Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Nordland

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de funn som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Tilsynet finner grunnlag for å gi to avvik og en merknad til kommunen.

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Forsvarlig tildeling av avlastning og støttekontakttjenester
 • Sikring av at avlastere og støttekontakter har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter

Avvik 1.

Kommunen foretar ikke relevante utredninger når støttekontakttiltak videreføres.

Avvik 2.

Kommunen foretar ikke individuelle vurderinger når støttekontakttiltak videreføres.

Merknad 1.

Kommunen har forbedringspotensiale med hensyn til å informere om avlastnings- og støttekontakttiltak overfor kommunens innbyggere.

28.09.09

Finn Asbjørn Trones
revisjonsleder
Berit Kjølmoen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Vevelstad kommune. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Fylkesmannen i Nordland gjennomfører inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om

sosiale tjenester § 2-6. Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • om tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • om tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen, og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller
 • forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Kommunen har rundt 500 innbyggere, og ligger i søndre del av Nordland, på Helgeland ute ved kysten. Det er en jordbrukskommune med forholdsvis spredt befolkning. Nærmeste større tettsted er Brønnøysund.

Pleie- og omsorgssjef har overordnet ansvar for avlastningstjenester for eldre på sykehjemmet i kommunen. Beslutningsmyndigheten er tillagt sykehjemmets inntaksteam, som møtes ukentlig for å vurdere søknader og behov for tiltak.

Forvaltningen av øvrig avlastning samt støttekontakttiltak er lokalisert til Nav. Avlastning ytes som privat avlastning samt på Bønå villmarkssenter. Kommunen har delt Nav-tjeneste med Brønnøy kommune, hvor leder av Nav – kontoret er plassert i Brønnøysund. Veileder på Nav i Vevelstad utreder og forbereder søknader, som også underskrives av rådmann i kommunen. Det arbeides med å endre delegasjonsbestemmelsene, slik at beslutningsmyndigheten innenfor områdene støttekontakt og avlastning legges til Nav-kontoret.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 17.06.09.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i

kapitlet dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 25.08.09.

Intervjuer
Tilsynet intervjuet 6 personer, 4 ansatte i kommunen og 2 oppdragstakere (en avlaster og en støttekontakt).

Sluttmøte ble avholdt den 26.08.09.

4. Hva tilsynet omfattet

Det ble ført tilsyn med områdene avlastning og støttekontakt, som er hjemlet i lov om sosiale tjenester §§ 4-2 b og 4-2 c, jf. § 4-3.

Område 1 og 2; forsvarlig tildeling av avlastning og støttekontakt:

 • Om kommunen sikrer at aktuelle søkere får relevant informasjon i forkant av søknaden
 • Om kommunen sikrer at avlastning og støttekontakt tildeles uavhengig av alder og diagnose
 • Om kommunen sikrer at det skjer en relevant utredning av alle søkere
 • Om kommunen sikrer at alle søkere vurderes individuelt
 • Om kommunen sikrer at det ikke kreves vederlag for avlastning
 • Om kommunen sikrer at vedtak iverksettes snarest mulig og utføres i samsvar med vedtaket
 • Om kommunen sikrer at midlertidige tiltak vurderes der vedtaket ikke kan oppfylles, og at alternative tiltak alltid iverksettes ved akutte behov

Område 3; Sikring av at avlastere og støttekontakter har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter innenfor det aktuelle området

5. Funn

Tilsynet finner grunnlag for å gi to avvik og en merknad til kommunen.

Avvik 1.

Kommunen foretar ikke relevante utredninger når støttekontakttiltak videreføres.

Avviket bygger på informasjon fra intervju.

Myndighetskrav.

 • Revisjonskriteriene følger av lov om sosiale tjenester §§ 8-1 og 8-4, samt forvaltningslovens § 17. Jf. også IK – forskriftens § 4 annet ledd, b, c og g.

Avvik 2.

