Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Nordland

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • organisering av arbeidet med samfunnsmedisinske tjenester
 • kommunenes prosedyrer ved godkjenning, saksbehandling og tilsyn med godkjenningspliktige virksomheter med fokus på skoler og barnehager
 • kommunenes prosedyrer ved godkjenning, saksbehandling og tilsyn med meldepliktige virksomheter, inkludert virksomheter som kan spre Legionella med aerosol
 • kommunens beredskapstiltak vedr. pandemisk influensa
 • hvordan sikres helsehensyn i kommunalt planarbeid og saksbehandling

Avvik 1:

Vefsn kommune sikrer ikke ivaretakelse av ansvaret sitt som tilsynsmyndighet innen miljørettet helsevern.

Merknad 1:

Vefsn kommune bør vurdere om ressurser avsatt til smittevernarbeid står i forhold til arbeidsoppgavenes omfang og kompleksitet

Merknad 2:

kommuneoverlegens og smittevernlegens plassering i organisasjonen er uklar

Merknad 3:

smittevernplan bør revideres/oppdateres

Merknad 4:

beredskapstiltakene vedr. pandemisk influensa bør gjennomgås og oppdateres

Merknad 5:

Vefsn kommune har uklare rutiner for å ivareta helsehensyn i planarbeid

Dato: 5. mai 2008

seniorrådgiver Hege Meldal
revisjonsleder
underdirektør Solveig Molnes
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Vefsn kommune i perioden 01.10.2007 – 5. mai 2008. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Nordland gjennomførte i 2007.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Vefsn kommune hadde per 1. januar 2007 13 571 innbyggere.

Vefsn kommune har tre tjenesteområder under administrasjonssjefen; område samfunnsutvikling, område oppvekst og område omsorg. Tjenesteområde omsorg ledes av en kommunalsjef, og området er delt inn i seks underenheter derav en enhet kalt helsetjenesten. Helsetjenesten omfatter legetjenester, helsesøstertjenesten og fysio- og ergoterapitjenesten og enheten ledes av enhetsleder.

Vefsn kommune har en kommuneoverlege ansatt i 100 % stilling som organisatorisk er plassert under enhetsleder i helsetjenesten. På oversikten over arbeidsoppgaver for helsesøstertjenesten er miljørettet helsevern anført. Vefsn kommune har i tillegg lege ansatt med funksjon smittevernlege tre timer per uke.

Vefsn kommune har for 2005 rapportert en ressursbruk innen miljørettet helsevern på null årsverk til Kostra. For 2006 har ikke Kostra innhentet tilsvarende tall.

I Vefsn kommune er det seks kommunale barnehager, 11 private barnehager, to private familiebarnehager, sju skoler (oppvekstsenter), tre videregående skoler og to folkehøgskoler.

Det er svømmebasseng ved to barneskoler, ved begge folkehøgskolene samt ved Kippermoen idrettssenter.

Kommunen eier fem vannverk derav to som ikke er godkjent av Mattilsynet. I tillegg er det mange private vannverk i Vefsn kommune. Kommunen driver fem renseanlegg for avløpsvann. Vefsn kommune er tilknytta det interkommunale avfallsselskapet SHMIL. Avløpsslam leveres til SHMIL.

Det finnes seks campingsplasser i kommunen og ett sommeråpent overnattingssted, tre hoteller og en rekke frisørsalonger. Ved en campingsplass er det utebasseng. Antall solerier og virksomheter som driver med akupunktur, piecering eller tatovering framgår ikke.

I Vefsn sentrum er det stor aktivitet innen industri og transport både via jernbane, vei og til sjøs. Dette byr på utfordringer vedr. arealforvaltning, forurensing og støyproblematikk i forholdet mellom næringsaktivitet, bykjerne og boligmiljø.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 1. oktober 2007. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet, er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt torsdag 8. november kl. 08.15.

Intervjuer
10 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket, er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt torsdag 8. november kl. 15.30.

4. Hva tilsynet omfattet

Kommunen skal føre tilsyn og fatte vedtak vedrørende alle virksomheter som kommer inn under miljørettet helsevern, jf. kommunehelsetjenesteloven med underliggende forskrifter. Dette innbærer at kommunen på en rekke områder må føre tilsyn med egen aktivitet, det vil si kommunen er eier og driver for virksomheter som de også har tilsynsansvaret for. I tillegg har kommunene tilsynsansvaret for private virksomheter.

