Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Nordland


Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1 Innledning
2 Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3 Gjennomføring
4 Hva tilsynet omfattet
5 Funn
6 Regelverk
7 Dokumentunderlag
8 Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Nordland gjennomførte tilsyn med tjenestetilbudet til voksne personer med psykiske lidelser i Evenes kommune 20. og 21. september 2007.

Denne rapporten beskriver de avvik som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Tilsynet har undersøkt om og hvordan kommunen sikrer at krav i helse- og sosiallovgivningen etterleves i de ulike faser av tjenestetilbudet til voksne med alvorlige psykiske lidelser som bor utenfor institusjon. Tilsynet har undersøkt følgende områder:

 • Oppstartfasen: tilgjengelighet, håndtering av nye henvendelser; planlegging, utredning og beslutning
 • Iverksettingsfasen: fra planer, beslutninger og vedtak til konkrete tjenester og tiltak
 • Oppfølgingsfasen: oppfølging av tjenestemottakere, revurdering av behov og eventuell justering av tjenester.

I tilknytning til hver fase har det vært undersøkt om krav til brukermedvirkning, koordinering, individualisering og faglig forsvarlig tjenesteyting er blitt ivaretatt.

Tilsynet har merket seg at kommunen har utarbeidet formelle vedtak om støttesamtaler fra psykiatritjenesten. Brukere med rett til og behov for langvarige og koordinerte tjenester har fått utarbeidet individuell plan. Det er etablert en praksis som ivaretar brukermedvirkning. Kommunen har regelmessig evaluering av tjenesten samt brukerundersøkelser. Det er etablert ansvarsgrupper og samarbeidsmøter rundt enkeltbrukere og kommunen samarbeider med spesialisthelsetjenestene.

Tilsynet har avdekket ett avvik, videre ble det gitt en merknad

Avvik

Det fattes ikke skriftlige vedtak om hjemmesykepleie til målgruppen og vedtak om støttekontakt til målgruppen har feil hjemmelshenvisning.

Merknad

Psykiatritjenesten benytter i liten grad andre kommunale tjenesteytere ved utredning og kartlegging av tjenestebehov til den enkelte bruker.

Dato: 25.10.2007

Benthe Westgaard
revisjonsleder
Yngve Osbak
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Evenes kommune i perioden 2.2.2007 – 25.10.2007. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet fra Fylkesmannen og Helsetilsynet i Nordland gjennomfører i inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn, gjennomført etter oppdrag fra Helsetilsynet.

Målgruppen for tilsynet er voksne med alvorlige psykiske lidelser som bor utenfor institusjon.

Dette tilsynet omfatter både helsetjenester etter helselovgivingen som er underlagt tilsyn fra Helsetilsynet i fylket og sosialtjenester etter sosialtjenesteloven som er underlagt tilsyn fra Fylkesmannen.

Tilsynet blir gjennomført som systemrevisjon. En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Evenes kommune har pr. 1.1.2007 totalt 1 361 innbyggere.

Psykiatritjenesten er organisert under helse- og sosialavdelingen. Helse- og sosialleder har det administrative ansvar og kommunelege I har det medisinske ansvar. Psykiatrisk sykepleier har ansvar for den daglige virksomhet, oppfølging og iverksetting av tiltak. Tjenesten har ansatt miljøarbeider i full stilling. Hjemmesykepleien og legevakt har vaktansvar for de psykiatriske pasientene utenom dagtid og i helgene. Hjemmesykepleien administrerer medikamenthåndtering/-utdeling til pasientgruppen.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 2.2.2007. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 20.9.2007

Intervjuer
9 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 21.9.2007.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet har undersøkt ulike deler av tjenestetilbudet til voksne med alvorlige psykiske lidelser som har behov for langvarige og/eller koordinerte helse- og sosialtjenester. De aktuelle problemstillinger som har vært undersøkt er inndelt i 3 faser:

Oppstartfasen.

Tilsynet har undersøkt om kommunen:

sikrer at den har tilgjengelige sosial- og helsetjenester som på en forsvarlig måte fanger opp behov og om nødvendig henviser til rette instans

sikrer forsvarlig utredning og samordnet planlegging av tjenestebehovet i samarbeid med tjenestemottaker

fatter beslutninger og vedtak som tilrettelegger for forsvarlige tjenester

Iverksettingsfasen.

Tilsynet har undersøkt om kommunen:

 • sikrer at tiltak og tjenester blir iverksatt innen forsvarlig tid
 • sikrer at tjenester og tiltak som iverksettes er i tråd med planer, vedtak og beslutninger
 • sikrer krisehåndtering på en forsvarlig måte

Oppfølgingsfasen.

Tilsynet har undersøkt om kommunen:

 • sikrer kontinuitet og stabilitet i tjenestene
 • sikrer at nye / endrede tjenestebehov fanges opp og at nødvendige endringer iverksettes på en samordnet måte

I forhold til hver fase er det undersøkt om kommunen ivaretar myndighetskravene i forhold til:

 • Brukermedvirkning
 • Koordinering
 • Individualisering
 • Faglig forsvarlig tjenesteyting

5. Funn

Det ble funnet ett avvik og påpekt en merknad under dette tilsynet:

Avvik 1

Det fattes ikke skriftlige vedtak om hjemmesykepleie til målgruppen og vedtak om støttekontakt til målgruppen har feil hjemmelshenvisning.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Kommunehelsetjenesteloven § 2-1 fjerde ledd jfr forvaltningsloven § 23 og sosialtjenesteloven § 8-1 jfr forvaltningsloven § 25. Det vises også til forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4.

