Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til vårt brev av 13. juli 2010 hvor Fylkesmannen/Helsetilsynet i Nordland med hjemmel i sosialtjenesteloven § 2-6 og kommunehelsetjenesteloven § 6-3 varslet tilsyn med tjenesten til eldre, 67 år +, ved søknad om avlastning.

Årets tilsyn inngår som en del av Statens Helsetilsyns satsing på tilsyn med tjenester til eldre og blir gjennomført som et landsomfattende tilsyn.  Satsingen skal pågå i perioden 2009 – 2012 og omfatter hele tjenestetilbudet til eldre; kommunale sosial- og helsetjenester, spesialisthelsetjenester og samhandling mellom nivåene.

Dette tilsynet er avgrenset til å gjelde kommunens behandling av saker som gjelder avlastning til omsorgsytere til eldre. Formålet med dette tilsynet er å undersøke om kommunene ivaretar behovet for avlastning for omsorgsytere som har omsorg for eldre, uavhengig av om behovet imøtekommes gjennom avlastningstiltak etter sosialtjenesteloven eller som en del av grunnlaget for tildeling av korttidsplass etter kommunehelsetjenesteloven.

Fylkesmannens/Helsetilsynets tilsynslag har bestått av seniorrådgiver Benthe Westgaard, rådgiver Audun Hole og seniorrådgiver Berit Kjølmoen.

Kontaktperson i virksomheten har vært Rune Ånes.

Sammendrag

Tilsynet er avgrenset til å gjelde saksbehandlingen ved tildeling av avlastning for omsorgsytere til eldre.  9 vedtak vedr 2 personer er gjennomgått og vurdert.  Tilsynet har sett etter om saksbehandlingen er i samsvar med kravene i forvaltningsloven og sosialtjenesteloven når det gjelder saksutredning og individuell vurdering av omsorgsyter og hjelpetrengendes sitt behov, og om kravene til utforming av vedtakene er ivaretatt når det gjelder begrunnelse, innhold og informasjon om klagerett.

Funn:

  • Mangelfull individuell vurdering
  • Feil lovhenvisning ved tildeling av avlastning
  • Manglende begrunnelse
  • Manglende kartlegging av omsorgsyters/pårørendes situasjon og behov for avlastning

Gjennomføring

Tilsynet er gjennomført som dokumentgransking, det vil si gjennomgang av tilsendte dokumenter.  Det ble bedt om vedtak i alle saker som omhandler avlastning i perioden 1. juni 2008 til 1. juni 2010.

Fra Dønna kommune har Fylkesmannen/Helsetilsynet Nordland mottatt 9 vedtak om avlastning som omhandler 2 personer.  Tilsynsmyndigheten skulle undersøke, bedømme og gi tilbakemelding på kommunens saksbehandling i forhold til krav som gjelder for saksbehandling i slike saker.

Tema for tilsynet

Utredningsplikten

Tilsynet skal undersøke om det i de innhentede sakene er gjort en forsvarlig utredning i samsvar med lovens krav.  Utredningsplikten følger av forvaltningslovens (fvl) § 17, og kravet er at saken skal være så godt opplyst som mulig før kommunen treffer vedtak.

Hva som ligger i forsvarlig utredning vil kunne variere fra sak til sak og avhengig av hva den enkelte har søkt om, konkrete hjelpebehov og helsemessige og sosiale situasjon.

Det vil være relevant å kartlegge hjelpetrengendes/omsorgsmottakers omsorgsbehov, omsorgsarbeides tyngde, pårørende/omsorgsyters situasjon og behov for avlastning, bosituasjon, fysiske hindringer, nettverk, annen avlastning, andre hjelpetiltak, tidligere tjenester og helsesvikt som utløser særlige bistandsbehov.

