Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Om kommunen sikrer forsvarlige sosiale tjenester til personer med psykisk utviklingshemming, jf. lov om sosiale tjenester §§ 4-3 og 4-2 a-d.
 • Om kommunen sikrer utførelse av tjenester etter sosialtjenesteloven uten bruk av tvang og makt (der dette ikke er regulert i tvangsvedtak etter bestemmelsene i kapittel 4A).
 • Om kommunen utreder alternative tiltak, og eventuelt får formalisert bruk av tvang og makt etter sosialtjenesteloven kapittel 4A der dette er nødvendig.

Det ble under tilsynet gitt to merknader.

Merknad 1:

Enkeltvedtak om tildeling av sosiale tjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2, bokstavene a-d, jf § 4-3 er noe mangelfullt begrunnet.

Merknad 2:

Opplæring om sosialtjenesteloven kapittel 4A er noe mangelfullt ivaretatt av kommunen.

Dato: 2. desember 2011

Liv Berit Nybakk
revisjonsleder

Finn Asbjørn Trones
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Gildeskål kommune i perioden 12.08.2011 - 02.12.2011. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Gildeskål kommune er en kystkommune i Nordland fylke. Kommunen er en del av Salten, og grenser i nord mot Bodø kommune. Pr. 01.01.2011 var det 2020 innbyggere i kommunen.

Administrasjonssenter er Inndyr.

Det er registrert 21 personer med psykisk utviklingshemming i Gildeskål kommune. Det blir kjøpt tjenester for tre av disse utenfor kommunen. En av personene har langtidsopphold på sykehjem. Av de øvrige 17 bor 4 i omsorgsbolig, mens 13 bor alene i egen bolig, er samboere eller bor sammen med andre pårørende. Tre av personene med psykisk utviklingshemming er under 18 år.

Med virkning fra 01.01.2011 ble det iverksatt en omorganisering i kommunen, av betydning for tjenestetilbudet til personer med psykisk utviklingshemming. Tjenestetilbudet til de som er under 18 år ble fra dette tidspunkt underlagt virksomhetsområdet helse/sosial. Dette gjelder tre personer. Den ene av disse har tilbud i kommunal avlastningsbolig.

Tjenestetilbudet for de som er over 18 år er underlagt virksomhetsområdet pleie/omsorg. Sju fra denne gruppen mottar bistand av en egen miljøterapitjeneste. Generelt består tjenestetilbudet for øvrig av støttekontakt, privat avlastning og omsorgslønn.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 12.08.2011. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 25.10.2011.

Intervjuer
8 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 26.10.2011.

4. Hva tilsynet omfattet

 • Om kommunen sikrer forsvarlige sosiale tjenester til personer med psykisk utviklingshemming, jf. lov om sosiale tjenester §§ 4-3 og 4-2 a-d.
 • Om kommunen sikrer utførelse av tjenester etter sosialtjenesteloven uten bruk av tvang og makt (der dette ikke er regulert i tvangsvedtak etter bestemmelsene i kapittel 4A).
 • Om kommunen utreder alternative tiltak, og eventuelt får formalisert bruk av tvang og makt etter sosialtjenesteloven kapittel 4A der dette er nødvendig.

5. Funn

Merknad 1:

Enkeltvedtak om tildeling av sosiale tjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2, bokstavene a-d, jf § 4-3 er noe mangelfullt begrunnet.

Merknaden er bygget på følgende:

Det framgår av enkeltvedtakene hvor mange timer bistand den enkelte tjenestemottaker er tilstått pr. uke, samt hvordan disse timene skal brukes. I mange av vedtakene framgår det imidlertid ikke hvilke faktiske forhold vedtaket bygger på, og heller ingen redegjørelse for utøvelse av skjønn.

