Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Dato: 11.06.2010

Benthe Westgaard
revisjonsleder
Eli Løkken
revisor

 

 1. Tilsynets tema og omfang

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med fastlege i perioden 03.03.2010 – 11.06.2010. Tilsynet inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Nordland gjennomfører i inneværende år. Tilsynet inngår som et element i ”eldresatsingen” i forhold til landsomfattende tilsyn, utført på oppdrag fra Statens helsetilsyn

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2 og helsepersonelloven § 30.

Tilsynet er gjennomført på en begrenset del av legens kliniske virksomhet, avgrenset til å omhandle fastlegens utredning ved mistanke om demenssykdom hos eldre hjemmeboende pasienter og legens oppfølging av diagnose og behov for behandling og tjenester. Tilsynet omhandler også fastlegens eventuelle samarbeid med kommunens hjemmesykepleie ved utredning av mistanke om demens, og fastlegens samarbeid med hjemmesykepleien ved symptomatisk legemiddelbehandling og legeundersøkelser av eldre med demenssykdom.

I tilsynet med utredningen inngår fastlegens anamnese og innhenting av komparentopplysninger fra pårørende eller andre som kjenner eller har observert pasienten.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Nordland har også gjennomført tilsyn med kommunens hjemmetjenester til personer med demens, dette tilsynet ble gjennomført 5. og 6.mai 2010.

2. Beskrivelse av virksomheten

Ballangen kommune har pr 1.1. 2010 i alt 2616 innbyggere, hvorav 185 personer er over 85 år. Det er ett legekontor i kommunen, Ballangen legekontor. Ved kontoret er det i alt 3 stillingshjemler for leger samt en turnuskandidat. De siste årene har det vært vanskelig å rekruttere leger til den ene stillingshjemmelen. Ved legekontoret er det til sammen fire stillingshjemler for legesekretærer / sykepleier / bioingeniør.

Hver av legene har avtale med kommunen om offentlige tjenester. Dette gjelder helsestasjons- og skolehelsetjenester og arbeid som sykehjemslege. Fastlegen har ansvar for sykehjemslegefunksjonen ved kommunens sykehjem. I tillegg er hun fast medlem i inntaksmøte for sykehjemmet. Fastlegene i kommunen møter hjemmesykepleien ca 1 gang i måneden. Legene kan utover dette kontaktes ved behov av de ansatte i hjemmesykepleien.

Det siste året har ingen hjemmeboende pasienter blitt nydiagnostisert med diagnosen demens av fastlegen.

3. Gjennomføring av tilsynet

Varsel om tilsyn ble utsendt 03.03.2010.

Tilsynsbesøket ble gjennomført på Ballangen legekontor 04.05.2010 fra kl 09:00 til kl. 14:00.

Foruten et kort innledende møte bestod tilsynsbesøket av intervju samt gjennomgåelse av journaldokumentasjon. Det ble i alt gjennomgått 7 journaler, av disse hadde tre pasienter fått diagnosen demens. Utvalg av journaler ble gjort med bakgrunn i en liste tilsynet hadde fått fra hjemmesykepleien. Dette var en liste med oversikten over aktuelle pasienter hvor det var mistanke om pasienter med demenssykdom.

Besøket ble avsluttet med en kort oppsummering med presentasjon av de funn som var gjort gjennom intervju og journalgjennomgang.

Følgende lover og forskrifter ble lagt til grunn ved tilsynet:

  • Lov 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helsetjenesten
  • Lov 2. juli 1999 om helsepersonell m.v.
  • Forskrift av 14. april 2000 om fastlegeordning i kommunene
  • Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal
  • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Den norske lægeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene

4. Funn

Det ble ikke funnet grunn lag for avvik (brudd på lov eller forskrift) på de områder som var underlagt tilsyn, men gitt en merknad.

Merknad 1:

Samarbeidet mellom fastlegen og hjemmesykepleien har et forbedringspotensiale når det gjelder utredning, oppfølging og informasjonsutveksling vedrørende pasienter med demensdiagnose, eller hvor det er mistanke om demenssykdom.

Merknaden er bygget på følgende:

  • Det er ikke etablert noe formelt samarbeid mellom fastlegen og hjemmetjenesten om eventuell kartlegging eller utredning av pasienter med mistanke om demenssykdom
  • Hjemmesykepleien var ikke kjent med at flere av pasientene de mistenkte for demens, allerede var diagnostisert av fastlegen med demenssykdom

Kommentar:

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse har med støtte av Helsedirektoratet nylig revidert veilederen og verktøyene for utredning av demens i kommunehelsetjenesten. Se: https://www.aldringoghelse.no. I utredningsverktøyet fremheves det at: ”Som hovedprinsipp anbefales at utredning ved mistanke om demens, utføres av pasientens lege (fastlege eller sykehjemslege) i samarbeid med personell fra helse- og omsorgstjenesten”.

Det er få krav som kan stilles til kommunens hjemmesykepleie når det gjelder medvirkning til selve utredningen av demenssykdom som er en legeoppgave (allmennlege og/eller spesialist­helsetjenestoppgave). Tjenesten må imidlertid ved behov, avtalt samarbeid og/eller etter initiativ fra fastlegene medvirke under utredningen ved observasjon og informasjon, jf. hlspl. 4 andre ledd, khl. § 1-3a og kvalitetsforskriften § 3.

Grundig legeundersøkelse er en forutsetning for å kunne vurdere den enkeltes tilstand og behov, og for å diagnostisere demens. Legen vil imidlertid kunne ha behov for gode observasjoner fra pleie- og omsorgstjenesten om pasienten og rammen rundt pasienten, hvis

ikke slik informasjon gis av pasient og/eller pårørende. Legen vil også kunne være avhengig av samarbeid og gode rapporteringsrutiner med pleie- og omsorgstjenesten for å kunne sørge for en faglig forsvarlig medisinsk behandling og oppfølgning.

Selv om det er kommunene som har ansvaret for å planlegge, organisere og tilrettelegge for at kommunen, helsetjenesten og helsepersonell kan oppfylle rettslige krav etter khtjl. § 1-3a, må også fastlegene medvirke til hensiktsmessige og effektive samarbeidsordninger.

Med samtykke fra pasienten forutsettes det at fastlegen informerer pleie- og omsorgstjenesten om utredning, diagnose og prognose, og hvilke konsekvenser dette har for tjenestebehov.

Fra Helsetilsynet i Nordland deltok:
Eli Løkken, fung. fylkeslege
Benthe Westgaard, seniorrådgiver