Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Om kommunen sikrer at tjenestemottakerne mottar et forsvarlig tjenestetilbud etter sosialtjenesteloven § 4-3, jfr. § 4-2, bokstav a-d, og i samsvar med eventuelle endrede bistandsbehov og uavhengig av endrede rammebetingelser.
 • Om kommunen sikrer utførelse av tjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2, bokstav a-d overfor psykisk utviklingshemmede uten bruk av tvang og makt, som ikke er regulert i henhold til bestemmelsene i sosialtjenesteloven kapittel 4A.
 • Om kommunen sikrer at alternative tiltak blir utredet, eventuelt får formalisert bruk av tvang og makt i henhold til sosialtjenesteloven kapittel 4A, der dette er nødvendig

Det ble ikke avdekket avvik under tilsynet. Det ble gitt en merknad.

Merknad 1:

Enkeltvedtakene om tildeling av sosiale tjenester, jfr. sosialtjenesteloven §§ 4-2 og 4-3 er mangelfullt begrunnet.

Dato: 25. Mars 2010

Leif Aronsen
revisjonsleder
Liv Berit Nybakk
revisor

 

 

Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Alstahaug kommune i perioden 05.01.10 - 25.03.10. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring.

Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Alstahaug kommune er en kystkommune på Helgeland, og har Sandnessjøen som administrasjonssted. Pr. 01.01.10 var det 7.196 innbyggere i kommunen.

De sosiale tjenestene til personer med psykisk utviklingshemming er organisert i en egen resultatenhet – Tjenesten for funksjonshemmede, ledet av sektorleder og direkteplassert under administrasjonssjefen.

Det er fire bofellesskap i kommunen hvor det til sammen bor 19 personer med psykisk utviklingshemming. For den ene av disse er det nylig etablert barnebolig. Foruten til disse gis det tjenester til 6 personer med psykisk utviklingshemming som har andre boformer, enten omsorgsbolig eller leilighet i tilknytning til foreldrebolig. Kommunen har opprettet en midlertidig avlastningsbolig, der det for tiden gis avlastning til 4 barn. Det planlegges ny bolig. Det gis også avlastning til utviklingshemmede barn i private hjem. Støttekontakttjeneste gis via kultursektoren.

Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 05.01.2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 23.03.2010.

Intervjuer

10 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 24.03.2010

Hva tilsynet omfattet

Tilsynet skulle vurdere om kommunen har de rutiner som sikrer:

 • at tjenestemottakerne mottar et forsvarlig tjenestetilbud etter sosialtjenesteloven § 4-3, jfr. § 4-2, bokstav a-d, og i samsvar med eventuelle endrede bistandsbehov og uavhengig av endrede rammebetingelser.
 • at kommunen sikrer utførelse av tjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2, bokstav a-d overfor psykisk utviklingshemmede uten bruk av tvang og makt, som ikke er regulert i henhold til bestemmelsene i sosialtjenesteloven kapittel 4A.
 • at kommunen får utredet alternative tiltak, eventuelt får formalisert bruk av tvang og makt i henhold til sosialtjenesteloven kapittel 4A, der dette er nødvendig.

Funn

Merknad 1:

Enkeltvedtakene om tildeling av sosiale tjenester, jfr. sosialtjenesteloven §§ 4-2 og 4-3 er mangelfullt begrunnet.

Merknaden er bygget på følgende:

 • Det framgår av enkeltvedtakene hvor mange timer bistand den enkelte tjenestemottaker er tilstått pr. uke, samt hvordan disse timene skal brukes. Det framgår imidlertid ikke hvilke faktiske forhold som vedtaket bygger på, og heller ingen redegjørelse for utøvelse av skjønn.

Kommentar:

I henhold til forvaltningsloven § 24 skal et enkeltvedtak begrunnes. I samme lov § 25 framgår det hva begrunnelsen skal innholde. Det skal bl.a. gis en beskrivelse av de faktiske forhold som vedtaket bygger på, m.a.o. kommunens oppfattelse av den enkelte tjenestemottakers situasjon og behov for tjenester. Videre skal det gis en redegjørelse for utøvelse av skjønn. Dette innebærer at det bør framgå av vedtaket hvorfor kommunen mener at de tiltak som tilbys vil dekke det nødvendige tjenestebehov på en forsvarlig måte.

Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester av 13.desember 1991
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 2. oktober 1997
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 23. desember 1967

Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Orientering om hvem i kommunen som innehar ansvar og myndighet innenfor tjenesten for funksjonshemmede.
 • Kopi av kommunens nettside angående tjenester for funksjonshemmede.
 • Oversikt over tjenestesteder i kommunen hvor det ytes tjenester til personer med psykisk utviklingshemming, herunder oversikt over tjenestemottakere og tjenesteytere i de ulike bofellesskap.
 • Orientering om pågående omstillingsprosjekt.
 • Orientering om arbeidet med å etablere avlastningsbolig i kommunen.
 • Funksjonsbeskrivelse for formalisert kvalitetsutviklingsarbeid innen helse- og omsorgsseksjonen.
 • Delegasjonsreglement
 • Opplæringsplan 2010
 • Budsjett 2010
 • Orientering om internkontroll i tjenesten for funksjonshemmede, herunder prosedyrer for å kvalitetssikre arbeidet i forhold til funksjonshemmede generelt, og i henhold til sosialtjenesteloven kapittel 4A spesielt.
 • Introduksjonplan for nyansatte
 • Rutinebeskrivelse for behandling av søknader
 • Orientering om arbeidet med individuell plan
 • Kopi av alle gjeldende enkeltvedtak om tjenester i henhold til sosialtjenesteloven kapittel 4.
 • Redegjørelse vedr. kommunens arbeid i forhold til enkeltsaker, sosialtjenesteloven kapittel 4A.
 • Årsmelding 2008 for tjenesten for funksjonshemmede.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Prosedyrepermer og rapportpermer for tjenestemottakerne i ett av bofellesskapene.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Fylkesmannens revisjonsvarsel datert 05.01.10
 • Oversendelse av etterspurte dokumenter fra kommunen datert 28.01.10
 • Oversendelse av supplerende dokumenter fra kommunen datert 12.03.10
 • Program for gjennomføringen av tilsynet datert 08.03.10

Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Truls Gripheim

Sektorleder

X

X

X

Turid Janne Torgvær

Avdelingsleder

X

 

X

Kristin Moen

Ass. avdelingsleder

X

X

X

Ann May Nilsen

Miljøarbeider

X

X

 

Jenny Weiseth

Miljøarbeider

X

X

X

Elisabeth Bosness

Miljøterapeut

X

X

X

Erik Smedegaard

Miljøterapeut

X

X

X

Terje Pettersen

Assistent

X

X

X

Merethe Hokland

Miljøarbeider/vikar

X

X

X

Stein Volnes

Miljøarbeider

X

X

X

Hans Jan Aarsund

Ass. administrasjonssjef

X

X

X

Børge Toft

Administrasjonssjef

X

 

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok: Leif Aronsen og Liv Berit Nybakk