Tilsynet omfattet:

 • organisering av arbeidet med samfunnsmedisinske tjenester
 • kommunens prosedyrer ved godkjenning, saksbehandling og tilsyn med godkjenningspliktige virksomheter med fokus på skoler og barnehager
 • kommunens prosedyrer ved godkjenning, saksbehandling og tilsyn med meldepliktige virksomheter, inkludert virksomheter som kan spre Legionella med aerosol
 • kommunens beredskapstiltak vedr. pandemisk influensa
 • hvordan sikres helsehensyn i kommunalt planarbeid og saksbehandling

5. Funn

Organisering av arbeidet med samfunnsmedisinske tjenester

Vedtaksmyndighet etter kommunehelsetjenesteloven kap 4a og underliggende forskrifter, smittevernloven og underliggende forskrifter samt tobakksskadeloven er delegert fra kommunestyret til rådmann i et detaljert delegasjonsreglement fra 2001.

Rådmann har videredelegert vedtaksmyndighet til kommuneoverlegen etter

 • forskrift om miljørettet helsevern
 • forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
 • forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu
 • tobakksskadeloven.

Vedtaksmyndighet etter forskrift om vannforsyning og drikkevann og forskrift om gjødselvarer mv, begge hjemla i kommunehelsetjenesteloven, er ikke videredelegert fra rådmannen.

Rådmannen har videredelegert vedtaksmyndighet til smittevernlegen etter

 • forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hultakingsvirksomheter
 • forskrift om skadedyrbekjempelse
 • og ikke nærmere angitte forskrifter hjemla i smittevernloven

Helsetilsynet tolker delegasjonsreglementet til Vefsn kommune dit hen at vedtaksmyndighet etter forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste og midlertidig forskrift om tiltak for å hindre overføring av Legionella med aerosol, begge forskrifter hjemla i smittevernloven, dermed er delegert til smittevernlegen. På tidspunktet for revisjonsbesøket var fortsatt midlertidig forskrift om tiltak for å hindre overføring av Legionella med aerosol gyldig.

Vedtaksmyndighet etter forskrift om strålevern og bruk av stråling er ikke delegert videre fra kommunestyret.

Vefsn kommune har en kommuneoverlege i 100 % stilling, og vedkommende er kommunens medisinsk faglige rådgiver, leder av for legetjenesten og har i tillegg oppgaver som blant annet organisering av legevakt, organisering av tilsynslegefunksjoner (sykehjem, skoler, fengsel, helsestasjon) og herunder organisering av fastlegetjenestens tilpliktning til offentlige legeoppgaver. Kommuneoverlegen er også involvert i kommunens arbeid med beredskap, folkehelsearbeid og helse i plan. Kommuneoverlegens arbeidsoppgaver framgår av organisasjonskartet for enhet helsetjeneste og et utkast til stillingsbeskrivelse fra 2000.

Vefsn kommune har i tillegg kommunalt ansatt lege med ansvar for offentlige legeoppgaver i 7,5 timer per uke, der 3 timer av avsatt til smittevernarbeid og 4,5 timer til helsestasjonsarbeid. Smittevernlegen rapporterer til kommuneoverlegen, og kommuneoverlegen og smittevernlegen diskuterer arbeidsfordeling i enkeltsaker.

Merknad 1:

Vefsn kommune bør vurdere om ressurser avsatt til smittevernarbeid står i forhold til arbeidsoppgavenes omfang og kompleksitet

Merknaden bygger på følgende observasjoner:

 • smittevernlegen har 3 timer per uke til smittevernarbeid

Lov av 19.11.82 nr 62 om helsetjenesten i kommunene § 1-3a sier at kommunen skal planlegge, organisere og legge til rette for at kommunen, helsetjenesten og helsepersonell kan oppfylle krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.

Merknad 2:

kommuneoverlegens og smittevernlegens plassering i organisasjonen, samt arbeidsfordelingen mellom dem, kan virke uklar

Merknaden bygger på følgende observasjoner:

 • smittevernlegens plassering i organisasjonen framgår ikke av noen dokumenter
 • avgrensing av arbeids- og ansvarsoppgaver mellom smittevernlegen og kommuneoverlegen framgår kun av delegasjonsreglementet
 • det kom fram ulike oppfatninger under intervju ang hvem, dvs kommuneoverlegen eller smittevernlegen, som er ansvarlig i forhold til blant annet frisørsalonger, solarier og skadedyr
 • kommuneoverlegens rapporteringslinjer og plassering i organisasjonen er uklar i henholdsvis plansaker og klagesaker. Dette kom fram under intervju.

