Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Dato: 27.04.2010

Benthe Westgaard
revisjonsleder
Eli Løkken
revisor

 

Mona Paulsen Foss
revisor

 

 

1. Tilsynets tema og omfang

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med fastlege i perioden 02.02.2010 – 27.04.2010. Tilsynet inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Nordland gjennomfører i inneværende år. Tilsynet inngår som et element i ”eldresatsingen” i forhold til landsomfattende tilsyn, utført på oppdrag fra Statens helsetilsyn

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2 og helsepersonelloven § 30.

Tilsynet er gjennomført på en begrenset del av legens kliniske virksomhet, avgrenset til å omhandle fastlegens utredning ved mistanke om demenssykdom hos eldre hjemmeboende pasienter og legens oppfølging av diagnose og behov for behandling og tjenester. Tilsynet omhandler også fastlegens eventuelle samarbeid med kommunens hjemmesykepleie ved utredning av mistanke om demens, og fastlegens samarbeid med hjemmesykepleien ved symptomatisk legemiddelbehandling og legeundersøkelser av eldre med demenssykdom.

I tilsynet med utredningen inngår fastlegens anamnese og innhenting av komparentopplysninger fra pårørende eller andre som kjenner eller har observert pasienten.

2. Beskrivelse av virksomheten

Grane kommune har pr 1.1. 2010 i alt 1496 innbyggere. Det er ett legekontor i kommunen, Grane legekontor. Ved kontoret er det tilsatt 2 leger i full stilling og en turnuskandidat. I tillegg er det ansatt 4 legesekretærer i til sammen 3 hele stillinger. Legene har fellesliste og det er i alt ca 1300 pasienter på listen.

Hver av legene har avtale med kommunen om offentlige tjenester. Dette gjelder helsestasjons- og skolehelsetjenester og arbeid som sykehjemslege. Det er etablert ukentlige samarbeid mellom legetjenesten og hjemmesykepleien samt sykehjemmet. Det er minst 2 faste møter mellom hjemmesykepleien og legene pr uke og legene kan i tillegg kontaktes ved behov av de ansatte ved sykehjemmet og i hjemmesykepleien.

De siste årene har i gjennomsnitt to pasienter fått diagnosen demens ved legekontoret.

3. Gjennomføring av tilsynet

Varsel om tilsyn ble utsendt 02.02.2010.

Tilsynsbesøket ble gjennomført på Grane legekontor 16.03.2010 fra kl 09:00 til kl. 14:00.

Foruten et kort innledende møte bestod tilsynsbesøket av intervju med fastlegen samt gjennomgåelse av journaldokumentasjon. Det ble i alt gjennomgått 9 journaler, av disse hadde tre pasienter fått diagnosen demens i løpet av de to siste årene.

Besøket ble avsluttet med en kort oppsummering med presentasjon av de funn som var gjort gjennom intervju og journalgjennomgang.

Følgende lover og forskrifter ble lagt til grunn ved tilsynet:

  • Lov 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helsetjenesten
  • Lov 2. juli 1999 om helsepersonell m.v.
  • Forskrift av 14. april 2000 om fastlegeordning i kommunene
  • Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal
  • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Den norske lægeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene

4. Funn

Det ble ikke funnet avvik (brudd på lov eller forskrift) på de områder som var underlagt tilsyn.

Fra Helsetilsynet i Nordland deltok:

Eli Løkken, fung. fylkeslege
Mona Paulsen Foss, seniorrådgiver/jurist
Benthe Westgaard, seniorrådgiver