Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de eventuelle avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Kommunens oppgaver tilknyttet meldinger og undersokelser i barneverntjenesten.

Det ble ikke avdekket avvik eller gitt merknader i forbindelse med tilsynet.

Dato: 21.09.2010

Heidi Beate Sørensen
revisjonsleder
Kristin Andersen
revisor

 

 

Lise Tymi
revisor

 

 

Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Gildeskål kommune i perioden 28.04.10 - 21.09.10. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverntjenesten etter barnevernloven § 2-3 fjerde ledd.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Gildeskål kommune har 1996 innbyggere (pr. 01.01.10).

Kommunen har to fagstillinger knyttet til saksbehandling i barneverntjenesten. Antallet mottatte meldinger siste halvår utgjorde 20. Kommunen har i alt 22 barn i barneverntiltak.

Et sentralt punkt under revisjonen var å undersøke om kommunen overholder de frister som følger av barnevernloven når det gjelder gjennomgang av meldinger og til å foreta undersøkelser, jf. §§ 4-2, 4-3 og 6-9.

Gildeskål kommunes fristbrudd i undersøkelsessaker i perioden 2007-2010:

 

OBS Diagrammmet ikke med her.

Diagrammet viser en betydelig forbedring fra 2007 og frem til i dag

Kommunen har over den senere tid innført systematiske tiltak som skal sikre at barneverntjenestens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i barnevernloven og forskrifter til denne, jf. forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter barnevernloven.

Kommunen hadde på tidspunktet for revisjonstilsynet fristbrudd i fire saker. To av fristbruddene skyldes forhold utenfor kommunens kontroll. Det ble ikke gjort funn som tilsier at manglende oppfyllelse av lovkrav skyldes systematiske svikt i barneverntjenestens styringssystem.

Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 08.04.10.

Åpningsmøte ble avholdt 09.09.10.

Intervjuer

Fire personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble avholdt samme dag.

Hva tilsynet omfattet

Kommunens oppgaver tilknyttet meldinger og undersøkelser i barneverntjenesten, herunder kommunens praksis når det gjelder:

 • vurderingen av hva som er å anse som en "melding" i barnevernlovens forstand
 • tidspunktet for gjennomgang av meldinger
 • terskelen for å åpne en undersøkelsessak
 • tidspunkt for igangsettelse av en undersøkelsessak
 • tidsforbruk i undersøkelsessaker
 • innhenting av opplysninger
 • anvendelse av forvaltningsloven
 • internkontroll

Det ble videre undersøkt om kommunen hadde rapporteringsrutiner på området, hvilke rutiner som var utarbeidet, hvordan søknader om hjelp ble behandlet og hvordan forvaltningslovens saksbehandlingsregler ble fulgt.

Funn

Det ble ikke gitt avvik eller merknader under tilsynet.

Regelverk

 • barnevernloven § 4-2 om meldinger
 • barnevernloven § 4-3 om undersøkelser
 • barnevernloven § 6-9 om tidsfrist for undersøkelser
 • barnevernloven § 6-4 om innhenting av opplysninger
 • barnevernloven § 6-5 om klage på barneverntjenestens vedtak
 • barnevernloven § 6-1 om forvaltningslovens anvendelse
 • barnevernloven § 2-1 om internkontroll
 • aktuelle forskrifter

Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Dokumentasjon av internkontrollen for barneverntjenesten, revidert jan. 2010
 • Årsmelding 2009
 • De fem siste meldingene som barneverntjenesten hadde mottatt der det var besluttet å starte undersøkelsessak
 • De fem siste meldingene som barneverntjenesten hadde mottatt som var besluttet henlagt
 • Kopi av melding og beslutning om utvidet undersøkelsestid i de fem siste sakene der barneverntjenesten har besluttet å bruke utvidet undersøkelsestid
 • Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:
 • Fem barnevernsmapper
 • Rutinebeskrivelser — meldinger og undersøkelser

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn datert 28.04.10
 • Oversendelses datert 07.05.10 av etterspurte dokumenter
 • Program for tilsynet datert 13.07.10

Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Walter Pedersen

Ordfører

X

 

X

Even Ediassen

Rådmann

X

X

X

Bente Sundsfjord

Virksomhetsleder

X

X

X

Gunhild Holte

Barnevernkonsulent

X

X

X

Jørn Iversen

Barnevernkonsulent

X

X

X

Anne Wiik

HMS-koordinator

X

 

X

 Fra tilsynet møtte Kristin Andersen, Lise Tymi og Heidi Beate Sørensen