Avviket er basert på følgende observasjoner:

 • Ved gjennomgang av journaler fremkom det at det ikke var fattet vedtak på hjemmesykepleie til alle pasientene som mottar tjenester, for eksempel ikke vedtak om medikamenthåndtering/-utdeling til pasienter
 • Ved gjennomgang av vedtak om støttekontakter fant en at vedtak var hjemlet i kommunehelsetjenesteloven og ikke i sosialtjenesteloven § 4-2c

Merknad 1

Psykiatritjenesten benytter i liten grad andre kommunale tjenesteytere ved utredning og kartlegging av tjenestebehov til den enkelte bruker.

Merknaden bygger på følgende:

 • Ved gjennomgang av journaler og i intervju fremkommer det lite spor av tverrfaglighet i utrednings- og kartleggingsfasen, spesielt gjaldt dette fysioterapi og sosialtjeneste

Tilsynet har ellers merket seg:

Kommunen utarbeider formelle vedtak om støttesamtaler fra psykiatritjenesten. Brukere med rett til og behov for langvarige og koordinerte tjenester har fått utarbeidet individuell plan. Det er etablert en praksis som ivaretar brukermedvirkning. Kommunen har regelmessig evaluering av tjenesten samt brukerundersøkelser. Det er etablert ansvarsgrupper og samarbeidsmøter rundt enkeltbrukere og kommunen samarbeider med spesialisthelsetjenestene.

6 Regelverk

 • Lov av 19. november 1982 nr 66 om helsetjenesten i kommunene
 • Lov av 13. desember 1991 nr 81 om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven)
 • Lov av 30. mars 1884 nr 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten (tilsynsloven)
 • Lov av 2. juli 1999 nr 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)
 • Lov av 2. juli 1999 nr 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven)
 • Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
 • Forskrift av 20. desember 2002 nr 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift av 27. juni 2003 nr 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (kvalitetsforskriften)
 • Forskrift av 23. desember 2004 nr 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven (forskrift om individuell plan)
 • Forskrift av 28. juni 2001 om habilitering og rehabilitering
 • Forskrift av 23. november om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste
 • Forskrift av 20. desember 2000 om pasientjournal

7 Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Orientering om organisering av psykiatritjenesten
  • Oversikt over brukere
  • Oversikt over ressurskrevende brukere/brukere med individuell plan
  • Oversikt over ansatte
 • Organisasjonskart
 • Delegasjonsreglement
 • Funksjonsbeskrivelse for helse- og sosialleder
 • Orientering om legevaktsamarbeid / funksjonsfordeling
 • Utdrag av enkelte rutiner
 • Plan for psykiatritjenesten
 • Plan for psykisk helsearbeid 2007 – 2010
 • Kompetanse- /utviklingsplan 2004 – 2007
 • Rehabiliterings-/habiliteringsplan 97/99

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Årsrapporter fra psykiatritjenesten.
 • Forslag til instruks for psykiatrisk sykepleier, udatert.
 • Funksjons- og arbeidsbeskrivelse miljøarbeider.
 • Referat samarbeidsmøter med enkeltklienter.
 • Halvårsevaluering fra 5 pasienter.
 • Halvårsbrukerundersøkelser fra 9 pasienter.
 • Referat avdelingsmøter PLO.
 • 9 journaler fra psykiatritjenesten, herunder 5 individuelle planer.
 • 5 kardexer/deljournaler fra hjemmesykepleien.

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Nordland:

 • Varsel om tilsyn fra Fylkesmannen i Nordland av 2.2.2007
 • E-post fra Evenes kommune med beskjed om kontaktperson av 12.2.2007
 • E-post fra Helsetilsynet i Nordland vedr. utsettelse av tilsynet av 2.3.2007
 • E-post fra Helsetilsynet i Nordland vedr. aktuell dokumentasjon av 5.7.2007
 • Dokumentoversendelse fra Evenes kommune 20.8.2007
 • Program for tilsynsbesøket brev av 28.8.2007 fra Helsetilsynet i Nordland

8 Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Gunnar Smith Andersen

Fastlege

X

X

Gunnar Bergvik

Helse- og sosialleder

X

X

X

Synnøve Helgesen

Psykiatrisk sykepleier

X

X

X

Wenche Stake

Psykiatrisk sosionom

X

X

Bodil Nygård

miljøarbeider

X

X

X

Rønnaug Heggebakk

Sykepleier Åpen Omsorg

X

X

X

Ann-Karin Skånhaug

Avdelingssykepleier Åpen Omsorg

X

X

Ruth Øverland

Hjemmehjelp Åpen Omsorg

X

X

X

Anders Stormo

Kommunelege I

X

X

Britt Vestvik

Sosialkurator

X

X

X

Åshild A. Sudmann

Turnuslege

X

Åse Elvemo

Fysioterapeut

X

Sigmund Zylla

PLO-leder

X

X

Steinar Pedersen

Rådmann

X

Ordfører

X


Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Benthe Westgaard, Helsetilsynet i Nordland
Yngve Osbak, Helsetilsynet i Nordland
Tor Bendos, Fylkesmannen i Nordland (var tilgjengelig på telefon under tilsynsbesøket)