Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Om kommunen sikrer at tjenestemottaker mottar et forsvarlig tjenestetilbud etter sosialtjenesteloven § 4-3, jfr. § 4-2, bokstav a-d, og i samsvar med eventuelle endrede bistandsbehov og uavhengig av endrede rammebetingelser.
 • Om kommunen sikrer utførelse av tjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2, bokstav a-d overfor psykisk utviklingshemmede uten bruk av tvang og makt, som ikke er regulert i henhold til bestemmelsene i sosialtjenesteloven kapittel 4A.
 • Om kommunen sikrer at alternative tiltak blir utredet, eventuelt får formalisert bruk av tvang og makt i henhold til sosialtjenesteloven kapittel 4A, der dette er nødvendig.

Det ble ikke avdekket avvik under tilsynet. Det ble gitt to merknader.

Merknad 1:

Enkeltvedtakene om tildeling av sosiale tjenester, jfr. sosialtjenesteloven §§ 4-2 og 4-3 er ikke begrunnet.

Merknad 2:

Opplæring om sosialtjenesteloven kapittel 4A synes å være mangelfullt ivaretatt av kommunen.

Dato: 22. Mars 2010

Leif Aronsen
revisjonsleder
Liv Berit Nybakk
revisor

 

 

Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Fauske kommune i perioden 05.01.10 - 22.03.10. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Fauske kommune ligger i indre Salten. Ved inngangen av år 2010 var det 9552 innbyggere i kommunen.

De sosiale tjenestene til personer med psykisk utviklingshemming er organisert i en egen resultatenhet - Miljø og habiliteringstjenesten, ledet av enhetsleder og direkteplassert under rådmannen.

Miljø- og habiliteringstjenesten yter tjenester til 22 personer, hvorav 13 bor i tre bofellesskap lokalisert i Fauske sentrum, og 9 bor alene eller sammen med familie spredt rundt i kommunen.

Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 05.01.2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 03.03.2010.

Intervjuer

10 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 04.03.2010.

Hva tilsynet omfattet

Tilsynet skulle vurdere om kommunen har de rutiner som sikrer:

 • at tjenestemottaker mottar et forsvarlig tjenestetilbud etter sosialtjenesteloven § 4-3, jfr. § 4-2, bokstav a-d, og i samsvar med eventuelle endrede bistandsbehov og uavhengig av endrede rammebetingelser.
 • at kommunen sikrer utførelse av tjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2, bokstav a-d overfor psykisk utviklingshemmede uten bruk av tvang og makt, som ikke er regulert i henhold til bestemmelsene i sosialtjenesteloven kapittel 4A.
 • at kommunen får utredet alternative tiltak, eventuelt får formalisert bruk av tvang og makt i henhold til sosialtjenesteloven kapittel 4A, der dette er nødvendig.

Funn

Merknad 1:

Enkeltvedtakene om tildeling av sosiale tjenester, jfr. sosialtjenesteloven §§ 4-2 og 4-3 er ikke begrunnet.

Merknaden er bygget på følgende:

 • Det framgår av enkeltvedtakene hvor mange timer bistand den enkelte tjenestemottaker er tilstått pr. uke, samt hvordan disse timene skal brukes. Det framgår imidlertid ikke hvilke faktiske forhold som vedtaket bygger på, og heller ingen redegjørelse for utøvelse av skjønn.

Kommentar:

I henhold til forvaltningsloven § 24 skal et enkeltvedtak begrunnes. I samme lov § 25 framgår det hva begrunnelsen skal innholde. Det skal bl.a. gis en beskrivelse av de faktiske forhold som vedtaket bygger på, m.a.o. kommunens oppfattelse av den enkelte tjenestemottakers situasjon og behov for tjenester. Videre skal det gis en redegjørelse for utøvelse av skjønn. Dette innebærer at det bør framgå av vedtaket hvorfor kommunen mener at de tiltak som tilbys vil dekke det nødvendige tjenestebehov på en forsvarlig måte.

Merknad 2:

Opplæring om sosialtjenesteloven kapittel 4A synes å være mangelfullt ivaretatt av kommunen.

Merknaden er bygget på følgende:

 • Noen tjenesteytere deltok for noen år siden på kurs om sosialtjenesteloven kapittel 4A. Øvrige tjenesteytere, samt nyansatte og vikarer er ikke fulgt opp med tilsvarende kurs.
 • Mangelfull kjennskap blant en del av tjenesteyterne om ansvar og oppgaver med å skrive meldinger og forberede, utforme og fatte vedtak om bruk av tvang og makt i henhold til sosialtjenesteloven kapittel 4A.
 • Kommunen har tidligere hatt et stadfestet vedtak om bruk av tvang og makt i henhold til sosialtjenesteloven kapittel 4A overfor en tjenestemottaker. Det ble i den forbindelse utarbeidet enkelte prosedyrer/rutiner angående den tvang som var nødvendig å utøve overfor denne spesielle tjenestemottakeren. Kommunen har ikke utarbeidet generelle prosedyrer/retningslinjer for å kvalitetssikre at reglene i sosialtjenesteloven kapittel 4A er kjent og blir fulgt på de øvrige tjenestestedene i kommunen.

Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester av 13.desember 1991
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 2. oktober 1997
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 23. desember 1967

Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart – gjeldende, samt forslag til ny organisering.
 • Oversikt over tjenestesteder i kommunen hvor det ytes tjenester til personer med psykisk utviklingshemming, herunder oversikt over tjenestemottakere og tjenesteytere i de ulike bofellesskap.
 • Delegasjonsreglement
 • Prosedyrer/rutiner knyttet til vedtak om bruk av tvang og makt i henhold til sosialtjenesteloven kap. 4A overfor en spesiell tjenestemottaker.
 • Div. andre prosedyrer/retningslinjer for arbeid i miljø- og habiliteringstjenesten, herunder håndtering av vold og utagering, medikamenthåndtering, rutiner i forhold til IPLOS-registreringer.
 • Evaluering av HMS-arbeid
 • Årsmelding for 2008 for miljø- og habiliteringstjenesten.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Rapportpermer
 • Prosedyrepermer med informasjon om de enkelte tjenestemottakere.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Fylkesmannens revisjonsvarsel datert 05.01.10.
 • Oversendelse av etterspurte dokumenter fra kommunen datert 27.01.10.
 • Oversendelse av supplerende dokumenter fra kommunen datert 04.02.10.
 • Program for gjennomføringen av tilsynet datert 10.02.10.

Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Lene Gulstad

Enhetsleder miljø- og habiliteringstjenesten

X

X

X

Wenche Pettersen

Fung. fagleder

X

X

X

Kirsten Granås Knutsen

Miljøterapeut

 

X

 

May Kristin Furnes

Ekstravakt

 

X

 

John Strømsnes

Miljøterapeut

X

X

X

Jan Harald Nicholaisen

Assistent

X

X

X

Robert Nilsen

Miljøarbeider

 

X

 

Anne Margrethe Andersen

Miljøarbeider

X

X

X

Lill Hege Reiss

Miljøterapeut

 

X

X

Frank Bernhardsen

Kommunalsjef

X

X

X

Ragnar Pettersen

Rådmann

X

 

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok: Leif Aronsen og Liv Berit Nybakk