Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til vårt brev av 3. januar 2011 hvor Fylkesmannen og Helsetilsynet i Nordland med hjemmel i sosialtjenesteloven § 2-6 og lov om statlig tilsyn § 2 varslet tilsyn med tjenesten til eldre, 67 år +, vedrørende søknad om avlastning. Det vises også til oversendt dokumentasjon fra Andøy kommune mottatt 11. februar 2011.

Dette tilsynet er avgrenset til å gjelde kommunens behandling av saker som gjelder avlastning til omsorgsytere til eldre. Formålet med dette tilsynet er å undersøke om kommunene ivaretar behovet for avlastning for omsorgsytere som har omsorg for eldre, uavhengig av om behovet imøtekommes gjennom avlastningstiltak etter sosialtjenesteloven eller som en del av grunnlaget for tildeling av korttidsplass etter kommunehelsetjenesteloven.

Fylkesmannens/Helsetilsynets tilsynslag har bestått av seniorrådgiver Benthe Westgaard, rådgiver Audun Hole og seniorrådgiver Berit Kjølmoen.

Virksomhetens kontaktperson har vært Borni Kleppe.

Sammendrag

Tilsynet er avgrenset til å gjelde saksbehandlingen ved tildeling av avlastning for omsorgsytere til eldre. 2 vedtak vedr avlastning og 18 vedtak vedr korttidsopphold er gjennomgått og vurdert. Vedtakene omfatter 11 personer. Tilsynet har sett etter om saksbehandlingen er i samsvar med kravene i forvaltningsloven og sosialtjenesteloven når det gjelder saksutredning og individuell vurdering av omsorgsyter og hjelpetrengendes sitt behov, og om kravene til utforming av vedtakene er ivaretatt når det gjelder begrunnelse, innhold og informasjon om klage.

Tilsynet har funnet

Feil henvisning til klageinstans

Gjennomføring

Tilsynet er gjennomført som dokumentgransking, det vil si gjennomgang av tilsendte dokumenter. Det ble bedt om vedtak i alle saker som omhandler avlastning i perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2010.

Tilsynsmyndigheten skulle undersøke, bedømme og gi tilbakemelding på kommunens saksbehandling i forhold til krav som gjelder for saksbehandling i slike saker.

Tema for tilsynet

Utredningsplikten

Tilsynet skal undersøke om det i de innhentede sakene er gjort en forsvarlig utredning i samsvar med lovens krav. Utredningsplikten følger av forvaltningslovens (fvl) § 17, og kravet er at saken skal være så godt opplyst som mulig før kommunen treffer vedtak.

Hva som ligger i forsvarlig utredning vil kunne variere fra sak til sak, og avhengig av hva den enkelte har søkt om, konkrete hjelpebehov og helsemessige og sosiale forhold.

Det vil være relevant å kartlegge hjelpetrengendes/omsorgsmottakers omsorgsbehov, omsorgsarbeides tyngde, pårørendes/omsorgsyters situasjon og behov for avlastning, bosituasjon, fysiske hindringer, nettverk, annen avlastning, andre hjelpetiltak, tidligere tjenester og helsesvikt som utløser særlige bistandsbehov.

Tilsynet vil bemerke at bakgrunn for avlastningsopphold og korttidsopphold kan være vesentlig forskjellig. Hovedbegrunnelse for å tildele korttidsopphold er behovet som den hjelptrengende har. Avlastningsopphold er imidlertid primært begrunnet i at pårørende eller andre frivillige omsorgsgivere har behov for avlastning.

Funn

Det foreligger skriftlig søknad for de fleste av de tilsendte sakene enten i form av søknadsskjema eller brev. Kommunens skjema for søknad om pleie- og omsorgstjenester inneholder ikke avkryssingsmulighet for avlastning. Der søknadsskjema er benyttet vises det til i de fleste saker at det søkes om avlastning som begrunnelse for søknaden. I saksutredningen fra kommunen vises det også til at ektefelle/pårørende trenger avlastning/skal reise bort.

IPLOS-kartlegging foreligger i tilknytning til alle vedtak.

Individuell vurdering

Avgjørelsen om hvorvidt vilkårene for hjelp er oppfylt skal skje på grunnlag av en individuell vurdering der søkerens situasjon vurderes konkret. Vurderingen skal bygge på opplysningene som er innhentet i forbindelse med utredningen. På området avlastning kan det forekomme forskjellige former for standardisering ved tildeling av tjenester og utmåling av hjelpens omfang. Dette kan komme i konflikt med retten til en individuell vurdering.

Funn

Tilsendte saker tilsier at søknadene er individuelt vurdert.

I ett vedtak gis det avslag på avlastning med begrunnelsen at det ikke er plass i sykehjem. Det fremkommer ikke at det er gjort vurdering av behov evt at andre tjenester skulle kunne avlaste tjenesteyter/ektefelle.

Vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang

Vedtak om helse- og sosialtjenester som enkeltvedtak skal oppfylle de krav som fremgår av fvl kap 5. Selve vedtaket omfatter beslutningen om hvorvidt den som søker om tjenester oppfyller vilkårene for tjenester, samt hva kommunen eventuelt kan tilby for å oppfylle hjelpebehovet. Begrunnelsen i vedtaket skal vise til de regler som vedtaket bygger på, fvl § 25, og begrunnelsen skal gjengi de faktiske forhold som vedtaket bygger på.

Funn

Andøy kommunes vedtak er skriftlige og det fremgår av vedtakene hva som er innvilget.

Andøy kommunes vedtak inneholder opplysninger om klageadgang. En vil til denne påpeke at klageinstans for vedtak om avlastning, sosialtjenesteloven, er fylkesmannen. Klageinstans for korttidsopphold, kommunehelsetjenesteloven, er kommunal klagenemnd.

Til oppfølging

Endring i vedtaksmalene hvor riktig klageinstans fremgår forutsetter tilsynet blir gjort umiddelbart og ber ikke om en tilbakemelding om dette.

Tilsynet er av den oppfatning at saksbehandlingen knyttet til avlastning, 2 vedtak, er tilfredsstillende i Andøy kommune ut i fra tilsendte dokumenter.

Tilsendte dokumenter inneholder flest vedtak om korttidsopphold. Ved gjennomgang av sakene kan det synes som om de fleste av disse sakene i realiteten er et tiltak for å avlaste ektefelle/pårørende/omsorgsyter. I saksutredningen er det i de fleste saker vist til at pårørende/ektefelle enten trenger avlastning eller skal reise bort og at omsorgstrengende ikke kan greie seg alene. I utgangspunktet gis avlastningsopphold ut fra omsorgsgivers behov for avlastning, mens korttidsopphold tar utgangspunkt i den omsorgstrengendes behov. Avlastning kan gis i institusjon/sykehjem, men også ved hjelp av andre tiltak.

En vesentlig forskjell på avlastning etter sosialtjenesteloven og korttidsopphold etter kommunehelsetjenesteloven er reglene om egenbetaling. Ved korttidsopphold etter kommunehelsetjenesteloven er det anledning til å kreve vederlag/egenbetaling. Det er det ikke ved avlastning uavhengig av hvilken form avlastningen har.

Tilsynet anses som avsluttet.

Med hilsen

Jan-Petter Lea (e.f.)
fylkeslege

Anne Sofie Mortensen
avdelingsdirektør

 

Saksbehandler: Berit Kjølmoen