Lov av 19.11.82 nr 62 om helsetjenesten i kommunene § 1-3a sier at kommunen skal planlegge, organisere og legge til rette for at kommunen, helsetjenesten og helsepersonell kan oppfylle krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.

Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4 a anfører at den ansvarlige for virksomheten skal beskrive hvordan virksomheten er organisert og at det skal gå klart fram hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt.

Kommunens prosedyrer ved godkjenning, saksbehandling og tilsyn med godkjenningspliktige og meldepliktige virksomheter

Avvik 1:

Vefsn kommune sikrer ikke ivaretakelse av ansvaret sitt som tilsynsmyndighet innen miljørettet helsevern.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

Lov av 19.11.82 nr 66 om helsetjenesten i kommunene:

 • § 4a-2: Kommunestyret skal ha tilsyn med de faktorer som er nevnt i § 4a-1, første ledd. Innen miljørettet helsevern skal kommunestyret utøve den virksomhet og treffe de avgjørelser som er tillagt i lov eller i medhold av lov.

Avviket er basert på følgende:

 • systematisk tilsyn med godkjennings- og meldepliktige virksomheter kan ikke dokumenteres. En planlagt og risikobasert tilsynsaktivitet kan ikke dokumenteres. Dette gjelder blant annet tilsyn med solarier, virksomheter som kan spre Legionella med aerosol, frisører, tatoverings- og hultakingsvirksomhter, basseng og badeanlegg mv. Dette bekreftes også i intervju.
 • saksbehandling av klager er i liten grad formalisert, og kommunens saksbehandlingsrutiner vedr. klagesaker er uklare. Det finnes i enkelte saker en langvarig korrespondanse uten at saken ser til å være løst, og der kommunen ikke har brukt sin vedtakskompetanse. Dette bekreftes under intervju.

Tilsynet har for øvrig merket at det er etablert et egen tilsynsforum for skoler og barnehager som har jevnlige møter og blant annet legger opp en årlig tilsynsplan. Alle skolene og barnehagene i kommunen er godkjent. Det finnes en oversikt over skolene og barnehagene der det går fram når de ble godkjent, siste tilsyn, eventuelle oppfølgingskrav til virksomheten og kommunenes oppfølging.

Alle virksomheter som kan spre Legionella med aerosol er kartlagt, og det er laget en oversikt basert på virksomhetenes egenmelding. Det er foretatt en risikovurdering av virksomhetene. Vefsn kommune som eier og driver av svømmebasseng og dusjanlegg ved skoler og helseinstitusjoner, har etablert et rengjøringsopplegg for disse.

Campingplassene blir tilsett før sesongåpning i hovedsak hvert år av helsesøster som skriver rapport til kommuneoverlegen.

En virksomhet som driver med tatovering og piecering er godkjent av smittevernlegen etter tilsyn fra helsesøster.

Det er etablert ordninger som sikrer at smittvernlegen og/eller kommuneoverlegen får tilgang til analysesvar vedr. drikkevannskvalitet og vann fra svømmebasseng og friluftsbad.

Alle henvendelser vedr. miljørettet helsevern kanaliseres til kommuneoverlegen. Kommuneoverlegen har gitt uttalelser i en rekke saker vedr. støy.

Kommunens beredskapstiltak vedr. pandemisk influensa

Merknad 3:

Smittevernplan bør revideres/oppdateres

Merknaden er basert på observasjoner:

 • det framgår av forelagte smittevernplan at den ikke er oppdatert siden den ble godkjent. Dette bekreftes i intervju.
 • smittevernplanen inneholder ikke rutiner for revidering/oppdatering

Lov av 01.01.95 nr 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 7-1 tredje ledd sier at tiltak og tjenester for å forebygge smittesomme sykdommer eller motvirke at de blir overført skal utgjøre et eget område i planen for kommunens helsetjeneste. Videre presiserer § 7-2 annet ledd bokstav a at Kommunelegen skal a) utarbeide forslag til plan for helsetjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer, herunder beredskapsplaner og –tiltak, organisere og lede dette arbeidet.

Merknad 4:

Beredskapstiltakene vedr. pandemisk influensa bør gjennomgås og oppdateres

Merknaden bygger på følgende observasjoner:

 • det framgår av intervju at beredskapstiltakene vedr. pandemisk influensa ikke er oppdatert i henhold til Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa og utkast til plan for massevaksinasjon

Lov av 19.11.82 nr 62 om helsetjenesten i kommunene § 1-3a sier at kommunen skal planlegge, organisere og legge til rette for at kommunen, helsetjenesten og helsepersonell kan oppfylle krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.

