Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Nordland

Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Nordland gjennomførte tilsyn med tjenestetilbudet til voksne personer med psykiske lidelser i Tysfjord kommune 31. mai og 1. juni 2007.

Tilsynet har undersøkt om og hvordan kommunen sikrer at krav i helse- og sosiallovgivningen etterleves de i ulike faser av tjenestetilbudet til voksne med alvorlige psykiske lidelser som bor utenfor institusjon. Tilsynet har undersøkt følgende områder:

 • Oppstartfasen: tilgjengelighet, håndtering av nye henvendelser; planlegging, utredning og beslutning
 • Iverksettingsfasen: fra planer, beslutninger og vedtak til konkrete tjenester og tiltak
 • Oppfølgingsfasen: oppfølging av tjenestemottakere, revurdering av behov og eventuell justering av tjenester.

I tilknytning til hver fase har det vært undersøkt om krav til brukermedvirkning, koordinering, individualisering og faglig forsvarlig tjenesteyting er blitt ivaretatt.

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader under dette tilsynet.

Dato: 27.06.2007

Benthe Westgaard
revisjonsleder
Yngve Osbak
revisor

 

 

Tor Bendos
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Tysfjord kommune i perioden 2.2.2007 – 27.06.2007. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet fra Fylkesmannen og Helsetilsynet i Nordland gjennomfører i inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn, gjennomført etter oppdrag fra Helsetilsynet.

Målgruppen for tilsynet er voksne med alvorlige psykiske lidelser som bor utenfor institusjon.


Dette tilsynet omfatter både helsetjenester etter helselovgivingen som er underlagt tilsyn fra Helsetilsynet i fylket og sosialtjenester etter sosialtjenesteloven som er underlagt tilsyn fra Fylkesmannen.

Tilsynet blir gjennomført som systemrevisjon. En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Innbyggertall i Tysfjord kommune er pr 1.1. 2007 totalt 2 052. Kommunen er flerkulturell med et stort innslag av mennesker med samisk bakgrunn.

Kommunens organisasjon består av 5 seksjoner og rådmannens stab. Psykiatritjenesten er organisert i seksjon for helse- og sosial med psykiatrisk sykepleier som leder for psykiatritjenesten. Det er ikke døgn eller helgebemanning i psykiatritjenesten. Ved behov for tjenester på ettermiddag eller i helger kontaktets hjemmesykepleien eller legevakt.

Av gruppen uførepensjonister med psykiske lidelser og atferdsproblemer som primærdiagnose viser tall fra Nav-trygd Tysfjord 2006 at Tysfjord kommune ligger høyt. Uførepensjonerte med psykiatrisk diagnose er 5.2 % i Tysfjord mot Nordland 3.1 %.

Totalt har kommunen mellom 30 - 40 brukere i målgruppen.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 2.2.2007. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 31.5.2007.

Intervjuer
8 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 1.6.2007.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet har undersøkt ulike deler av tjenestetilbudet til voksne med alvorlige psykiske lidelser som har behov for langvarige og/eller koordinerte helse- og sosialtjenester. De aktuelle problemstillinger som har vært undersøkt er inndelt i 3 faser:

Oppstartfasen.

Tilsynet har undersøkt om kommunen:

 • sikrer at den har tilgjengelige sosial- og helsetjenester som på en forsvarlig måte fanger opp behov og om nødvendig henviser til rette instans
 • sikrer forsvarlig utredning og samordnet planlegging av tjenestebehovet i samarbeid med tjenestemottaker
 • fatter beslutninger og vedtak som tilrettelegger for forsvarlige tjenester

Iverksettingsfasen.

Tilsynet har undersøkt om kommunen:

 • sikrer at tiltak og tjenester blir iverksatt innen forsvarlig tid
 • sikrer at tjenester og tiltak som iverksettes er i tråd med planer, vedtak og beslutninger
 • sikrer krisehåndtering på en forsvarlig måte

Oppfølgingsfasen.

