Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Nordland

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Styringssystem
7. Regelverk
8. Dokumentunderlag
9. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Helsetilsynet i Nordland gjennomførte 14.01.09 – 05.06.09 tilsyn med legemiddelbehandlingen ved Stadiontunet sykehjem. Tilsynet ble utført som systemrevisjon og omfattet om kommunen sikrer at pasienter på aktuelle avdelinger får nødvendig og riktig legemiddelbehandling ved innleggelse i helseinstitusjonen, og under det videre oppholdet der.

Rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Det ble ved tilsynet funnet to avvik. Helsetilsynet fant ikke grunnlag for å gi merknader.

Avvik 1

Kommunens mangelfulle styring av legetjenesten i sykehjemmet har ført til for lite legeressurser og uklarheter ved organiseringen av legetjenesten. Dette medfører at pasientene ikke sikres forsvarlig legemiddelbehandling.

Avvik 2

Kommunen sikrer ikke at Stadiontunet sykehjem har et forsvarlig journalsystem for dokumentasjon av pasientenes legemiddelbehandling.

Dato: 05.06.09

Eli Løkken
revisjonsleder
Grethe Ellingsen
revisor

 

 

Solveig Mollnes
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Stadiontunet sykehjem i perioden 14.01.09 – 05.06.09. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Nordland gjennomfører i inneværende år.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler de avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Per 01.01.08 hadde Bodø kommune 46.495 innbyggere.

I følge kommunens organisasjonskart ligger Stadiontunet sykehjem under Kommunaldirektøren. Legetjenesten ved sykehjemmet ligger under Helsekontoret ved helseleder, som igjen ligger under Kommunaldirektøren. Kommuneoverlege geriatri er medisinsk faglig rådgiver i stab hos helseleder.

Stadiontunet sykehjem har tre avdelinger med i alt 56 pasientplasser, beregnet på de somatisk sykeste sykehjemspasientene i kommunen. Det er ansatt tre leger ved sykehjemmet, en lege ved hver avdeling. Sykehjemmet har i alt 12 legetimer per uke, dvs. 4 timer per avdeling, hvorav 60 % er tilstedetjeneste. En avdeling har turnuslege som sykehjemslege. Sykehjemslegene skal være tilgjengelig i ordinær arbeidstid. Fra kl. 15.30 til kl. 08.00 og i helgene ytes legetjeneste fra legevakten.

For pasienter i sykehjemmet opprettes det èn journal i WinMed som legen benytter, og èn journal i Gerica som brukes av sykepleiere og hjelpepleiere. Dessuten opprettes det en papirbasert tilleggsjournal med medisinutskrifter og andre utskrifter fra Gerica, utskrift av legens journalnotater i WinMed og dokumentasjon som ikke finnes elektronisk så som laboratorieark, røntgenbeskrivelser, epikriser, m.m.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble sendt den 14.01.09. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet, er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble holdt den 22.04.09.

Intervjuer
Det ble gjennomført intervju med 13 personer under tilsynsbesøket, hvorav et telefonintervju.

Resultatdokumentasjon
Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble den 23.04.09 gjennomført befaring ved sykehjemmets lokaler.

Sluttmøte ble holdt den 23.04.09.

4. Hva tilsynet omfattet

Dette tilsynet skal undersøke om kommunen har lagt forholdene til rette slik at pasienter på sykehjemmet sikres nødvendig og riktig legemiddelbehandling, jf. kommunehelsetjenesteloven § 1-3 a.

Tilsynet skal undersøke om kommunen sikrer at legemiddelbehandlingen av sykehjemspasientene blir vurdert og systematisk fulgt opp, at det foreligger nødvendig dokumentasjon av legemiddelbehandlingen, og at dokumentasjonen er tilgjengelig for dem som trenger det. Tilsynet skal videre undersøke om kommunen sikrer nødvendig kompetanse og kapasitet hos lege og øvrig helsepersonell som er involvert i legemiddelbehandlingen.