Tilsynet vil bemerke at bakgrunn for avlastningsopphold og korttidsopphold kan være vesentlig forskjellig.  Hovedbegrunnelse for å tildele korttidsopphold er behovet som den hjelptrengende har.  Avlastningsopphold er imidlertid primært begrunnet i at pårørende eller andre frivillige omsorgsgivere har behov for avlastning.

Funn

Mottatte dokumenter inneholder ingen skriftlige søknader om tjenester.

Ved gjennomgang av vedtakene finner tilsynet at det mangler en skriftlig utredning av sakene.  Dette kan skyldes at kommunen kjenner brukernes behov godt gjennom andre type tjenester, eller at søknadene blir innvilget fullt og helt.

Individuell vurdering

Avgjørelsen om hvorvidt vilkårene for hjelp er oppfylt skal skje på grunnlag av en individuell vurdering der søkerens situasjon vurderes konkret.  Vurderingen skal bygge på opplysningene som er innhentet i forbindelse med utredningen.  På området avlastning kan det forekomme forskjellige former for standardisering ved tildeling av tjenester og utmåling av hjelpens omfang.  Dette kan komme i konflikt med retten til en individuell vurdering.

Funn

Dønna kommunes vedtak framstår som standardiserte og omsorgsyters/pårørendes individuelle behov for avlastning synes lite kartlagt og vurdert.

Vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang

Vedtak om helse- og sosialtjenester som enkeltvedtak skal oppfylle de krav som fremgår av fvl kap 5.  Selve vedtaket omfatter beslutningen om hvorvidt den som søker om tjenester oppfyller vilkårene for tjenester, samt hva kommunen eventuelt kan tilby for å oppfylle hjelpebehovet.

Begrunnelsen i vedtaket skal vise til de regler som vedtaket bygger på, fvl § 25, og begrunnelsen skal gjengi de faktiske forhold som vedtaket bygger på.

Funn

Dønna kommunes vedtak er skriftlige og det fremgår at søknaden er innvilget, det være seg avlastning, dagopphold, nattopphold eller korttidsopphold.  Kommunen viser i liten grad til de faktiske forhold som vedtaket bygger på, og vedtakene fremstår som standardiserte.  Kun 2 av vedtakene omhandler avlastning.  Ett av vedtakene innholder begrunnelse, lovhjemmel og klageadgang, mens ett vedtak er uhjemlet og mangler begrunnelse.  De øvrige vedtakene omhandler ulike former for korttidsopphold.

Dønna kommune fatter sine vedtak om avlastning etter lov om sosiale tjenester § 4-4, hvilket er feil lovanvendelse.  Rettighetsbestemmelsen for tjenester etter sosialtjenestelovens § 4-2 a-d, er § 4-3.  Dette innebærer at en forutsetning for å ha krav på § 4-2 a-d tjenester er at vedkommende oppfyller vilkårene i § 4-3.

 § 4-4 i sosialtjenesteloven gir den som har særlig tyngende omsorgsarbeid rett til å kreve at ”sosialtjenesten treffer vedtak om det skal settes i verk tiltak for å lette omsorgsbyrden og i tilfelle hva tiltakene skal bestå i”.  Denne bestemmelsen gir ingen rett til tjenester, men rett til vedtak.

Til oppfølging

Tilsynet viser til de funn som er påpekt.  Dønna kommune har behov for å endre sine saksbehandlingsrutiner på noen områder ved søknad om avlastning, slik at vedtakene oppfyller de krav som fremgår av forvaltningsloven:

  • Riktig lovhenvisning
  • Individuell vurdering
  • Krav til begrunnelse
  • Forsvarlig utredning av omsorgsyters/pårørendes behov for avlastning

Fylkesmannen/Helsetilsynet i Nordland anmoder om Dønna kommunes redegjørelse for hvordan kommunen vil endre sin praksis, og ber om tilbakemelding innen 1. januar 2011.

14.10.2010

Med hilsen

Leif Anders Stuevold (e.f)
ass. fylkeslege

Trond Gården
fung avdelingsdirektør