Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Det er gjennomført tilsyn den 17. og 18. mars 2010 med hjemmetjenestene i Grane kommune.

Tilsynet har undersøkt følgende forhold:

Kommunens evne til å identifisere og følge opp mulig utvikling av demenssykdom hos hjemmeboende eldre, avgrenset til de med vedtak om praktisk bistand og/eller hjemmesykepleie. Herunder eventuelt samarbeid med fastlegene om utredning/kartlegging ved spørsmål om demensdiagnose, og om kommunen samarbeider med fastlegene om oppfølgning av demenssykdom

Kommunens ivaretakelse av grunnleggende behov hos personer med demenssykdom avgrenset til:

 • individuell tilrettelegging og brukermedvirkning
 • kontinuitet og regelmessighet
 • forebygging og behandling av underernæring

Kommunens evne til å identifisere og følge opp endrede behov for tjenester hos hjemmeboende eldre med demenssykdom

Det ble ikke påpekt avvik innen de reviderte områdene, men gitt to merknader.

Merknad 1:

Kommunen har i liten grad systematisert arbeidet med utredning ved mistanke om demenssykdom.

Merknad 2:

Kommunen kan bli bedre til fortløpende og systematisk å kartlegge ernæringsmessig risiko hos hjemmeboende eldre med vedtak om hjemmetjenester.

Dato: 07.04.2010

Benthe Westgaard
revisjonsleder
Eli Løkken
revisor

 

 

Mona Paulsen Foss
revisor
Berit Kjølmoen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Pleie- og omsorgsavdelingen i Grane kommune i perioden 02.02.2010 –07.04.2010. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Fylkesmannen og Helsetilsynet i Nordland gjennomfører i inneværende år og er en del av ”eldresatsningen”, utført på oppdrag fra Statens helsetilsyn

Tilsynet omfatter både helse- og sosialtjenestene og gjennomføres som et felles tilsyn mellom Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket hjemlet i sosialtjenesteloven § 2-6 og tilsynsloven § 2, jf kommunehelsetjenesteloven § 6-3.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Grane kommune har pr 1.1. 2010 i alt 1496 innbyggere. Hjemmetjenestene har i alt gitt vedtak om tjenester til 72 brukere.

17 ansatte fra pleie- og omsorgstjenestene deltar for tiden på kompetansehevende tiltak innen Demensomsorgens ABC. I januar 2010 ble det etablert demensteam i kommunen, bestående av ansatte fra hjemmetjenesten og sykehjemmet. Dette teamet er i startfasen. Det er etablert kontakt med Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter som gir veiledning til teamet og det er avtalt videre samarbeid med fastlegene.

Det er etablert samarbeid mellom hjemmesykepleien og legetjenesten. Hjemmesykepleien har faste møter en gang pr uke med legetjenesten. Muntlig avtale med lege gir hjemmesykepleien mulighet for å ta kontakt ved behov utover dette faste møte.

Hjemmestjenestene samles daglig til felles rapporteringsmøter. Det er etablert fleksible ordninger mellom praktisk bistand og hjemmesykepleien. Sykehjemmet har kapasitet til å ta inn pasienter for observasjon, utredning og avlastnings- eller korttidsopphold dersom hjemmesykepleien eller legetjenesten mener det er behov.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 02.02.2010.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 17.03.2010.

Intervjuer
7 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjonen som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 18.03.2010

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet har undersøkt om kommunale pleie- og omsorgstjenester identifiserer og følger opp mulig utvikling av demenssykdom hos hjemmeboende eldre i egen bolig, herunder omsorgsbolig, og eventuelt samarbeider med fastlegen om utredning og kartlegging ved spørsmål om demensdiagnose.

Tilsynet har videre undersøkt om kommunen ivaretar personer med demenssykdom sine grunnleggende behov avgrenset til:

 • individuell tilrettelegging og brukermedvirkning
 • kontinuitet og regelmessighet
 • forebygging og behandling av underernæring

Tilsynet har også undersøkt kommunens evne til å identifisere og følge opp endrede behov for tjenester hos hjemmeboende eldre med demenssykdom.

Helsetilsynet i Nordland har i tillegg gjennomført tilsyn med de deler av fastlege Øystein Hausos virksomhet som omhandler utredning, behandling og oppfølging av pasienter med demenssykdom. Dette tilsynet ble gjennomført 16.03. 2010.

5. Funn

Det ble ikke funnet grunnlag for å gi avvik innen de reviderte områdene, men det ble påpekt 2 merknader.

Merknad 1:

Kommunen har i liten grad systematisert arbeidet med utredning ved mistanke om demenssykdom.

Merknaden bygger på følgende:

 • Ved intervju og gjennomgang av journaler fremkommer det at utredningsverktøy utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, eller tilsvarende, ikke er tatt i bruk
 • Det er ikke avklart hvordan oppgavefordelingen mellom fastlege og hjemmesykepleien skal være i demensutredningen
 • Demensteam er etablert, men er helt i startfasen
 • Gjennom intervju med både hjemmesykepleien og fastlegen gis det inntrykk av at det planlegges et tettere samarbeid mellom partene når det gjelder utredning av demenssykdom

Kommentarer:
Utredningen av demenssykdom er i utgangspunktet en legeoppgave (allmennlege og/eller spesialist­helsetjenestoppgave). Det anbefales imidlertid at hjemmesykepleie ved behov, samarbeid og/eller etter initiativ fra fastlegene medvirker under utredningen ved observasjon og informasjon, jf. hlspl. 4 andre ledd, khl. § 1-3a og kvalitetsforskriften § 3.

