Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Nordland

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • organisering av arbeidet med samfunnsmedisinske oppgaver
 • kommunens prosedyrer vedrørende godkjenning av virksomheter
 • kommunens prosedyrer vedrørende tilsyn med virksomheter
 • kommunens saksbehandlingsrutiner i klagesaker etter kommunehelsetjenesteloven kap. 4a
 • kommunens smittevernberedskap, inkludert pandemisk influensa
 • hvordan kommunen sikrer at helsehensyn ivaretas i kommunalt planarbeid og saksbehandling

Det ble funnet ett avvik og gitt to merknader:

Avvik 1:

Nesna kommune har ikke rutiner som sikter at medisinsk faglig rådgiver får klager og saker innen miljørettet helsevern og samfunnsmedisin samt planer til vurdering.

Merknad 1:

Nesna kommune bør i større grad sette av ressurser og organisere seg slik at oppgaver som har vært utført av den interkommunale ordningen, blir ivaretatt

Merknad 2:

Nesna kommune bør gjennomgå og oppdatere smittevernplanen sin

Dato: 12. mars 2010

Hege Meldal
revisjonsleder
Solveig Mollnes
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Nesna kommune i perioden 18. februar 2009 – 12. mars 2010. Revisjonen inngikk som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Nordland gjennomførte i 2009.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter .
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres .
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet. .

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift .
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Nesna kommune hadde per 1. januar 2009 1 786 innbyggere.

Nesna kommune er organisert i henhold til 2-nivå modellen og har mange organisatoriske driftsenheter under rådmannen, samt en del funksjoner lagt til stab, prosjekter eller andre som rapporterer direkte til rådmannen.

Helsetjenestene omfatter fysikalske tjenester, psykiatriske tjenester, helsestasjon og legetjenesten. Jordmortjenesten dekkes fra Helgelandssykehuset HF. Nesna kommune har to kommunelegestillinger samt turnuskandidat. Kommuneoverlege er leder for helsetjenestene og er 50 % fastlege i privat virksomhet og 50 % kommunalt ansatt. Kommuneoverlegen har en arbeidsavtale der ansvarsområdene er detaljert beskrevet.

Kommuneoverlegen har etter rådmannens videredelegering myndighet til å fatte vedtak etter kommunehelsetjenesteloven kap. 4a og lov om strålevern. Denne delegeringa foreligger kun muntlig.

Nesna var fram til våren 2009 tilknytta en interkommunal ordning med miljørettet helsevern, Næringsmiddel- og miljølaboratoriet på Nord-Helgeland. Etter at den største kommunen trakk seg ut av samarbeidet, ble virksomheten nedlagt våren 2009. Næringsmiddel- og miljølaboratoriet utførte tilsyn innenfor miljørettet helsevern for Nesna kommune, bortsett fra godkjenning av og tilsyn med barnehager og skoler.

Plan- og utviklingsavdelinga har ansvaret for blant annet drift og vedlikehold av kommunale vannverk og avløpsanlegg samt drift vedlikehold og reinhold av idrettsanlegg, friareal og kommunale bygninger. Avdelinga er også ansvarlig for byggesaker, reguleringsplaner og kommunale delplaner. Nesna kommune er tilknytta det interkommunale selskapet Helgeland avfallsforedling IKS.

I Nesna er det to kommunale barnehager (Tomma og Nesna), to private barnehager, to kommunale grunnskoler, en privat videregående skole. Kommunen har to kommunalt eide vannverk samt to private på øyene Tomma og Hugla. Kommunen tar vannprøver i henhold til prøvetakingsplan i de kommunale vannverkene, og de private vannverkene har anledning til å sende vannprøver til analyse med samme forsendelse, men dette blir ikke alltid gjort.

Kommuneoverlegen får kopi av analyserapportene.

