Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Nordland

Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Rapport fra revisjonstilsyn ved Steigen Omsorgsheim den 10. september 2008 innenfor områdene: mottak og vurdering av henvisning/anmodning om plass, opphold og behandling, avslutning av oppholdet, kvalitetsarbeid og frihetsinnskrenkende tiltak.

Det ble ikke konstatert avvik under tilsynet. Rapporten foranlediger derfor ikke særskilt oppfølging overfor tilsynet.

Med hilsen

Leif Aronsen
avdelingsdirektør
Sita Grepp
rådgiver

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Steigen Omsorgsheim, Nordfold den 10.september 2008. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Steigen Omsorgsheim er en tverrkirkelig stiftelse, etablert i 2006 i Nordfold i Steigen kommune. Omsorgsheimen tilbyr rehabilitering av rusmiddelmisbrukere, og målgruppen er enslige menn eller par. Steigen Omsorgsheim jobber etter medlever-prinsippet. Dette innebærer at de ansatte jobber i perioder ved institusjonen, og har fri i påfølgende perioder.

Per. 10. september var det seks medarbeidere ved omsorgsheimen. Ved rekruttering av medarbeidere vektlegges at en del av personalet skal ha erfaring fra eget rusmiddelmisbruk. Dette anses som viktig realkompetanse for å kunne forstå og bistå beboerne best mulig.

Bestyrer har tidligere ledet liknende institusjoner i regi av Evangeliesenterbevegelsen.

Steigen Omsorgsheim disponerer lokaler som tidligere er benyttet til sykehjem. Lokalene er oppusset og framstår som velegnet for virksomheten.

Det er tilrettelagt for et bredt spekter av sysselsettings- og fritidstilbud både ved omsorgsheimen og gjennom avtaler med nærmiljøet om ulike aktiviteter.

Omsorgsheimen framstår som godt integrert i nærmiljøet.

Omsorgsheimen framstår mer som omsorgsinstitusjon enn behandlingsinstitusjon, men ivaretar begge funksjoner.

Opphold ved Omsorgsheimen strekker seg ofte over noe tid, for enkelte av beboerne over år.

Det er inngått samarbeidsavtaler med kommunehelsetjenesten i Steigen kommune om bistand derfra, bl.a. til forvaltning av medikamenter.

Ved Steigen Omsorgsheim var det per 10. september 7 beboere; fem enslige menn og et par. De fleste av beboerne ved institusjonen oppholder seg der av eget initiativ, og er ikke innsøkt av annen instans.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 26.6.2008. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 10.9.2008.

Intervjuer
6 personer ble intervjuet.

Det ble gjennomført befaring ved institusjonen.

Sluttmøte ble avholdt 10.9.2008.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet:

 1. Mottak og vurdering av henvisning/anmodning om plass
 2. Opphold og behandling
 3. Avslutning av oppholdet
 4. Kvalitetsarbeid
 5. Frihetsinnskrenkende tiltak

5. Funn

Det ble ikke konstatert avvik innenfor de reviderte områder.

Merknad:

Steigen Omsorgsheim bes gjennomgå sine rutiner og sin praksis med hensyn til hvilken informasjon som skal dokumenteres skriftlig.

Begrunnelse:

 • Informasjonsutveksling mellom medarbeiderne skjer i stor grad muntlig. Dette synes å fungere bl.a. fordi der er få ansatte, og de fleste i en medleverturnus.
 • Tilsynet vurderer denne praksis som sårbar.
 • Forløpet av oppholdet for den enkelte beboer er i liten grad dokumentert. Med unntak for de som er innsøkt til Omsorgsheimen fra andre instanser.
 • Tilsynet tilrår at en i større grad dokumenterer evalueringer og beslutninger om ”veivalg” underveis, også for beboere som oppholder seg ved omsorgsheimen av eget initiativ.
 • Merknaden bygger på informasjon fra intervjuene og gjennomgang av den enkelte beboers mappe.

6. Regelverk

Lov om sosiale tjenester § 2-6

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Presentasjonsmappe for Steigen Omsorgsheim
 • Stiftelsesprotokoll
 • Oversikt over ansatte
 • Regler ved Steigen Omsorgsheim
 • Avtale om tjenesteyting
 • Egenbetaling for opphold ved Steigen Omsorgsheim
 • Registrering av nye pasienter
 • Registreringsopplysninger ved inntak
 • Arbeidsavtale for ansatte
 • Medisinskfaglig vurdering av Steigen Omsorgsheim fra kommunelegen
 • Dag-journal

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Beboernes mapper

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn datert 26.06.08
 • Dokumentasjon fra Steigen Omsorgsheim datert 17.07.08
 • Melding om tilsyn datert 01.08.08
 • Melding om endring av tilsynsdato datert
 • Telefonsamtale med bestyrer Idar Jensen

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Idar Jensen

Bestyrer

X

X

X

Anne May Jensen

Kontor/Husmor

X

X

X

Anny Pettersen

Kontor/saksbehandling

X

X

Åse Eliassen

Hjelpepleier

X

X

X

Stian Granmo

Sjåfør/miljøarbeider

X

X

X

Jack Røste

Sjåfør/miljøarbeider

X

X

X


Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Avdelingsdirektør Leif Aronsen og rusrådgiver Sita Grepp