Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

1. Tilsynets tema og omfang

Statens helsetilsyn har vedtatt en fireårig satsing (2010-2014) på tilsyn med tjenester til eldre. Dette tilsynet inngår som en del av denne satsingen.

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med fastlege i perioden 12.4.2011 – 11.8.2011. Tilsynet inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Nordland gjennomfører i inneværende år. Fylkesmannen og Helsetilsynet i Nordland har også gjennomført tilsyn med Narvik kommunes hjemmetjenester til eldre personer med demenssykdom 7. og 8. juni 2011, jf tilsynsrapport datert 11.8.2011.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2 og helsepersonelloven § 30.

Tilsynet er gjennomført på en begrenset del av legens kliniske virksomhet, avgrenset til å omhandle fastlegens utredning ved mistanke om demenssykdom hos eldre hjemmeboende pasienter og legens oppfølging av diagnose og behov for behandling og tjenester. Tilsynet omhandler også fastlegens eventuelle samarbeid med kommunens hjemmesykepleie ved utredning av mistanke om demens, og fastlegens samarbeid med hjemmesykepleien ved symptomatisk legemiddelbehandling og legeundersøkelser av eldre med demenssykdom.

I tilsynet med utredningen inngår fastlegens anamnese og innhenting av komparentopplysninger fra pårørende eller andre som kjenner eller har observert pasienten.

2. Beskrivelse av virksomheten

Narvik kommune har pr 1.1. 2011 i alt 18 380 innbyggere, hvorav 2 844 personer er over 67 år. Kartlegging på nasjonalt nivå viser at ca 15 % av innbyggerne over 75 år vil ha en demenssykdom. Kommunen har i alt syv legekontor/legesenter.

Legesenteret ligger sentralt i Narvik sentrum. Det er to stillingshjemler for fastleger ved senteret. Totalt er det 2400 pasienter på listen til fastlegene. Ved legekontoret er det to faste stillingshjemler for legesekretærer/helsesekretær samt tilsatt to sykepleiere med videreutdanning i henholdsvis diabetes og anestesi. Kontoret har studentundervisning av medisinerstudenter i to perioder i året.

I tillegg har kontor tilknyttet seg fast psykologspesialist, gynekolog, revmatolog, ØNH- spesialist og to naprapater.

Fastlegen er spesialist i allmennmedisin og har jobbet siden 1991 som allmenpraktiker. Han har p.t. 1400 pasienter på sin fastliste. I tillegg er han tilsynslege ved Furumoen korttidsavdeling 10 t/ uke og overlege ved Nordlandsklinikken UNN.

Legen anslår at han har ca 10-15 pasienter med demensdiagnose på sin liste.

Narvik kommune har lagt opp til at utredningen av hjemmeboende med symptomer på mental svikt skal skje i samarbeid mellom fastlegene og kommunehelsetjenesten. I Narvik kommune er det Tildelingskontoret som er tillagt oppgaven med kartlegging av demensutredning. Samordning om utredningen mellom Tildelingskontoret og fastlegen følger anbefalt utredningsverktøy som er utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.

Samarbeidet mellom fastlegen og hjemmesykepleien foregår ved at partene kontakter hverandre fra sak til sak. Det er ikke etablert faste møtepunkter mellom partene.

 

3. Gjennomføring av tilsynet

Varsel om tilsyn ble utsendt 12.4.2011.

Tilsynsbesøket ble gjennomført på legesenter/legekontor 6.6.2011 fra kl 09:00 til kl. 13:30.

Foruten et kort innledende møte bestod tilsynsbesøket av intervju med fastlegen samt gjennomgåelse av journaldokumentasjon. Det ble i alt gjennomgått 8 journaler, av disse hadde 4 pasienter en sikker demensdiagnose. Utvalg av journaler ble gjort med bakgrunn i en liste tilsynet hadde fått tilsendt på forhånd fra hjemmetjenesten i kommunen.

Besøket ble avsluttet med en kort oppsummering med presentasjon av de funn som var gjort gjennom intervju og journalgjennomgang.

Følgende lover og forskrifter ble lagt til grunn ved tilsynet:

  • Lov 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helsetjenesten
  • Lov 2. juli 1999 om helsepersonell m.v.
  • Forskrift av 14. april 2000 om fastlegeordning i kommunene
  • Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal
  • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Den norske lægeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene

4. Funn

Det ble ikke funnet grunnlag for avvik (brudd på lov eller forskrift) eller gitt merknader på de områder som var underlagt tilsyn.

Fastlegens pasienter blir utredet for kognitiv svikt i henhold til faglige anbefalinger. Det fremgår av journalene at legen har et nært samarbeid med pasientens nærmeste pårørende og hjemmesykepleien der det er nødvendig. Det foretas differensialdiagnostiske undersøkelser og pasientene henvises til spesialisthelsetjenesten ved behov. Der legen vurderer at det som nødvendig/behov for pasienten med for ny demenskartlegging eller oppfølging av legemiddelbehandlingen kontaktes Tildelingskontoret eller hjemmesykepleien.

Ved intervju og gjennomgang av journalene fremkom det at legen hadde god oversikt over sine pasienter. De fleste kronikere, herunder pasienter med demenssykdom, går jevnlig til kontroll ca. hver 3. mnd.

Fra Helsetilsynet i Nordland deltok:

Eli Løkken, ass. fylkeslege
Benthe Westgaard, seniorrådgiver

Dato: 11. august 2011

Benthe Westgaard
revisjonsleder

Eli Løkken
revisor