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse har med støtte av Helsedirektoratet nylig revidert veilederen og verktøyene for utredning av demens i kommunehelsetjenesten. I utredningsverktøyet fremheves det at: ”Som hovedprinsipp anbefales at utredning ved mistanke om demens, utføres av pasientens lege (fastlege eller sykehjemslege) i samarbeid med personell fra helse- og omsorgstjenesten”. Det er en fordel om det finnes et team i helse- og sosialtjenesten som kan koordinere utredning og følge pasient og pårørende med hensyn til hjelpetiltak.

Merknad 2:

Kommunen kan bli bedre til fortløpende og systematisk å kartlegge ernæringsmessig risiko hos hjemmeboende eldre med vedtak om hjemmetjenester

Merknaden bygger på følgende:

 • Gjennom intervju fremkom det mangelfull kjennskap til nye faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring
 • Brukernes ernæringsstatus vurderes ikke rutinemessig ved innvilgelse av tjenester

Kommentarer:
Ved de aller fleste demenssykdommer øker funksjonssvikten gradvis. Etter hvert vil personer med demens ha behov for bistand til å ivareta så godt som alle funksjoner i hverdagen. Personer med demens har sjelden mulighet til å vurdere egne behov, og er dermed sårbare fordi de er prisgitt kommunens ansatte og eventuelt pårørende når det gjelder ivaretakelse av helt grunnleggende behov, herunder ernæringsmessig forhold.

Helsedirektoratets faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring (IS-1580) beskriver hva som vil være faglig god praksis i forhold til de aktuelle problemstillingene. I følge retningslinjene skal alle beboere i sykehjem/institusjon og personer innskrevet i hjemmesykepleien vurderes for ernæringsmessig risiko ved innleggelse eller vedtak om tildeling av hjemmesykepleie, og deretter månedelig eller etter et annet faglig begrunnet individuelt opplegg.

6. Regelverk

Følgende lover og forskrifter blir lagt til grunn ved tilsynet:

 • Lov 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov av 19. november 1982 om helsetjenesten i kommunene
 • Lov av 13.12.1991 om sosiale tjenester
 • Lov 2. Juli 1999 om helsepersonell m.v
 • Forskrift av 27. juni 2003 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
 • Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal
 • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjeneste

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Aktuelle prosedyrer og rutiner for hjemmetjenesten
 • Kopi av 5 vedtak for tildeling av praktisk bistand og hjemmesykepleie
 • Anonymisert oversikt over antall pasienter med demensdiagnose
 • Anonymisert oversikt over antall eldre med mistanke om demenssykdom
 • Stillingsbeskrivelser for ansatte i pleie- og omsorgsavdelingen
 • Navneliste over alle ansatte i hjemmetjenesten
 • Opplærings- og kompetanseplan

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 11 journaler – alle brukere er innlagt i Acos Cosdoc journalsystem. I tillegg var det ”klientmapper” som inneholdt papirdokumentasjon som ikke var scannet inn i det elektroniske journalsystemet
 • Bok for legemøter som inneholdt aktuelle problemstillinger vedrørende pasienter som ble drøftet i samarbeidsmøter mellom lege og hjemmesykepleien
 • Avviksskjema - 16 stk for perioden 2009 – 2010
 • Programbok med oversikt over hvilke brukere som skal ha hjelp på hver vakt og hva de skal ha hjelp til
 • Arbeidsbok for hjemmesykepleien – oversikt over ansatte og hvilke oppgaver de har hver dag i forhold til den enkelte pasient
 • Referat fra personalmøter
 • Skjema for ansvarsområder – sikkerhetsgjennomgang for å evaluere tjenestetilbudet til den enkelte

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Nordland:

 • Brev av 02.02.10 fra Fylkesmannen og Helsetilsynet i Nordland til Grane kommune med varsel om tilsyn
 • Brev av 25.02.10 fra Grane kommune med oversendelse av dokumenter
 • Brev av 02.03.10 fra Fylkesmannen og Helsetilsynet i Nordland med program for tilsynet. Brevet ble også sendt på e-post samme dato til virksomheten

 

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Karin Ingebrigtsen

Pleie- og omsorgssjef

X

X

X

Hege Paulsen

Sykepleier

X

X

X

Ann-Britt Johansen

Omsorgsarbeider

X

X

 

Lena Moan

Sykepleier

X

   

Arve Opsjøn

Seniorrådgiver

X

 

X

Lars Kapskarmo

Rådmann

X

X

X

Hilde Paulsen

Sykepleier

 

X

X

Torunn Richardsen

Hjelpepleier

 

X

X

Torill Kapskarmo

Hjemmehjelp

 

X

 

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Berit Kjølmoen, seniorrådgiver Fylkesmannen i Nordland
Eli Løkken, fung. fylkeslege Helsetilsynet i Nordland
Mona Paulsen Foss, seniorrådgiver/jurist Helsetilsynet i Nordland
Benthe Westgaard, seniorrådgiver Helsetilsynet i Nordland