Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

1.Tilsynets tema og omfang

Statens helsetilsyn har vedtatt en fireårig satsing (2009-2012) på tilsyn med tjenester til eldre. Dette tilsynet inngår som en del av denne satsingen.

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med fastlege i perioden 23.8.2011 – 9.11.2011. Tilsynet inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Nordland gjennomfører i inneværende år. Fylkesmannen og Helsetilsynet i Nordland vil også gjennomført tilsyn med Bodø kommunes hjemmetjenester til eldre personer med demenssykdom 16. og 17. november 2011.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2 og helsepersonelloven § 30.

Tilsynet er gjennomført på en begrenset del av legens kliniske virksomhet, avgrenset til å omhandle fastlegens utredning ved mistanke om demenssykdom hos eldre hjemmeboende pasienter og legens oppfølging av diagnose og behov for behandling og tjenester. Tilsynet omhandler også fastlegens eventuelle samarbeid med kommunens hjemmesykepleie ved utredning av mistanke om demens, og fastlegens samarbeid med hjemmesykepleien ved symptomatisk legemiddelbehandling og legeundersøkelser av eldre med demenssykdom.

I tilsynet med utredningen inngår fastlegens anamnese og innhenting av komparentopplysninger fra pårørende eller andre som kjenner eller har observert pasienten.

2. Beskrivelse av virksomheten

Bodø kommune har pr 1.1. 2011 i alt 47 847 innbyggere, hvorav 4 336 personer er over 67 år. Kartlegging på nasjonalt nivå viser at ca 15 % av innbyggerne over 75 år vil ha en demenssykdom. Kommunen har i alt 14 legekontor/legesenter.

Hos Sentrumslegene er det i alt er det 7 stillingshjemler for fastleger. Den siste stillingshjemmelen er nettopp opprettet og ikke besatt ennå. Det er inngått individuelle avtaler mellom den enkelte fastlege og Bodø kommune, det er ingen fellesliste av pasienter. To leger deler en stillingshjemmel. Ved senteret er tilsatt 7 legesekretærer/helsesekretærer. I tillegg har kontoret avtale om å ta imot turnuslegekandidat.

Fastlegen er spesialist i allmennmedisin og har spesialutdanning innenfor ortopedisk medisin. Han har jobbet siden 1992 som allmenpraktiker, de siste 12 årene i Bodø. Han har p.t. 1 600 pasienter på sin fastliste. I tillegg er han tilsynslege ved Bodø fengsel en dag i uken.

Legen anslår at han har ca 15 pasienter med demensdiagnose på sin liste.

Fra kommunens side har vi fått opplyst at totalt 58 pasienter på fastlegens liste har fått tildelt hjemmetjenester, herav var det 28 pasienter over 67 år og 11 av disse var innlagt i sykehjem.

Samarbeidet mellom fastlegen og hjemmesykepleien foregår ved at partene kontakter hverandre fra sak til sak. Det er ikke etablert noen form for fast samarbeid eller faste møtepunkter mellom partene.

3. Gjennomføring av tilsynet

Varsel om tilsyn ble utsendt 28.8.2011.

Tilsynsbesøket ble gjennomført 4.10.2011 fra kl 09:00 til kl. 13:30.

Foruten et kort innledende møte bestod tilsynsbesøket av intervju med fastlegen samt gjennomgåelse av journaldokumentasjon. Det ble i alt gjennomgått 10 journaler, av disse hadde 5 pasienter en sikker demensdiagnose. Utvalg av journaler ble gjort med bakgrunn i fastlegens egen liste etter søk i Win Med på diagnose P 70 / P 5 /P20.

Besøket ble avsluttet med en kort oppsummering med presentasjon av de funn som var gjort gjennom intervju og journalgjennomgang.

Følgende lover og forskrifter ble lagt til grunn ved tilsynet:

  • Lov 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helsetjenesten
  • Lov 2. juli 1999 om helsepersonell m.v.
  • Forskrift av 14. april 2000 om fastlegeordning i kommunene
  • Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal
  • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
  • Rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Den norske lægeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene

4. Funn

Det ble ikke funnet grunnlag for avvik (brudd på lov eller forskrift) eller gitt merknader på de områder som var underlagt tilsyn.

Fastlegens pasienter blir utredet for kognitiv svikt i henhold til faglige anbefalinger. Hjemmesykepleien medvirker ikke i selve utredningen. Det fremgår av journalene at legen har samarbeid med pasientens pårørende og at han gjør vurdering av belastningen på pårørende til pasienter med demenssykdom og ofte tar kontakt med hjemmesykepleien der han vurderer det som nødvendig. Kontakten opp mot hjemmesykepleien skjer som hovedregel ved at legen tar kontakt med Tildelingskontoret via telefon eller brev.

Det foretas differensialdiagnostiske undersøkelser og ved mistanke om demenssykdom henvises alle rutinemessig til utredning i spesialisthelsetjenesten ved Kløveråsen kompetansesenter. I all hovedsak var det Kløveråsen kompetansesenter som igangsatte behandling med acetylkolinesterasehemmere og pasientene ble fulgt opp derfra. Fastlegen var i liten grad gitt oppdrag fra spesialisthelsetjenesten om vurderingen av effekt og bivirkninger av denne legemiddelbehandlingen.

Fra Helsetilsynet i Nordland deltok:

Eli Løkken, ass. fylkeslege

Benthe Westgaard, seniorrådgiver

Dato: 9. november 2011

Benthe Westgaard
revisjonsleder

Eli Løkken
revisor