Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Nordland

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

1. Om kommunen sikrer at tjenestemottakerne som har diagnosen psykisk utviklingshemming får et forsvarlig tjenestetilbud etter sosialtjenesteloven § 4-3 jfr. § 4-2, bokstav a-d.

2. Om kommunen sikrer at sosialtjenesteloven kap 4A kommer til anvendelse der tjenesteyting er etter sosialtjenesteloven § 4-2, bokstav a-d overfor personer med psykisk utviklingshemming innebærer bruk av tvang og makt.

Tilsynet ble ikke kjent med forhold som ga grunnlag for og konstantere avvik på område 1.

Avvik:

Kommunen følger ikke opp alle situasjoner der det benyttes tvang og makt, jf sosialtjenesteloven §§ 4A-5 tredje ledd bokstav a), 4A-7 og 4A-10.

Merknad:

Gjelder både område 1 og 2.

Den manuelle rapporteringen bes gjennomgått for å sikre at relevante opplysninger dokumenteres og at en unngår opplysninger som ikke er nødvendig for de formål registreringen skal ivareta.

Dato: 23.januar 2009.

Leif Aronsen
revisjonsleder
Beathe Nilsen Lichtwarck
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i perioden 2.september 2008 – 23.januar 2009 med sosiale tjenester i Meløy kommune.

Tilsynet omfattet både generelle tjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2, jf § 4-3 og tiltak omfattet av lovens kap 4A.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen og om det er etablert internkontroll for å støtte opp under tjenesteytingen.

Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter.
 • tiltakene følges opp i praksis, og om nødvendig korrigeres.
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovbestemmelsene blir ivaretatt.

En systemrevisjon gjennomføres ved gjennomgang av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Meløy kommune hadde ved inngangen til 2008 6622 innbyggere.

De tjenester tilsynet omfattet er inngår i kommunens omsorgstjeneste. Omsorgstjenesten er organisert i fem soner hver med soneleder som faglig og administrativt ansvarlig. Vedtaksmyndighet etter sosialtjenesteloven er tillagt leder for omsorgstjenesten.

Kommunen har to ”bofellesskap” der det bor personer som har diagnosen psykisk utviklingshemming, i kommunesenteret Ørnes og på Engavågen.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 2.september 2008.

Åpningsmøte ble avholdt 4.november 2008..

Intervjuer 8 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 5.november 2008.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet undersøkte om kommunen sikrer at tjenestemottakerne som har diagnosen psykisk utviklingshemming får et forsvarlig tjenestetilbud etter sosialtjenesteloven § 4-3 jfr. § 4-2, bokstav a-d.

Videre om at sosialtjenesteloven kap 4A kommer til anvendelse der tjenesteyting etter loven § 4-2, bokstav a-d overfor personer med psykisk utviklingshemming innebærer bruk av tvang og makt.

Tilsynet undersøkte nærmere om det fra kommunens side legges til rette for at tjenestene er kjent med den aktuelle lovgivning, og om kommunen sikrer dette ved oppfølging og kontroll av om kommunens praksis er i samsvar med dens plikter.

5. Funn

De tjenestesteder som var representert under tilsynet hadde alle klare ønsker om gode tjenester til tjenestemottakerne.

Av de plandokumenter som tilsynet omfattet viser en tydelig intensjon om å ha målretta og gode tjenester til utviklingshemmede.

Tjenesten har utarbeidet rammer og en rekke styringsdokumenter for sin interne kontroll. Imidlertid er det ett vist behov for oppdatering og ajourhold.

Avvik:

Kommunen følger ikke opp alle situasjoner der det benyttes tvang og makt, jf sosialtjenesteloven §§ 4A-5 tredje ledd bokstav a), 4A-7 og 4A-10.

Avvik fra:

 • Soialtjenesteloven kap 4A-7 hvor det bl.a. heter at:

  ”Beslutning om bruk av tvang og makt etter § 4-5 tredje ledd bokstav a treffes av den som har det daglige ansvaret for tjenesten, eller – dersom det ikke er tid til dette – av tjenesteyteren. Beslutningen skal nedtegnes straks tiltaket er gjennomført. Reglene i tredje ledd bokstavene a til e og bokstav i om hva som skal nedtegnes, gjelder tilsvarende. Det skal straks sendes melding om beslutningen til den faglige ansvarlige for tjenesten, Fylkesmannen verge, eller hjelpeverge og pårørende, eller på den måten Fylkesmannen beslutter.----” 

Avviket bygger på følgende:

 • Under intervju kom det fram at det var en viss vegring mot å skriftliggjøre slike beslutninger, som medfører underrapportering og at disse situasjonene ikke blir tematisert på en systematisk måte i den aktuelle personalgruppen og/eller i tilstrekkelig grad fulgt opp med tanke på vedtak i medhold av § 4A-5 tredje ledd bokstav b og/eller c.

Merknad:

Den manuelle rapporteringen bes gjennomgått for å sikre at relevante opplysninger dokumenteres og at en unngår opplysninger som ikke er nødvendig for de formål registreringen skal ivareta.

Merknaden bygger på følgende:

 • Gjennomgang av de manuelle rapportene som omhandlet tjenestemottakerne tilsier at det vil være hensiktsmessig med gjennomgang av hva som skal rapporteres, for hvilke formål og hvordan det skal gjøres.

Tilsynet har ikke særskilte merknader til registreringen som ble gjort elektronisk.

6. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester av 13.desember 1991.
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20.desember 2002.
 • Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven av 23.desember 2004.
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 2.oktober 1967.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Dokumenter inneholdende oversikt over ansvarsfordeling/delegasjon av vedtaksfullmakt/rapporteringslinjer og saksbehandlingsprosess i Meløy kommune.
 • Håndbok IK-kvalitetssikring. Omsorgsavdelingens styringsdel.
 • Prosedyrer og annen dokumentasjon fra bofellesskapenes internkontroll.
 • Oversikt over tilsatte i omsorgstjenesten som yter tjenester til personer med utviklingshemming.
 • Enkeltvedtak om tildeling av sosiale tjenester etter § 4-2 bokstav a-d til personer med diagnosen psykisk utviklingshemming i perioden 1.juli 2007 – 30.juni 2008.
 • Oppsett over personer med psykisk utviklingshemming som mottok sosiale tjeneseter fra kommunen.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Saksmapper fra omsorgstjenesten.
 • Rapporter fra omsorgsbasene.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Revisjonsvarsel 2.september 2008.
 • Dokumentasjon fra kommunen av 12.september, 16.september og 23.oktober 2008.
 • Program for tilsynet 22.oktober 2008.
 • Rapport til kommunen 23.januar 2009.

8. Deltakere ved tilsynet


I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Stein Laastad

Omsorgsleder

X

X

X

Linda Kildal

Arbeidsleder

X

X

X

Tove Hansen

Miljøterapeut

X

X

X

Alvira Kildal

Miljøarbeider

X

X

X

Hanne Prytz

Miljøterapeut

X

X

X

Hege Ellingsen

Assistent

X

X

X

Beathe Hansen

Asistent

X

X

X

Ann Hege Brattland

Kst. soneleder

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Beathe Nilsen Lichtwarck, Leif Aronsen, Liv Berit Nybakk (4.november).