Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Nordland viser til varsel om tilsyn i brev av 07.04.11 og elektronisk korrespondanse. Vi takker for retur av utfylte spørreskjema innen fristen.

Tilsynet ble gjennomført ved at kommunen vurderte egne rutiner for legemiddelhåndtering i hjemmetjenesten og ved Bindal sykehjem opp mot kravene i legemiddelhåndterings-forskriften av 1. mai 2008. Kommunen skulle lage en plan for retting dersom det viste seg at ikke alle kravene i forskriften var oppfylt.

Bindal sykehjem

Kommunen har meldt tilbake at de har avdekket fire områder der det er brudd på legemiddelhåndteringsforskriften:

  • Virksomheten har skriftlige prosedyrer for legemiddelhåndtering, men prosedyrene er ikke oppdatert i forhold til ny forskrift
  • Virksomheten vurderer ikke alltid om det enkelte helsepersonell som får i oppgave å dele ut ferdig istandgjorte legemidler, har tilstrekkelig formelle og reelle kvalifikasjoner til å utføre dette på forsvarlig måte
  • En gjennomgang av praksis i en bestemt periode, viser at virksomheten har latt personale som ikke er vurdert i forhold til om de har tilstrekkelig formelle og reelle kvalifikasjoner få dele ut ferdig istandgjorte legemidler
  • Virksomheten har ikke rutiner som sikrer at personell dokumenterer at pasienten har tatt legemidler

Hjemmetjenesten i Bindal

Kommunen har meldt tilbake at de har avdekket tre områder der det er brudd på legemiddelhåndteringsforskriften:

  • Virksomheten har skriftlige prosedyrer for legemiddelhåndtering, men prosedyrene er ikke oppdatert i forhold til ny forskrift
  • Virksomheten vurderer ikke alltid om det enkelte helsepersonell som får i oppgave å dele ut ferdig istandgjorte legemidler, har tilstrekkelig formelle og reelle kvalifikasjoner til å utføre dette på forsvarlig måte
  • En gjennomgang av praksis i en bestemt periode, viser at virksomheten har latt personale som ikke er vurdert i forhold til om de har tilstrekkelig formelle og reelle kvalifikasjoner få dele ut ferdig istandgjorte legemidler

Begge virksomhetene har utarbeidet en plan for å rette opp brudd på legemiddelhåndteringsforskriften. Kommunens siste tidsfrist for å rette opp bruddene, er satt til 01.12.11.

Ut fra dette ber Helsetilsynet innen 15. desember 2011 om å få en samlet tilbakemelding på om de gjennomførte tiltakene har ført til at legemiddelhåndteringsforskriftens krav er oppfylt.

25.08.2011

Med hilsen

Jan-Petter Lea
fylkeslege
Grethe Ellingsen
revisjonsleder

 

Dette brevet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:
To ferdig utfylte spørreskjema med kvalitetsforbedringsplan

Kopi:
Statens helsetilsyn
Bindal sykehjem  v/virksomhetsleder Sørfjordveien 7980 TERRÅK
Hjemmetjenesten i Bindal  v/virksomhetsleder Sørfjordveien 7980 TERRÅK