Kommentar:

I henhold til forvaltningsloven § 24 skal et enkeltvedtak begrunnes. I samme lov § 25 framgår det hva begrunnelsen skal innholde. Det skal bl.a. gis en beskrivelse av de faktiske forhold som vedtaket bygger på, med andre ord kommunens oppfattelse av den enkelte tjenestemottakers situasjon og behov for tjenester. Videre skal det gis en redegjørelse for utøvelse av skjønn. Dette innebærer at det bør framgå av vedtaket hvorfor kommunen mener at de tiltak som tilbys vil dekke det nødvendige tjenestebehov på en forsvarlig måte.

Merknad 2:

Opplæring om sosialtjenesteloven kapittel 4A er noe mangelfullt ivaretatt av kommunen.

Merknaden er bygget på følgende:

Noen av tjenesteyterne deltok for flere år siden på kurs om sosialtjenesteloven kapittel 4A. Tjenesteytere ansatt etter denne tid, samt vikarer, er ikke fulgt opp med tilsvarende kurs eller annen opplæring.

Mangelfull kjennskap blant en del av tjenesteyterne om ansvar og oppgaver med å skrive meldinger og forberede, og fatte vedtak om bruk av tvang og makt i henhold til sosialtjenesteloven kapittel 4A.

Kommentar:

Enhver kommune bør ha en beredskap i forhold til at det kan oppstå situasjoner der det er nødvendig å anvende tvang og makt, som ledd i tjenesteyting overfor personer med psykisk utviklingshemming. Dette innebærer kunnskaper om hva som betraktes som tvang og makt i henhold til loven, hvordan bruk av tvang og makt kan forebygges, hvilke vilkår som må være oppfylt for at tvang og makt kan benyttes, samt hvordan nødvendig tvang kan utføres på en forsvarlig måte. Likeledes er det nødvendig med kunnskaper om saksbehandling, eksempelvis innsending av meldinger ved skadeavvergende tiltak i en nødsituasjon.

6. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester av 13. desember 1991, med senere endringer
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967, med senere endringer.
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Sakspapirer lagt til grunn for nylig gjennomført omorganisering i kommunen, av betydning for ansvar, myndighet og oppgaveløsing knyttet til tjenester etter lov om sosiale tjenester
 • Gjeldende organisasjonskart
 • Oversikt over tjenesteytere i miljøterapitjenesten for voksne i kommunen
 • Oversikt over tjenesteytere i kommunal avlastningsbolig
 • Oversikt over personer med psykisk utviklingshemming som mottar tjenester fra kommunen
 • Kopi av alle gjeldende enkeltvedtak på tjenester for personer med psykisk utviklingshemming

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Stillingsbeskrivelser
 • Ukeplaner for miljøterapitjenesten
 • Journalnotater for personer med psykisk utviklingshemming som mottar tjenester fra miljøterapitjenesten for voksne

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Fylkesmannens revisjonsvarsel datert 12.08.11.
 • Oversendelse av etterspurte dokumenter fra kommunen datert 14.09.11.
 • Program for gjennomføring av tilsynet datert 17.10.11.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Bente Sundsfjord

Virksomhetsleder helse /sosial

X

X

X

Brith Willumsen

Assistent avlastningsbolig

X

X

 

Kristin Hustad

Assistent avlastningsbolig

X

X

 

Trine Ågnes

Avdelingsleder åpen omsorg fastland

X

X

X

Arnstein Vada

Miljøterapeut/sosionom miljøterapitjenesten

 

X

X

Marianne Fallmyr

Miljøarbeider/fagarbeider miljøterapitjenesten

X

X

X

Sverre Daniel Spjøtvold

Miljøarbeider/omsorgsarbeider miljøterapitjenesten

X

X

X

Anne-Grete Mosti

Virksomhetsleder pleie/omsorg

X

X

X

Anne Wiik

HMS/folkehelserådgiver

X

 

X

Bjørn M. Pedersen

Organisasjonsleder

   

X

Even Ediassen

Rådmann

   

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Finn Asbjørn Trones og Liv Berit Nybakk