Tilsynet har undersøkt om kommunen:

 • sikrer kontinuitet og stabilitet i tjenestene
 • sikrer at nye / endrede tjenestebehov fanges opp og at nødvendige endringer iverksettes på en samordnet måte

I forhold til hver fase er det undersøkt om kommunen ivaretar myndighetskravene i forhold til:

 • Brukermedvirkning
 • Koordinering
 • Individualisering
 • Faglig forsvarlig tjenesteyting

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader under dette tilsynet.

Tilsynet har ellers merket seg:

Kommunen utarbeider formelle vedtak om støttesamtaler fra psykiatritjenesten samt vedtak om hjemmesykepleie og støttekontakter. Brukere med rett til og behov for langvarige og koordinerte tjenester har fått utarbeidet individuell plan. Det er etablert en praksis som ivaretar brukermedvirkning. Det er etablert ansvarsgrupper og samarbeidsmøter rundt enkeltbrukere og kommunen samarbeider med spesialisthelsetjenestene.

6. Regelverk

 • Lov av 19. november 1982 nr 66 om helsetjenesten i kommunene
 • Lov av 13. desember 1991 nr 81 om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven)
 • Lov av 30. mars 1884 nr 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten (tilsynsloven)
 • Lov av 2. juli 1999 nr 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)
 • Lov av 2. juli 1999 nr 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven)
 • Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
 • Forskrift av 20. desember 2002 nr 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.
 • Forskrift av 27. juni 2003 nr 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (kvalitetsforskriften)
 • Forskrift av 23. desember 2004 nr 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven. (forskrift om individuell plan)
 • Forskrift av 28. juni 2001 om habilitering og rehabilitering
 • Forskrift av 23. november om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste
 • Forskrift av 20. desember 2000 om pasientjournal

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Oversikt over personer med vedtaksfullmakt innen helse- og omsorg
 • Oversikt over ansatte
 • Oversikt over brukere med individuell plan
 • Oversikt over brukere
 • Oversikt over ressurskrevende brukere
 • Akuttinnleggelser
 • Rutiner for utarbeidelse av individuell plan
 • Kompetanseutviklingsplan 2004 – 2007
 • Psykiatriplan 2007 - 2010

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 15 papirjournaler og journalsystemet (PROFIL) fra psykiatritjenesten som inneholdt individuelle planer, IPLOS-kartlegging, MADRS-kartlegging, en rapportperm med dag - og ukeplaner for enkeltpasient med sammensatte behov, referat fra samarbeidsmøter og ansvarsgruppemøter
 • 5 av journalene er fra åpen omsorg
 • 7 av journalene er fra sosialtjenesten

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Nordland:

 • Varsel om tilsyn fra Fylkesmannen i Nordland av 2.2.2007
 • E-post fra Tysfjord kommune med beskjed om kontaktperson av 27.2.2007
 • E-post fra Helsetilsynet i Nordland med vedlegg av ønsket dokumentasjon 11.4.2007
 • E-post fra Helsetilsynet i Nordland vedr. lovhjemmel for tilsynet og innsyn i dokumentasjon
 • Dokumentoversendelse fra Tysfjord kommune 24.4.2007
 • Program for tilsynsbesøket brev av 9.5.2007 fra Helsetilsynet i Nordland

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Vanja Skogvoll

Leder psykiatrisk tjeneste

X

X

X

Jørunn Jakobsen

Avdelingssykepleier

X

X

Lill-Tove Hansen

Helse- og omsorgssjef

X

X

X

Ronny Nergård

Sosialkonsulent

X

X

Robert Pettersen

Rådmann

X

X

Kurt-Allan Nilsen

Ordfører

X

Lisa Augensen

Distriktsleder Øst

X

X

X

Berit Mølderup

Psykiatrisk sykepleier

X

X

Rolf Peder Tennebø

Kommunelege I

X

X

X

Helene Eriksen

Miljøarbeider

X

X

Heidi Jensen

Distriktsleder Vest

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Benthe Westgaard, Helsetilsynet i Nordland
Yngve Osbak, Helsetilsynet i Nordland
Tor Bendos, Fylkesmannen i Nordland