Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Dato: 12.10.2010

Benthe Westgaard
revisjonsleder
Eli Løkken
revisor

 

 

1. Tilsynets tema og omfang

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med fastlege i perioden 14.06.2010 – 12.10.2010. Tilsynet inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Nordland gjennomfører i inneværende år. Tilsynet inngår som et element i ”eldresatsingen” i forhold til landsomfattende tilsyn, utført på oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2 og helsepersonelloven § 30.

Tilsynet er gjennomført på en begrenset del av legens kliniske virksomhet, avgrenset til å omhandle fastlegens utredning ved mistanke om demenssykdom hos eldre hjemmeboende pasienter og legens oppfølging av diagnose og behov for behandling og tjenester. Tilsynet omhandler også fastlegens eventuelle samarbeid med kommunens hjemmesykepleie ved utredning av mistanke om demens, og fastlegens samarbeid med hjemmesykepleien ved symptomatisk legemiddelbehandling og legeundersøkelser av eldre med demenssykdom.

I tilsynet med utredningen inngår fastlegens anamnese og innhenting av komparentopplysninger fra pårørende eller andre som kjenner eller har observert pasienten.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Nordland har også gjennomført tilsyn med kommunens hjemmetjenester til personer med demens, dette tilsynet ble gjennomført 8. og 9. september 2010.

2. Beskrivelse av virksomheten

Lødingen kommune har pr 1.1. 2010 i alt 2187 innbyggere, hvorav 167 personer er over 80 år. Det er ett legekontor i kommunen, Lødingen legekontor. Ved kontoret er det i alt 3 stillingshjemler for leger, alle besatt. I tillegg er det en stilling for turnuskandidat, og kontoret har studentundervisning av medisinerstudenter to perioder i året. Ved legekontoret er det til sammen tre faste stillingshjemler for legesekretærer/helsesekretær. Alle legesekretærene har vært ansatt i over 20 år ved kontoret.

Kommunen har inngått individuell avtale om allmennpraksis i fastlegeordningen med lege. Avtalen ble revidert 01.05.2009. Hun skal ha maksimalt ha 750 pasienter på sin fastlegeliste. Fastlegen begynte å arbeide som lege i Lødingen kommune i 1981.

Hver av legene har avtale med kommunen om offentlige tjenester. Fastlegen har ansvar for sykehjemslegefunksjonen ved kommunens sykehjem 4 timer/uke, helsestasjonsarbeid 2 timer/uke samt veiledning av turnuslege 1 time /uke. Hver fastlege har ukentlige møter med ansvarlig sykepleier for beboerne som bor i omsorgsboliger (tidliger sykehjem). I tillegg møter fastlegene sykepleier i hjemmesykepleien i åpen omsorg, varighet ca ½ time for hver fastlege andre uke.

Fastlegen har de siste årene diagnostisert demenssykdom hos ca 4 til 5 pasienter årlig.

3. Gjennomføring av tilsynet

Varsel om tilsyn ble utsendt 14.06.2010.

Tilsynsbesøket ble gjennomført på Lødingen legekontor 07.09.2010 fra kl 09:00 til kl. 14:00.

Foruten et kort innledende møte bestod tilsynsbesøket av intervju med fastlegen samt gjennomgåelse av journaldokumentasjon. Det ble i alt gjennomgått 8 journaler, av disse hadde 5 pasienter en sikker demensdiagnose. Utvalg av journaler ble gjort med bakgrunn i en liste tilsynet hadde fått tilsendt på forhånd fra legen og hjemmetjenesten i kommunen.

Besøket ble avsluttet med en kort oppsummering med presentasjon av de funn som var gjort gjennom intervju og journalgjennomgang.

Følgende lover og forskrifter ble lagt til grunn ved tilsynet:

  • Lov 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helsetjenesten
  • Lov 2. juli 1999 om helsepersonell m.v.
  • Forskrift av 14. april 2000 om fastlegeordning i kommunene
  • Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal
  • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
  • Rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Den norske lægeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene

4. Funn

Det ble ikke funnet grunn lag for avvik (brudd på lov eller forskrift) eller gitt merknader på de områder som var underlagt tilsyn.

Fra Helsetilsynet i Nordland deltok:
Eli Løkken, ass. fylkeslege
Benthe Westgaard, seniorrådgiver