Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Nordland viser til varsel om tilsyn i brev av 07.04.11 og elektronisk korrespondanse. Vi takker for retur av utfylte spørreskjema innen fristen.

Tilsynet ble gjennomført ved at kommunen vurderte egne rutiner for legemiddelhåndtering ved Hovdejordet sykehjem, Mørkved sykehjem, Vollsletta sykehjem og Vollen sykehjem opp mot kravene i legemiddelhåndteringsforskriften av 1. mai 2008. Kommunen skulle lage en plan for retting dersom det viste seg at ikke alle kravene i forskriften var oppfylt.

Mørkved sykehjem

Kommunen har meldt tilbake at legemiddelhåndteringen er i samsvar med legemiddelhåndteringsforskriften.

Vollen sykehjem

Kommunen har meldt tilbake at de har avdekket ett område der det er brudd på legemiddelhåndteringsforskriften:

  • Virksomhetsleder innehar ikke legemiddelkompetanse (kompetanse som innehas av lege eller farmasøyt) og det er ikke utpekt en faglig rådgiver med legemiddelkompetanse

Vollen sykehjem har ikke utarbeidet en plan for å rette opp bruddet på legemiddel-håndteringsforskriften.

Hovdejordet sykehjem

Kommunen har meldt tilbake at de har avdekket tre områder der det er brudd på legemiddelhåndteringsforskriften:

  • I rutinene for legemiddelhåndtering går det ikke tydelig fram hvem som er virksomhetsleder
  • Virksomhetsleder har ikke legemiddelkompetanse (lege eller farmasøyt) og det er ikke utpekt en faglig rådgiver med legemiddelkompetanse
  • Virksomheten har skriftlige prosedyrer for legemiddelhåndtering, men prosedyrene er ikke oppdatert i forhold til ny forskrift

Hovdejordet sykehjem har utarbeidet en plan for å rette opp brudd på legemiddel-håndteringsforskriften. Deres tidsfrist til å rette opp bruddene er satt til 01.10.11.

Vollsletta sykehjem

Kommunen har meldt tilbake at de har avdekket tre områder der det er brudd på legemiddelhåndteringsforskriften:

  • I rutinene for legemiddelhåndtering går det ikke tydelig fram hvem som er virksomhetsleder
  • Virksomhetsleder har ikke legemiddelkompetanse (lege eller farmasøyt) og det er ikke utpekt en faglig rådgiver med legemiddelkompetanse
  • Virksomheten har skriftlige prosedyrer for legemiddelhåndtering, men prosedyrene er ikke oppdatert i forhold til ny forskrift

Vollsletta sykehjem har utarbeidet en plan for å rette opp brudd på legemiddel-håndteringsforskriften. Deres tidsfrist til å rette opp bruddene er satt til 31.12.11.

Gjennom selvmeldingstilsynet har kommunen avdekket at den overordnede prosedyren for legemiddelhåndtering ikke er i tråd med den nye forskriften. Kommunen har nedsatt en gruppe som arbeider for å få prosedyren for legemiddelhåndtering i tråd med legemiddelhåndteringsforskriften.

Ut fra dette ber Helsetilsynet innen 15. januar 2012 om å få en samlet tilbakemelding på om de gjennomførte tiltakene har ført til at legemiddelhåndteringsforskriftens krav er oppfylt ved de aktuelle sykehjemmene.

25.08.2011

Med hilsen

Jan-Petter Lea
fylkeslege
Grethe Ellingsen
revisjonsleder

 

 

Dette brevet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:
Fire ferdig utfylt spørreskjema, herav to med forbedringsplan

Kopi:
Vollen sykehjem  v/virksomhetsleder Postboks 319 8001 BODØ
Hovdejordet sykehjem  v/virksomhetsleder Postboks 319 8001 BODØ
Statens helsetilsyn
Mørkved sykehjem v/virksomhetsleder Postboks 319 8001 BODØ

Vollsletta sykehjem v/virksomhetsleder Postboks 319 8001 BODØ