Nesna kommune er en fiske- og jordsbrukskommune der oppdrettsnæringa og aktiviteter i tilknytning til den har fått stadig større betydning. Kommunen er også et utdanningssenter i regionen og har dermed ei ung befolkning. Kommunen er gjennomfartsåre for trafikken langs kysten på R17 og har hurtigruteanløp og flere ferjeruter. Området utenfor Nesna er mye brukt til oppankring av større båter. I kommunen er det også noen industribedrifter knytta til fiskeri- og oppdrettsnæringa.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 18. februar 2009. Tilsynet var opprinnelig planlagt til 5. mai

2009, men ble etter henstilling fra Nesna kommune flytta til 30. september 2009. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet, er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke holdt.

Åpningsmøte ble holdt 30. september 2009.

Intervjuer

Fem personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble ikke gjennomført befaring som en del av tilsynet.

Sluttmøte ble holdt 30. september 2009.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet:

 • organisering av arbeidet med samfunnsmedisinske oppgaver
 • kommunens prosedyrer vedrørende godkjenning av virksomheter
 • kommunens prosedyrer vedrørende tilsyn med virksomheter
 • kommunens saksbehandlingsrutiner i klagesaker etter kommunehelsetjenesteloven kap. 4a
 • kommunens smittevernberedskap, inkludert pandemisk influensa
 • hvordan kommunen sikrer at helsehensyn ivaretas i kommunalt planarbeid og saksbehandling

5. Funn

Avvik 1:

Nesna kommune har ikke rutiner som sikter at medisinsk faglig rådgiver får klager og saker innen miljørettet helsevern og samfunnsmedisin samt planer til vurdering.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

Lov om helsetjenesten i kommunene:

§ 1-3a: Kommunen skal planlegge, organisere og legge til rette for at kommunen, helsetjenesten og helsepersonell kan oppfylle krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.

§ 3-5 tredje ledd: Kommunelegens tilråding og begrunnelse skal alltid følge saken når kommunen behandler saker om miljørettet helsevern, smittsomme sykdommer og helsemessig beredskap.

og forskift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4.

Det vises også til kommunehelsetjenesteloven § 1-4: Helsetjenesten skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre offentlige organer hvis virksomhet har betydning for helsetjenestens arbeid. Slik medvirkning skal skje blant annet gjennom råd og uttalelser og ved deltakelse i plan- og samarbeidsorganer som blir opprettet. Helsetjenesten skal av eget tiltak gi informasjon om de forhold som er nevnt i annet ledd, første punktum til de offentlige organer som har ansvar for iverksetting av tiltak som kan virke inn på helsen.

Avviket er basert på følgende observasjoner:

 • kommunen involverer ikke helsetjenesten i alle plansaker. Dette ble bekrefta under intervju.
 • kommunen har ikke skriftlige retningslinjer eller muntlige rutiner for å sikre
 • helsetjenestens involvering i plansaker
 • klager innen miljørettet helsevern (f.eks inneklima skole, støy og støv fra steinbrudd, lukt fra industri som behandler organisk avfall og trafikksikkerhet) mottas av plan- og utviklingsavdelinga, men sendes ikke rutinemessig videre til medisinsk faglig rådgiver for vurdering. Dette ble bekrefta under intervju det kom fram under intervju at kommunen ikke har sørget for at innholdet i § 1-4 og § 3-5 tredje ledd er kjent i for relevante enheter i kommunen slik at helsetjenesten gis mulighet til å oppfylle § 1-4 og § 3-5 tredje ledd.

Merknad 1:

Nesna kommune bør i større grad sette av ressurser og organisere seg slik at oppgaver som har vært utført av den interkommunale ordningen, blir ivaretatt

Merknaden er basert på følgende observasjoner:

 • kommunen har ikke vurdert konsekvensene at den interkommunale ordninga opphørte våren 2009 og dermed heller ikke satt i verk avbøtende tiltak

Merknad 2:

 Nesna kommune bør gjennomgå og oppdatere smittevernplanen sin

Merknaden er basert på følgende observasjoner:

 • smittevernplanen er ikke revidert siden 2004

Helsetilsynet i Nordland har for øvrig merket seg at Nesna kommune har god oversikt over tilsynsobjekter innen miljørettet helsevern, og det er gjennomført tilsyn ut i fra ei risikovurdering. Nesna kommune har gjort grundig arbeid vedr. forberedelser til pandemisk influensa.