Det ble spesielt sett på følgende temaer:

 • legemiddelbehandling ved innleggelse i sykehjemmet
 • legemiddelbehandling ved det videre opphold til sykehjemmet

Det er vel kjent fra mange studier og fra tilsynserfaringer at overgangsfaser/skifte av omsorgsnivå representerer risikosituasjoner for svikt i legemiddelbehandlingen. Studier i sykehjem har også vist at systematisk oppfølging av legemiddelbehandlingen er viktig for å redusere faren for svikt. Planlagte vurderinger av pasientens totale legemiddelbehandling er derfor et viktig og nødvendig tiltak for å forebygge legemiddelrelaterte problemer. Kritiske trinn i tjenesteytingen knyttet til legemiddelbehandlingen skal være identifisert og det må sikres at avvik vedrørende legemiddelbehandling rapporteres og følges opp.

Sykehjemmets journalsystem skal være tilrettelagt slik at nødvendige og relevante opplysninger blir dokumentert og er tilgjengelig. Det er videre nødvendig med klar ansvarsfordeling og gode samhandlingsrutiner mellom pleiepersonell og lege for å sikre legemiddelbehandlingen av nye pasienter og under det videre oppholdet i sykehjemmet.

Kommunen har det overordnede ansvar og skal påse at helsehjelpen er forsvarlig. Tilsynet har fokus på om kommunen har lagt forholdene til rette for at det enkelte helsepersonell som er involvert i legemiddelbehandlingen kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte. Hvert enkelt helsepersonells plikt til forsvarlig yrkesutøvelse, herunder det medisinskfaglige skjønnet knyttet til behandlingen av den enkelte pasient, var ikke tema for revisjonen.

5. Funn

Det ble ved revisjonen funnet grunnlag for å gi to avvik.

Avvik 1

Kommunens mangelfulle styring av legetjenesten i sykehjemmet har ført til for lite legeressurser og uklarheter ved organiseringen av legetjenesten. Dette medfører at pasientene ikke sikres forsvarlig legemiddelbehandling.

Avvik fra:

 • Forsvarlighetskravet i helselovgivningen, som bl.a. kommer til uttrykk i kommunehelsetjenesteloven § 6-3 Tilsyn og veiledning, og kommunehelsetjenesteloven § 1-3a om Tilrettelegging m.v.

Det vises videre til forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4 Innholdet i internkontrollen.

Avviket bygger på følgende, som fremkom i fremlagt dokumentasjon og i intervju:

 • Det er avsatt 12 timer sykehjemslege per uke fordelt på sykehjemmets tre avdelinger. 60 % av tiden er tilstedetjeneste.
 • Kommunen har inngått avtale med turnuslege ved Havna legesenter om å være sykehjemslege ved en av sykehjemmets avdelinger.
 • I følge plan for legetjenesten 2008-2016 vurderer kommunen selv at behovet er 24 timer sykehjemslege per uke.
 • To erfarne sykehjemsleger ved Stadiontunet tilskrev kommunen i brev av 14.04.07 og brev innkommet kommunen 21.11.08, om behovet for økte legeressurser ved sykehjemmet.
 • Det fremkom i intervju og ved journalgjennomgang at det var et klart behov for økte legeressurser ved sykehjemmet. Konsekvensene av for lite legeressurser er bl.a. at:
  -  Legen rekker ofte ikke over alle aktuelle pasienter ved visitten.
  -  Det gjennomføres ikke årskontroll med legemiddelgjennomgang ved alle avdelinger. Det var gjort årskontroll hos ca. halvparten av pasientene det ble gjennomgått pasientjournaler for ved tilsynet.
  -  Det fremkom i intervju at det ikke blir gjennomført innkomstundersøkelser ved alle innleggelser i sykehjemmet.
  -  Det gjøres ikke regelmessig legemiddelgjennomgang ved alle avdelinger. Pasienter kan dermed bli stående på medikamenter med uheldige interaksjoner, eller på medikamenter som burde vært dosejustert eller seponert for opp til flere år siden. Apoteket har i noen tilfeller gjort sykehjemmet oppmerksom på slike forhold ved medisineringen av sykehjemmets pasienter.
 • Det er stor uklarhet om hvem som er sykehjemslegens overordnede og hvem som skal sørge for vikar når legen er borte pga. sykdom, permisjon eller ferie.
 • Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for sykehjemslegene, men legene er ikke kjent med dette. Det fremkom under intervju ulike oppfatninger mht. hva som er legenes arbeidstid.
 • Det er ikke etablert noe system for informasjon til og opplæring av nye leger ved Stadiontunet.