Lov av 01.01.95 nr 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 7-1 tredje ledd sier at tiltak og tjenester for å forebygge smittesomme sykdommer eller motvirke at de blir overført skal utgjøre et eget område i planen for kommunens helsetjeneste og § 7-2 annet ledd bokstav a sier at kommunelegen skal a) utarbeide forslag til plan for helsetjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer, herunder beredskapsplaner og – tiltak, organisere og lede dette arbeidet.

Kommentar

Det går fram av smittevernlovens § 7-1 tredje ledd og § 7-2 annet ledd bokstav a at kommunen skal ha en smittevernplan og at kommunelegen skal utarbeide forslag til plan for helsetjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer, herunder beredskapsplaner. Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa presiserer at den kommunale smittevernplanen skal inneholde beredskapstiltak ved influensapandemi. Det er ikke et krav at det må lages en separat beredskapsplan for pandemisk influensa, men kommunens beredskap i forhold til pandemisk influensa må vurderes ut i fra det samla planverket (smittevernplan, plan for helsemessig og sosial beredskap, plan for kriseledelse og lignende).

Tilsynet har for øvrig merket seg at Vefsn kommune har lagt opp den årlige vaksinering av risikogrupper som en øvelse i massevaksinasjon.

Hvordan sikres helsehensyn i kommunalt planarbeid og saksbehandling

Vefsn kommunes kommuneplan, samfunnsdelen, ble vedtatt i 2006 og gjelder fram til 2016. Kommunens areaplan ble vedtatt i 2004 og gjelder fram til 2014.

Merknad 5:

Vefsn kommune har uklare rutiner for å ivareta helsehensyn i planarbeid

Merknaden bygger på følgende observasjon:

 • det er ulike oppfatninger av hvilke rutiner kommunen har for å involvere kommuneoverlegen og helsetjenesten i reguleringsplansaker og byggesaker. Dette kom fram i intervju.
 • rutiner som sikrer at helseperspektivet på systematisk måte ivaretas i planarbeid og byggesaker, er ikke etablert. Dette bekreftes under intervju.

Lov av 19.11.82 nr 66 om helsetjenesten i kommunene § 1 annet ledd angir at helsetjenesten skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre offentlige organer hvis virksomhet har betydning for helsetjenestens arbeid. Videre at slik medvirkning blant annet kan skje gjennom råd og uttalelser og ved deltakelse i plan- og samarbeidsorganer som blir oppretta. Samme paragraf pålegger helsetjenesten av eget tiltak å gi informasjon om de forhold som er nevnt i annet ledd, første punktum, til de offentlige organer som har ansvaret for iverksetting av tiltak som kan ha innvirkning på helsa.

Tilsynet har for øvrig merket seg at Vefsn kommune er deltaker i Nordland fylkeskommune sitt prosjekt ”Helse i plan”, og at dette arbeidet er forankra i planavdelinga.

Kommuneoverlegen har gitt skriftlige innspill i en rekke saker vedr. oppstart av planarbeid.

6. Regelverk

 • lov om helsetjenesten i kommunene
 • lov om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • lov om vern mot smittsomme sykdommer
 • lov om helsemessig og sosial beredskap
 • forskrift om miljørettet helsevern
 • forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager
 • forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu mv
 • forskrift om hygienekrav for frisører-, hudpleie-, tatoverings- og hultakingsvirksomheter
 • midlertidig forskrift om tiltak for å hindre overføring av Legionella med aerosol
 • forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjenesten og dyrehelsetjenesten
 • forskrift om stråling og bruk av stråling
 • forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • forskrift om vannforsyning og drikkevann
 • forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav
 • forskrift om skadedyrbekjempelse