6. Regelverk

 • Lov av 19.11.1982 om helsetjenesten i kommunene
 • Lov av 30.03.1984 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov av 05.08.1994 om vern mot smittsomme sykdommer
 • Lov av 23.06.2000 om helsemessig og sosial beredskap
 • Forskrift av 25.04.2003 om miljørettet helsevern
 • Forskrift av 01.12.1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
 • Forskrift av 13.06.1996 for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.
 • Forskrift av 06.05.1998 om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.
 • Forskrift av 11.10.2005 om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste m.v.
 • Forskrift av 21.11.2003 om strålevern og bruk av stråling
 • Forskrift av 20.12.2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift av 04.12.2001 om vannforsyning og drikkevann
 • Forskrift av 04.07.2003 om gjødselvarer mv. av organisk opphav
 • Forskrift av 21.12.2000 om skadedyrbekjempelse

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • organisasjonskart, udatert, muntlig oppgitt til å være fra 2004
 • delegasjonsreglement fra kommunestyret til rådmann, 16. august 2004
 • stillingsbeskrivelse/arbeidsavtale kommunelege 1 (kommuneoverlege)
 • tilsynsrapport Nesna feriesenter og motell, fra Næringsmiddel- og miljølaboratoriet til virksomheten, datert 25. juli 2005
 • tilsynsrapport Statsbygg svømmebasseng, fra Næringsmiddel- og miljølaboratoriet til virksomheten, datert 8. desember 2006
 • vedtak om godkjenning av Nesna barne- og ungdomsskole, datert 4. november 2002
 • brev fra kommuneoverlegen til Nye Nesna skole, datert 5. november 2008, vedr. manglende godkjenning
 • søknad om godkjenning av Nye Nesna skole, datert 16. desember 2008
 • vedtak om godkjenning av Nye Nesna skole, datert 20. august 2009
 • plan for kommunal kriseledelse, revidert 9. oktober 2007

Dokumentasjon som Helsetilsynet i Nordland har hentet fra andre kilder:

 • plan for helsemessig og sosialberedskap, inkludert smittevernplan og underliggende ROS-analyse, mottatt av Fylkesmannen 23. september 2004
 • vannverksopplysninger fra vannverksregisteret, Nesna kommune, utskriftsdato 22. september 2009,
 • vannverksopplysninger fra Mattilsynets register, distrikt Nord-Helgeland, utskriftsdato 22. september 2009

Dokumentasjon som ble mottatt under revisjonsbesøket:

 • årsmelding for 2007 og 2008
 • smittevernplan 2002-2003
 • vedtak om retting, brev til Nesnaøyenes skole/Tomma skole 17. september 2009, fra kommuneoverlegen
 • vedtak om retting, brev til Kristen vid.g.skole Nordland, 17. september 2009, fra kommuneoverlege
 • saksmapper (tilsynsaktivitet) for virksomheter frisører, campingplasser og lignende
 • mappe Småtrollan barnehage
 • perm merka Miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Søknadsskjema og veileder
 • Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Nordland:
 • varsel om tilsyn, brev fra Helsetilsynet i Nordland til Nesna kommune, 18. februar 2009
 • e-post fra kommuneoverlegen der det bes om at tilsynet flyttes
 • brev om ny dato for tilsyn, fra Helsetilsynet i Nordland til Nesna kommune, 23. april 2009
 • tilsendt dokumentasjon fra Nesna kommune til Helsetilsynet i Nordland, datert 1. september 2009 og 16. september 2009
 • program for tilsynet, brev fra Helsetilsynet i Nordland til Nesna kommune, datert 11. september 2009

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Amund Eriksen

rådmann

X

X

X

Bjørn Sundsfjord

leder byggesak

X

Rigmor Knutsen

helsesøster

X

X

X

Hilde Herscher

leder servicetorget

X

Jakob Norbeck Olsen

leder plan- og utvikling

X

X

X

Illka Heiskanen

kommuneoverlege

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

underdirektør Solveig Mollnes, revisor

seniorrådgiver Hege Meldal, revisjonsleder