Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Nordland

Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.

Sammendrag
1. Innledning
2 Beskrivelse av virksomheten -spesielle forhold
3 Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5 Funn
6 Regelverk
7 Dokumentunderlag
8 Deltakere ved tilsynet

 

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de funn som ble påpekt innen de reviderte områdene. Tilsynet finner grunnlag for å gi to merknader til kommunen. Det ble ikke avdekket forhold som innebærer avvik fra noen av revisjonsområdene.

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Forsvarlig tildeling av avlastning og støttekontakttjenester
 • Sikring av at avlastere og støttekontakter har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter

Merknad 1

Kommunen har ikke systematiske rutiner for evaluering og oppfølging av støttekontakttiltak.

Merknad 2

Det er fare for fremidig svikt innenfor området avlastningstiltak for funksjonshemmede.

26.08.08

Leif Aronsen
revisjonsleder
Finn Asbjørn Trones
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Alstahaug kommune i perioden 30.04 – 21.08 2008. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Nordland gjennomfører i inneværende år.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • om tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • om tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen, og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2 Beskrivelse av virksomheten -spesielle forhold

Kommunen har organisert tilsynsområdet i tre sektorer. Kulturetaten yter støttekontakttjenester til psykisk utviklingshemmede. Pleie- og omsorg er ansvarlig for avlastning til eldre, samt støttekontakttiltak overfor eldre og andre grupper som ikke fanges opp av de to andre sektorene. Tjenesten for funksjonshemmede iverksetter avlastning og støttekontakttiltak til funksjonshemmede.

Kommunen opplyser at pr. 27.05.08 så har den 20 aktive avlastningstiltak og 95 aktive støttekontakttiltak.

3 Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 30.04.08.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i

kapitlet dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 20.08.08.

Intervjuer
Tilsynet intervjuet 8 personer, 6 ansatte i kommunen og 2 oppdragstakere (en støttekontakt og en avlaster)

Sluttmøte ble avholdt den 21.08.08.

4. Hva tilsynet omfattet

Det ble ført tilsyn med områdene avlastning og støttekontakt som er hjemlet i lov om sosiale tjenester §§ 4-2 b og 4-2 c, jf. § 4-3.

Område 1 og 2; forsvarlig tildeling av avlastning og støttekontakt:

 • Om kommunen sikrer at aktuelle søkere får relevant informasjon i forkant av søknaden
 • Om kommunen sikrer at avlastning og støttekontakt tildeles uavhengig av alder og diagnose
 • Om kommunen sikrer at det skjer en relevant utredning av alle søkere
 • Om kommunen sikrer at alle søkere vurderes individuelt
 • Om kommunen sikrer at det ikke kreves vederlag for avlastning
 • Om kommunen sikrer at vedtak iverksettes snarest mulig og utføres i samsvar med vedtaket
 • Om kommunen sikrer at midlertidige tiltak vurderes der vedtaket ikke kan oppfylles, og at alternative tiltak alltid iverksettes ved akutte behov

Område 3; Sikring av at avlastere og støttekontakter har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter innenfor det aktuelle området

5 Funn

Tilsynet finner grunnlag for å gi to merknader innenfor det reviderte området.

Merknad 1.

Kommunen har ikke systematiske rutiner for evaluering og oppfølging av støttekontakttiltak.

Merknaden bygger på informasjon fra intervju.

Kommentar. Det fremgår at kommunen ikke har systematiske prosedyrer for å sikre evaluering og oppfølging i forhold til hvordan støttekontakttiltak fungerer. Vedtak iverksettes gjerne for ett år om gangen, uten at kommunen kan vise til egeninitierte rutiner som fanger opp eventuell svikt i perioden. I den grad vedtak evalueres/følges opp i vedtaksperioden, så blir dette gjerne utløst som følge av at støttekontakt eller bruker på eget initiativ tar kontakt med kommunen. Etter det tilsynet har avdekket så gjelder dette først og fremst tiltak innenfor pleie- og omsorgssektoren. Kulturetaten og tjenester for funksjonshemmede har i praksis tettere oppfølging av sine oppdragstakere.

Jf. lov om sosiale tjenester § 2-1, og forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4, annet ledd, e, f og g.

Merknad 2.

Det er fare for fremidig svikt innenfor området avlastningstiltak for funksjonshemmede.

Merknaden bygger på informasjon fra intervju og gjennomgang av skriftlig dokumentasjon.

Kommentar:
I dag ivaretas behovet for avlastning for funksjonshemmede i form av privat avlastning. Men på sikt vil kommunen kunne få problemer med å iverksette avlastningstiltak overfor funksjonshemmede, eksempelvis når dagens brukere blir eldre, samt dersom det oppstår akutte behov hvor privat avlastning av ulike årsaker ikke lar seg etablere.

Tilsynet er kjent med at kommunen arbeider for å etablere kommunal avlastingsbolig. Et slikt tiltak vil redusere/ta bort faren for fremtidig svikt innenfor dette området. Jf. lov om sosiale tjenester § 2-1, § 4-3, jf. § 4-2 b og c og forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4, annet ledd, a, d, f og g. Jf. også forvaltningslovens § 42 samt ulovfestet forvaltningsrett.

6 Regelverk

 • Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Lov av 12. desember 1991 om sosiale tjenester mv.
 • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i helse- og sosialtjenesten.
 • Forskrift av 27. juni 2003 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten.

7 Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Årsmelding Alstahaug kommune, 2007 og 2006
 • Organisasjonskart
 • Dokumentasjonstall vedrørende oversikt over antall avlastning og støttekontakttiltak, datert 27.05.08.
 • Oversikt over hvordan kommunen er organisert mht. avlastning og støttekontakter
 • Oversikt over navn på avlastere, tjenesten for funksjonshemmede
 • Kopi av 4 siste vedtak vedrørende støttekontakt og avlastning i de ulike sektorene
 • Oversikt over diverse aktiviteter uviklingshemmede 2008
 • Oversikt over ansatte i Alstahaug kommune innenfor pleie- og omsorg, tjenester for funksjonshemmede og kulturetaten (sektorledere, avdelingsledere, sekretær)
 • Oversikt over støttekontakter for psykisk utviklingshemmede
 • Sak fremlagt overfor kommunestyret angående etablering av avlastningsbolig
 • Plan for psykisk helsearbeid
 • Søknad/anmodning om individuell plan
 • Oppdragsavtale og taushetserklæring til støttekontakter og avlastere
 • Orientering til støttekontakter
 • Egensøknad støttekontakt og avlastning

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Nordland

 • Varsel om tilsyn av 30. april 2008
 • Dokumenter fra kommunen oversendt 23.06.08
 • Program for gjennomføring av tilsynet av 06.08.08
 • Diverse e-poster og telefonsamtaler med kontaktperson i kommunen vedrørende praktisk tilrettelegging av tilsynet

8 Deltakere ved tilsynet


I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Truls Gripheim

Sektorleder tjenester for funksjonshemmede

X

X

X

Turid Janne Torgvær

Avdelingsleder tjenester for funksjonshemmede

X

X

X

Marion Syddal

Avdelingsleder Pleie-og omsorg

X

X

X

Edith Holand

Rådmann

X

X

Svein Harald Karlsen

Sektorleder kultur

X

X

X

Odd Einar Lorentsen

Avdelingsleder kultur

X

X

X

Maggy Ovseth

Støttekontakt

X

Klara Landstad

Avlaster

X

Kjell Olav Lund

Sektorleder pleie-og omsorg

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok Leif Aronsen, revisjonsleder, og Finn Asbjørn Trones, revisor