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • organisasjonskart, Vefsn kommune, udatert
 • organisasjonskart, helsetjenesten, udatert
 • ansvarsmatrise, helsetjenesten, udatert
 • delegasjonsreglement Vefsn kommune, vedtatt 3. oktober 2001, oppdatert 4. januar 2007
 • to utgaver av delegasjonsreglement kommunehelsetjenesteloven, vedtatt 3. oktober 2001, oppdatert 6. januar 2007 og 11. oktober 2007
 • delegasjonsreglement smittevernloven, vedtatt 3. oktober 2001, oppdatert 6. januar 2007
 • to dokumenter ang. intern videredelegasjon fra rådmann med virkning fra 15. januar 2006, oppdatert henholdsvis 6. januar 2007 og 17. januar 2007
 • tre møtereferat fra møter i tilsynsgruppe for skoler og barnehager, datert 20. november 2006, 3. mars 2007 og 25. mai 2007
 • smittevernplan, udatert
 • tre rapporter fra tilsyn ved campingplasser/overnattingsteder, Mosjøen camping 21. juni 2006, Aspneset camping 20. juni 2006 og Sandvik folkehøgskole 20. juni 2006
 • oversikt over og opplysninger om virksomheter som kan spre Legionella med aerosol, datert 1. januar 2006
 • kommunestyresak 154/06 datert 22. november ang. røyking ved uteservering med underliggende sakspapirer
 • oversikt over private og kommunale barnehager per februar 2007
 • årsrapport for helsesøstertjenesten 2006, datert 15. januar 2007
 • tilsynsrapport tilsyn Vefsn landbruksskoles barnehage 25. mai 2007 og tilhørende korrespondanse vedr. retting av påpekte forhold
 • eksempel på godkjenningssøknad fra barnehage, Skaland barnehage, registrert inn 9. oktober 2007
 • samarbeidsrutiner mellom helsestasjonen og barnehagen, revidert 11. april 2007
 • brevmal, varsel om tilsyn med barnehager og skoler
 • utdrag av Vefsn kommunes internkontroll system vedr. barnehager og skoler, 5. 04.01.01, godkjent 15. februar 2006
 • sjekkliste ved tilsyn med skoler og barnehager, datert 14. september 2007
 • korrespondanse vedr. støy fra industribedrift (Elkem), fra 13.oktober 2004 til 8- april 2005
 • kommuneoverlegens rapport og vurderinger etter episode med akutt forurensning av drikkevann i mars 2007, datert 11. april 2007
 • kommuneplan, samfunnsdel 2006-1016
 • kommuneplan, arealdel, 2004-2014
 • korrespondanse vedr. utvidelse av industribedrift (anodefabrikk/økt elektrolyseproduksjon og arealbruk, Elkem) fra 24. april 2004 til 22. januar 2007
 • korrespondanse og saksbehandling vedr. planprogram for Nesbruket
 • møtereferat/befaringsrapport Båthølen, Metall og gjenvinning AS, 1. august 2006

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • oversikt over skoler og barnehager med informasjon om godkjenning og tilsynsplaner, revidert 24. januar 2007
 • godkjenningsvedtak og tilsynsrapporter
  Mosjøen videregående skole, datert 31. mai 2007
  Krinkelkroken barnehage, datert 11. desember 2006
  Skaland naturbarnehage, datert 1. november 2006
 • tilsynsrapport datert 13. august 2002 og godkjenningsvedtak datert 7. oktober 2002 av Franks Tattoo
 • oversikt over influensavaksinering 2006 og 2007
 • stillingsbeskrivelse for kommuneoverlege fra 2000
 • prosedyrer fra rutinehåndbok for park og idrett vedr. drift, reinhold og vannprøvetaking i svømmebasseng og tiltak for å hindre spredning av Legionella med aerosol
 • korrespondanse og saksbehandling vedr. planprogram for Øya nord, 18. juli 2007-november 2007

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Nordland:

 • brev fra Helsetilsynet i Nordland datert 1. oktober 2007, varsel om tilsyn
 • brev fra Vefsn kommune ved kommuneoverlegen datert 23. oktober 2007, oversendelse av dokumentasjon
 • brev fra Helsetilsynet i Nordland til Vefsn kommune datert 25. oktober 2007, program for tilsynet

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

John Petter Garnes

enhetsleder, plan og utvikling

x

x

x

Børge S. Johansen

rådgiver, plan og utvikling

x

x

Harald Hoel Hammer

enhetsleder, teknisk drift

x

x

Jan Båtstrand

avdelingsleder, vann og avløp

x

x

x

Lillian Volden

helsesøster

x

x

Per Iver Øksne

kommuneoverlege

x

x

x

Magne Pettersen

rådmann

x

x

x

Øyvind Rømo

smittevernlege

x

x

x

John-Arvid Heggen

kommunalsjef

x

x

x

Hans Leo Dagsvik

enhetsleder, helse

x

x

x


Fra tilsynsmyndighetene deltok:
underdirektør Solveig Molnes
seniorrådgiver Hege Meldal