Kommunen foretar ikke individuelle vurderinger når støttekontakttiltak videreføres.

Avviket bygger på informasjon fra intervju.

Myndighetskrav.

 • Revisjonskriteriene følger av lov om sosiale tjenester §§ 4-3 og 4-2 c, samt § 8-1. Jf. også forvaltningslovens kapittel 4 og 5.

Kommentarer til avvik 1 og 2.
Kommunen opplyser at forlengelser av støttekontakttiltak videreføres uten at de fattes formelt vedtak om forlengelse av disse ordningene. Dette innebærer at tiltakene løper, uten at kommunen har rettsikret avgjørelsene i vedtaks form.

Kommunen skal sikre at det foretas relevant utredning og individuell vurdering før støttekontakttiltaket (eventuelt) iverksettes. Dette skal rettsikres i enkeltvedtak, slik at bruker orienteres om hvilke forhold det er lagt vekt på i vurderingen av saken, herunder hvilke premisser som ligger til grunn for kommunens beslutning. Dette vil medføre at bruker blir i stand til å vurdere om det ligger en tilfredsstillende individuell vurdering til grunn for tiltaket, samt om tiltaket er tilpasset den enkeltes livssituasjon. Et skriftlig vedtak vil også rettsikre klagers muligheter for å anke på kommunens avgjørelse.

Merknad.

Kommunen har forbedringspotensiale med hensyn til å informere om avlastnings- og støttekontakttjenester overfor kommunens innbyggere.

Myndighetskrav.

 • Det følger av sosialtjenestelovens § 4-1 at kommunen har plikt til å informere aktivt om sine tjenester. Dette understøttes av samme lovs § 3-5, hvor det er vist til at sosialtjenesten skal spre kunnskap om sosiale forhold og tjenester i kommunen.

Kommentar.
Tilsynet mener at kommunen bør utarbeide noe mer konkret og utfyllende informasjon på kommunens internettsider. En informativ hjemmeside vil kunne sikre at folk søker avlastnings- og støttekontakttjenester i tilfeller hvor de har rett til disse tiltakene.

For øvrig viser tilsynet til kommunens informasjonsavvis som gis ut 4 ganger i året, et medium som brukes aktivt til å informere om ulike forhold, blant annet kommunens tjenestetilbud til sine innbyggere. Fylkesmannen mener at denne avvisa er svært viktig, da den ifølge kommunen leses av alle grupper i befolkningen, også eldre som gjerne ikke benytter seg av internett i samme grad som andre.

6. Regelverk

 • Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Lov av 12. desember 1991 om sosiale tjenester mv.
 • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i helse- og sosialtjenesten.
 • Forskrift av 27. juni 2003 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Utskrift av deler av årsrapport/budsjett fra Vevelstad kommune, 2008
 • Kopi av 4 siste vedtak med søknad vedrørende støttekontakt
 • Kopi av 2 vedtak vedrørende avlastning
 • Utskrift av Vevelstads kommunes internettsider angående informasjon om det reviderte tilsynsområdet
 • Oversikt over støttekontakter og avlastere

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen i Nordland

 • Varsel om tilsyn av 17. juni 2009
 • Dokumenter fra kommunen mottatt 14.07.09
 • Program for gjennomføring av tilsynet av 20.08.09
 • Diverse e-poster og telefonsamtaler med kontaktperson og rådmann i kommunen angående praktisk tilrettelegging av tilsynet

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, samt hvilke personer som ble intervjuet under tilsynet.   

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Linda Jakobsen

støttekontakt

X

X

X

Wenche Johansen

pleie- og omsorgssjef

X

X

X

Lena Antonsen

veileder i Nav

X

X

X

Gunn Helmersen

avlaster

X

X

Thomas J. Andreassen

avdelingssykepleier

X

X

X

Ronald Bjøru

rådmann

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok: Berit Kjølmoen, revisor og Finn Asbjørn Trones, revisjonsleder.