Helsetilsynets kommentar:
I følge kommunehelsetjenesteloven § 1-3a skal kommunen planlegge, organisere og legge til rette for at helsetjenesten og helsepersonell kan oppfylle krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. Dette innebærer bl.a. dimensjonering og organisering av legetjenesten slik at pasientene ved sykehjemmet sikres forsvarlig legemiddelbehandling, jf. forsvarlighetskravet i helselovgivningen som bl.a. kommer til uttrykk i kommunehelseloven § 6-3.

12 timer legetjeneste per uke for tre avdelinger er ikke tilstrekkelig til å få gjennomført de oppgavene legene skal utføre ved sykehjemmet, herunder oppgaver i forbindelse med legemiddelbehandling av pasientene som årskontroll, regelmessig legemiddelgjennomgang osv. Dermed sikres ikke pasientene en forsvarlig legemiddelbehandling.

Turnustjenesten skal komplettere legens grunnutdanning og er obligatorisk for å oppnå autorisasjon. Formålet med turnustjenesten er at turnuslegen under særlig veiledning, opplæring og supervisjon skal få nødvendig erfaring til å kunne utøve legeyrket på en forsvarlig måte. En turnuslege kan under supervisjon av autorisert lege utføre allmennmedisinske legeoppgaver på sykehjem, i skolehelsetjenesten, på helsestasjon osv. som en del av turnustjenesten. Så lenge legen er i turnustjeneste og ikke har fått autorisasjon, kan han/hun imidlertid ikke ansettes som lege i slike oppgaver, heller ikke som sykehjemslege slik kommunen har gjort ved en avdeling på Stadiontunet.

Stadiontunets pasientplasser er beregnet på de somatisk sykeste sykehjemspasientene i kommunen. Slike pasienter trenger en erfaren lege og kontinuitet i legetjenesten. Det er derfor uansett ingen god løsning at for stor del av en avdelings legetjeneste er ved turnuslege under supervisjon.

Det inngår også som en del av kravene til kommunens styring av legetjenesten at ansvar, myndighet og oppgavefordeling er avklart og kjent. Dette innebærer bl.a. at nye leger får stillingsbeskrivelse som er utarbeidet, samt relevant informasjon om oppgavene de skal ha, hvem som er deres overordnede, hvem som sørger for vikar ved behov osv. På grunn av mangelfull styring på disse områdene er ikke legetjenesten ved Stadiontunet sykehjem blitt en integrert del av sykehjemmet.

Avvik 2

Kommunen sikrer ikke at Stadiontunet sykehjem har et forsvarlig journalsystem for dokumentasjon av pasientenes legemiddelbehandling.

Avvik fra:

 • Journalforskriften § 4 (Journalsystem), jf. §§ 5 (Oppretting og organisering av journal), 6 (Journalansvarlig), 7 (Krav til journalføringen), 8 (Krav til journalens innhold) og 14 (Krav til oppbevaring og oppbevaringstid). Det vises også til kommunehelsetjenesteloven § 1-3a Tilrettelegging m.v.
 • Det vises videre til forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4 Innholdet i internkontrollen.

Avviket bygger på følgende, som fremkom i intervju og ved gjennomgang av pasientjournaler:

 • Sykehjemmet har flere journalsystemer; WinMed som bare brukes av legene, og Gerica som brukes av sykepleiere og hjelpepleiere, og hvor legene også har tilgang. Det er dessuten etablert en papirbasert tilleggsjournal som skal inneholde medisinutskrifter og andre utskrifter fra Gerica, utskrift av legens journalnotater i Winmed, og dokumentasjon som ikke finnes elektronisk så som laboratorieark, røntgenbeskrivelser, epikriser, m.m. Ved journalgjennomgang ble aktuelle WinMed-notater ikke funnet i alle gjennomgåtte papirjournaler. Heller ikke alle laboratorieark på papir var ført inn i Gerica. Jf. journalforskriften §§ 5 og 8.
 • Det fremkom i intervju at pasientens legemiddelbruk alltid ble gjennomgått av lege ved innkomst i sykehjemmet. Legemiddelgjennomgangen ved innkomst var imidlertid dårlig dokumentert i gjennomgåtte pasientjournaler. Jf. journalforskriften § 8.
 • Det er to journalansvarlige for hver pasientjournal. Fagkoordinator er journalansvarlig for Gerica-journalene og papirjournalene, og legen er ansvarlig for WinMed-journalene. Begrepet journalansvarlig er ikke kjent i virksomheten. Jf. journalforskriften § 6.
 • WinMed-journalene er åpne for alle sykehjemsleger i kommunen. WinMed-journalene ved Stadiontunet kan dermed leses av sykehjemsleger ved andre virksomheter. Jf. journalforskriften §§ 4 f) og 14, jf. også helsepersonelloven § 21.
 • Det fremkom i intervju at verken Gerica eller WinMed er et hensiktsmessig og fullstendig dokumentasjonssystem for sykehjem. På grunn av at det er etablert to uavhengige elektroniske journaler har man i tillegg funnet det nødvendig å opprette en felles papirbasert tilleggsjournal.

Helsetilsynets kommentar:
Det påligger kommunen ved systematisk styring gjennom et fungerende internkontrollsystem, å sikre at lov- og forskriftsbestemmelser om pasientjournal overholdes, herunder dokumentasjon av legemiddelbehandling.

Hovedregelen er at det skal anvendes èn pasientjournal for hver pasient i institusjonen. Alle som yter helsehjelp til pasienten skal dokumentere i samme journal. I følge journalforskriften § 5 andre ledd kan det gjøres unntak fra hovedregelen for deltjenester, oftest i sykehus. Legetjenesten ved sykehjemmet er ikke en deltjeneste. Det kan også gjøres unntak fra hovedregelen av praktiske grunner, for eksempel dersom journaldokumentasjon bare finnes i papir, jf. § 5 tredje ledd. Dette unntaket gjelder imidlertid ikke for utskrift fra elektronisk journal som legges i papirjournal. Det er heller ikke åpnet adgang for deling av journal for ulike personer som journalfører, jf. merknadene til § 5 tredje ledd. Kravet om en samlet journal skal sikre at pasientopplysninger er tilgjengelig for den som yter helsehjelp, samt at journalopplysninger ikke blir borte. Måten journalføringen er organisert på ved Stadiontunet, fører til mye dobbeltarbeid og risiko for feilføring, eller at opplysninger ikke blir ført.

Det er et grunnleggende krav at journalen skal sikres mot innsyn fra uvedkommende, jf. journalforskriften § 4 bokstav f) som henviser til helsepersonelloven kap. 5. WinMed er åpen for alle sykehjemsleger i kommunen, også de som ikke har pasienter ved Stadiontunet. Pasientjournalene er dermed ikke sikret mot innsyn fra uvedkommende.

Tilsynet har for øvrig merket seg

Kommunen har avtalt at farmasøyt skal gjennomgå alle sykehjemspasienters legemiddelbruk, også ved Stadiontunet. Dette er et godt eksempel på tiltak fra kommunen som ledd i sikring av forsvarlig legemiddelbehandling for denne gruppen pasienter.

6. Styringssystem

I følge kommunehelsetjenesteloven § 1-3a skal kommunen planlegge, organisere og legge til rette for at helsetjenesten og helsepersonell kan oppfylle krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, herunder krav vedrørende legemiddelbehandlingen av pasienter i sykehjem. Styringssystemene som etableres, skal sikre at kravene i internkontrollforskriften § 4 blir ivaretatt, noe som bl.a. innebærer at ansvar, myndighet og oppgavefordeling er avklart og forstått, at det gjennomføres systematiske risikovurderinger for å identifisere hvor det kan oppstå svikt.

Dimensjonering og organisering av legetjenesten må være slik at pasientene ved sykehjemmet sikres forsvarlig legemiddelbehandling, jf. forsvarlighetskravet i helselovgivningen som bl.a. kommer til uttrykk i kommunehelseloven § 6-3. Kommunen skal også ved systematisk styring sikre at lov- og forskriftsbestemmelser om pasientjournal overholdes, herunder dokumentasjon av legemiddelbehandling.

