Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannens tilsynsgruppe: Kristin Andersen og Heidi Beate Sørensen

Regelverk:

 • Lov om barneverntjenester
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
 • Forskrift om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift om kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

Tilsynetomhandlet følgende emner:

 • Om institusjonen sikrer at kravene til protokollføring i rettighetsforskriften etterleves.
 • Om institusjonen sikrer at klageadgangen og tilsynsmyndighetens virksomhet gjøres kjent beboerne.

Det ble ikke gitt avvik eller merknader under revisjonen.

Dato: 17.06.2010

Heidi Beate Sørensen
revisjonsleder

Kristin Andersen
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med institusjonen den 16. juni 2010. Tilsynet er en del av fylkesmannens ordinære tilsyn.

Tilsynet fokuserer på institusjonens oppfyllelse av krav innenfor oppgitte emner, og rapporten viser avvik om merknader som ble avdekket under tilsynet. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av institusjonens arbeid med barn.

Formålet med tilsynet var å vurdere om institusjonen har tilfredsstillende styring i forhold til regelverke som regulerer arbeidet med barn plassert i institusjon. Tilsynet omfattet bl.a. undersøkelse om:

 • aktiviteter ble utført slik som beskrevet og uttalt
 • institusjonen driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer som myndighetene har satt.

Tilsynet ble gjennomført ved granskning av dokumenter, ved intervju av sentralt plasserte personer i organisasjonen, og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis. Rapporten omhandler avvik og merknader som ble avdekket under tilsynet.

 • Avvik mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.
 • Merknader forhold som ikke omfattes av definisjon for avvik, men der tilsynsmyndigheten påviser en utvikling i retning av et avvik.

2. Dokumentunderlag

Rammeverk for tilsynet var:

 • Lov om barneverntjenester
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
 • Forskrift om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift om kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

Dokumentunderlaget for tilsynet var:

 • Dokumentasjon fra institusjonen, jf. vedlegg 1
 • Tidligere tilsynsrapporter
 • Rapport etter kvalitetsgjennomgang fra Bufetat

3. Avvik

Det ble ikke funnet avvik under tilsynet.

4. Merknader

Det ble ikke gitt merknader under tilsynet.

5. Andre forhold

6. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Varsel ble utsendt 25.05.10

Åpningsmøte og sluttmøtet ble avholdt 16.06.10

Intervjuer: Det ble utført intervju med 4 personer

I vedlegg 2 er det gitt en oversikt over deltakerne på tilsynet.

Vedlegg 1 Dokumentunderlag for fylkesmannens tilsyn

1. Dokumentasjon av institusjonens internkontroll

2. Institusjonsplan

3. Fagdokumenter - rutinebeskrivelser

4. Fylkesmannens tilsynsrapporter

5. Tvangsprotokoll nr. 27 – 34/2009 og 1 – 4/2010

6. Bufetats rapport av 22.12.09 etter kvalitetsgjennomgang

Vedlegg 2 Oversikt over hvilke personer fra institusjonen som var direkte involvert i revisjonen

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakere fra institusjonen under åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Maidi Andersen

Leder

X

X

X

Anne Berit Mørch

Ass.leder

X

 

X

Bjørg Thorvaldsen

Avd.leder

X

X

X

Siv Elin Grimsø

Miljøterapeut

X

X

X

Karl Albertsen

Miljøterapeut

X

X

X

Linn Zahl Nordnes

Miljøterapeut

X

   

Wenche Ervik

Miljøarbeider

X