med byggesaker

Kommuneoverlegen står på adresselista over interne høringsinstanser til avd. for plan og byggesak, men hvilke interne kommunale etater som får saken på høring, er avhengig av type sak. Innspill fra kommuneoverlegen kan også komme i forbindelse med den offentlig høringsrunden. Kommuneoverlegen har den siste tida deltatt i planarbeid i forbindelse med utvidelse av barnehager.

6. Regelverk

 • lov om helsetjenesten i kommunene
 • lov om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • lov om vern mot smittsomme sykdommer
 • lov om helsemessig og sosial beredskap
 • forskrift om miljørettet helsevern
 • forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager
 • forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu mv
 • forskrift om hygienekrav for frisører-, hudpleie-, tatoverings- og hultakingsvirksomheter
 • midlertidig forskrift om tiltak for å hindre overføring av Legionella med aerosol
 • forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjenesten og dyrehelsetjenesten
 • forskrift om stråling og bruk av stråling
 • forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • forskrift om vannforsyning og drikkevann
 • forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav
 • forskrift om skadedyrbekjempelse

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • organisasjonskart, helse, omsorg og sosial, 20.06.2007
 • notat til Bjørn Selnes fra Kari Plener ang. omorganisering, 23.08.2007
 • utkast til nytt organisasjonskart, gyldig fra 01.01.2008, udatert
 • delegasjonsreglement Narvik kommune, vedtatt i bystyret 7. desember 2000, utskrift fra 6. mai 2002
 • utlysningstekst kommuneoverleger stilling, høsten 2005
 • forslag til stillingsbeskrivelse for kommuneoverlegen, våren 2007
 • oversikt over ansatte som arbeider med miljørettet helsevern, udatert
 • oversikt over godkjenningspliktige virksomheter, udatert
 • eksempler på tilsynsrapporter, saksbehandling og vedtak i forbindelse med godkjenning av skoler og barnehager, høsten 2000
 • tilsynsplan for godkjenningspliktige og meldepliktige virksomheter
 • to referat fra interne møter ang. kommunens som tilsynsmyndighet for barnehager og skoler, datert 3. mai 2007 og 4. juni 2007
 • innkalling til internt møte 24. september 2007 ang. tilsyn med uteområder barnehager og skoler
 • innkalling til internt seminar vedr. sikkerhet i barns uteområder, 11. juni 2007
 • notat fra kommuneoverlegen til Parken ungdomskole, administrasjonssjefens kontor, byggforvaltning og område oppvekst og kultur ang. fukt ved Parken ungdomskole, datert 20. april 2007
 • varsel om vedtak fra kommuneoverlegen til LKAB, datert 14. mai 2007 ang. støy fra anleggsvirksomhet, internt notat fra kommuneoverlegen i samme sak til administrasjonssjefens kontor
 • kommuneoverlegens vurdering vedr. reåpning av LKABs vogntineanlegg etter et tilfelle av legionellose, datert 4. april 2007, brev fra kommuneoverlegen til LKAB
 • referat fra møte ang. tiltak for å hindre legionella-smitte via aerosol fra LKABs vogntineanlegg, 23. mai 2007
 • brev fra LKAB til kommeoverlegen vedr. handlingsplan og driftsrutiner for å hindre legionella-smitte via aerosol, med vedlegg, datert 19. september 2007 og 29. september 2007
 • korrespondanse mellom kommuneoverlegen og Forsvarsbygg ang. kjøletårn ved Bjerkvik tekniske verksted, driftsrutiner og renholdsrutiner, fra mai og juni 2005
 • notat fra kommuneoverlegen til enhet Veg og park, høringsuttalelse ang. temaplan for trafikksikkerhet, datert 2. mars 2007
 • kommuneoverlegens innlegg på bystyreseminar 17. oktober 2006 vedr. helse i plan og helsekonsekvensutredninger
 • utkast til pandemiplan for Narvik kommune, juli 2006
 • årsmelding 2006, Narvik kommune
 • utkast til virksomhetsplan 2008, helse, omsorg og sosial

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • adresseliste for høringsinstanser plan – og reguleringssaker Narvik kommune, 2007
 • registreringsskjema for henvendelser til helseavdelinga/kommuneoverlegen ang. miljørettet helsevern, smittevern eller bekymring
 • klage fra Ofotbanens borettslag vedr. togstøy, 5. september 2007
 • brev fra kommuneoverlegen til Cargo Net ang. togstøy, datert 20. september 2007
 • brev fra Jernbaneverket til Narvik kommune ang. støy fra togtrafikken på Fagernes og konsekvenser av økt togtrafikk, 12. oktober 2007
 • utkast til plangodkjenning av Grønnlisletta 4Hgård og gårdsbarnehage, fra kommuneoverlegen
 • kommuneplan Narvik 1998/99-2010, strategisk del, vedtatt i kommunestyret 26. august 1999
 • saksframlegg til Narvik formannskap 1. november 2007 og bystyret ang. revisjon av delegasjonsreglement, sak 083/07
 • internkontrollsystem (driftsrutiner og beredskap) for kommunale vannverk (Narvik VAR)
 • perm: utkast til internkontroll for godkjenning og tilsyn med godkjenningspliktige og meldepliktige virksomheter, miljørettet helsevern. Permen inneholder brevmaler og system for revisjoner av barnehagers og skolers internkontroll.
 • perm: revisjonsveileder miljørettet helsevern

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Nordland:

 • brev fra Helsetilsynet i Nordland datert 31. august 2007, varsel om tilsyn
 • brev fra Narvik kommune ved kommuneoverlegen datert 3. oktober 2007, oversendelse av dokumentasjon
 • brev fra Helsetilsynet i Nordland til Narvik kommune datert 1. november 2007, program for tilsynet

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Kari Plener

helse, omsorg og sosialsjef

x

x

x

Elin Aa. Jespersen

ledende helsesøster

x

x

x

Lene Stene Salberg

kommuneoverlege

x

x

x

Pål Domben

kommuneplanlegger

x

x

x

Frank Bertnsen

driftsleder Narvik VAR

x

x

x

Trude Bertnes

daglig leder Narvik VAR

x

Astrid Stokvold

konsulent

x

x

x

Anne Elisabeth Evensen

avd. leder plan- og byggesak

x

x

Randi Randal

ass. administrasjonsjef

x

Kjell Jensen

seksjonsleder byggforvaltning

x

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
underdirektør Solveig Molnes
seniorrådgiver Hege Meldal