Tilsynet viste at kommunen ikke hadde sørget for tilstrekkelige legeressurser og en organisering av legetjenesten ved sykehjemmet som sikrer pasientene forsvarlig behandling, herunder legemiddelbehandling. Pasientene ved Stadiontunet er de somatisk sykeste sykehjemspasientene i kommunen. Det er særlig viktig at slike pasienter har en godt kvalifisert og tilstrekkelig dimensjonert legetjeneste.

Det tilligger også kommunens styringsansvar å sørge for at sykehjemmets journalsystem er tilrettelagt for forsvarlig virksomhet, herunder sørge for en samlet pasientjounal. Det er et grunnleggende krav at relevant journaldokumentasjon er tilgjengelig for helsepersonell som trenger den for å yte helsehjelp til pasienten. Dersom man av praktiske grunner har en papirbasert tilleggsjournal med dokumentasjon som ikke kan legges inn i den elektroniske journalen, skal det fremgå av hovedjournalen at det finnes en tilleggsjournal, jf. merknadene til journalforskriften § 5 tredje ledd. Det er videre et grunnleggende krav til journalsystemet at uvedkommende ikke skal ha innsyn i pasientopplysninger.

7. Regelverk

 • Lov av 30.03.1984 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov av 19.11.1982 om helsetjenesten i kommunene
 • Lov av 02.07.1999 om helsepersonell m.v.
 • Forskrift av 18.12.2001 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp
 • Forskrift av 14.11.1988 for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie
 • Forskrift av 27.06.2003 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten
 • Forskrift av 21.12.2000 om pasientjournal
 • Forskrift av 20.12.2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

1. Årsmelding Bodø kommune 2007

2. Stillingsbeskrivelser for virksomhetsleder og fagkoordinator, datert hhv. 01.12.04 og 08.09.05

3. Prosedyrer for arbeidsoppgaver for sykepleier og for hjelpepleier/omsorgsarbeider med ansvarsvakt, datert hhv 26.03.02 og 16.12.05

4. Årsrapport for farmasøytisk tilsyn i 2008

5. Årsplan for farmasøytisk rådgivning for Bodø i 2009

6. Avtale om deltakelse i ordning for kvalitetssikring av pasientrettet laboratorievirksomhet utenfor sykehus, datert 31.01.00

7. Tilsettingsbrev sykehjemslege, datert 04.03.05

8. Arbeidsavtaler for sykehjemslege og turnuslege, av hhv. 29.10.08 og 19.02.09

9. Brev innkommet kommunen 21.11.08 fra sykehjemslege Gerd Teigland

10. Brev datert 14.04.07 fra sykehjemslege Karin Nilsen til kommunen

11. Brev av 30.07.08 fra kommunen til Karin Nilsen

12. Stillingsbeskrivelser for sykehjemsleger, datert 16.10.06

13. Utdrag fra legeplan ang. økning av legeressurs i sykehjem, udatert

14. Organisasjonskart for helse- og sosialavdelingen Bodø kommune, datert 30.01.09

15. Presentasjon av Stadiontunet sykehjem

16. Innrapportering for lokal normering av legetjenester i sykehjem, datert 30.01.08

17. Bemanningsplan for 2., 3. og 4. etg., datert 30.03.09

18. Instruks for legemiddelhåndtering i sykehjem/døgnrehab, registrering i Gerica, datert 26.01.04

19. Oversikt over sykehjem/antall pas./antall timer lege/navn lege, datert 12.12.03

20. Kvalitetssystem vedrørende legemiddelhåndtering, prosedyrer med ulike datoer for når de ble iverksatt

21. Instruks for legemiddelhåndtering i sykehjem, gyldig fra 20.02.01

22. Oversikt over medikamentkurs/oppdatering

23. Skjema for ev.forskrivning, føring av gitte doser for faste legemidler, registrering av ev.medisin, ilegging av dosett, kontroll av føring av A- og B-preparater

24. Nytt skjema for innsending av A-prep.

25. Oversikt over ansatte, oppdatert januar 2009

26. Avviksmeldinger

27. Plan for legetjenesten 2008-2016, datert januar 2008

Dokumentasjon gjennomgått under revisjonen:

 • Pasientjournaler, dvs. i Gerica og papirbasert journal, for i alt 15 pasienter. Helsetilsynet fikk på grunn av passord-problemer, ikke tilgang til journaler i Winmed. Det ble sett på journalføring ved innleggelse og under det videre opphold ved sykehjemmet. I.f.m. innleggelse ble det sett på om det var journalført sykepleievurdering og legekonsultasjon, antall medikamenter, indikasjon for medikasjon og ev. uheldige medikamentkombinasjoner, samt vurderinger av diagnose, ev. behov for seponering av medikasjon og ev. behov for behandling. Det ble også sett på om kardex og journal var overensstemmende.
 • I.f.m. pasientens videre opphold ble det sett på antall medikamenter, indikasjon for medikasjon og ev. uheldige medikamentkombinasjoner. Det ble sett på vurderinger som var gjort av medisineringen og om det var gjort regelmessig legemiddelgjennomgang. I dokumentasjonen ble det også sett på om kardex og journal var overensstemmende og om ev. seponering var dokumentert.
 • Beskjedbok for avdeling i 2. etasje
 • Visittbok for avdeling i 4. etasje
 • Brev av 10.11.06 fra kommuneoverlege Trond Mikkelsen til sykehjemslegene vedr. den papirbaserte tilleggsjournalen ved sykehjemmet
 • Brev av 05.05.08 fra Bodø kommune til helse- og sosialavdelingen vedr. plan for legetjenesten 2008-2016
 • Brev av 17.09.08 fra Bodø kommune vedr. melding om vedtak – ”Plan for legetjenesten-prioritering av tiltak”
 • Referat fra avdelingsmøte 04.02.09 2. etg.
 • Referat fra ledermøte for Stadiontunet sykehjem 25.06.08
 • Referat fra avdelingsmøte 18.03.09 4. etg
 • Forarbeid – budsjett 2009, datert 01.07.08
 • Journalansvarlig Stadiontunet Sykehjem – oppdatert 05.04.09
 • Forarbeid budsjett 2008, datert 27.08.07
 • Kompetanseløftet 2015; Stadiontunet sykehjem 4-årig handlingsplan
 • Referat fra sykepleiermøte 2.april 08
 • Lederavtale for 2008, datert 22.07.08
 • Referat fra ledermøte 02.02.09
 • Referat fra møte med sykehjemsleger den 17.02.06
 • Brev av 24.09.07 fra Helsekontoret til leger, sykehjemsleger og sykehjem vedr. geriater til hver sykehjemsavdeling i kommunen
 • Diverse skjemaer

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Nordland:

 • Brev av 14.01.09 med varsel om tilsyn
 • Brev av 13.02.09 fra Bodø kommune
 • Mail-korrespondanse 25.02.09 Helsetilsynet i Nordland - Bodø kommune
 • Brev av 04.03.09 fra Bodø kommune med dokumenter
 • Brev av 20.03.09 fra Bodø kommune med dokumenter
 • Brev av 30.03.09 fra Helsetilsynet med program for tilsynet
 • Mail-korrespondanse 16.04.09 Bodø kommune - Helsetilsynet i Nordland
 • Mail-korrespondanse 20.04.09 Helsetilsynet i Nordland - Bodø kommune

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Gina Walin Fiveltun

virksomhetsleder

X

X

Gro Thomassen

sykehjemslege

X

X

Berit Lekanger

fagkoordinator

X

X

X

Siri Skauge

sykepleier

X

X

X

Jørgen Bjørnstad

nattsykepleier

X

X

X

Hege Johansen

sykepleier

X

X

Mariann Jensen

sykepleier

X

X

X

Gro Merete Reppen

turnuslege

X

Trond Mikkelsen

kommuneoverlege

X

X

Karen Konradsen

fagkoordinator

X

X

Svein Erik Frøistein

sykepleier

X

X

X

Ingunn Lie Mosti

kommunaldirektør

X

X

Stian Wik Rasmussen

helseleder

X (per telefon)

X

Randi Rydmark

sykepleier

X

Wenche W. Laukvik

sykepleier

X

Grete Britt Setså

verneombud

X

Werner Iversen

sykepleier

X

Ida Mae H. Forsmo

sykepleier

X

Nils A. Hjell

sykepleier

X


Fra tilsynsmyndighetene deltok:

ass. fylkeslege Eli Løkken, fylkessykepleier Grethe Ellingsen og underdirektør Solveig Mollnes.