Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til vårt brev av 3. januar 2011 hvor Fylkesmannen og Helsetilsynet i Nordland med hjemmel i sosialtjenesteloven § 2-6 og lov om statlig tilsyn § 2 varslet tilsyn med tjenesten til eldre, 67 år +, vedrørende søknad om avlastning. Det vises også til kommunens oversendelse av dokumenter mottatt 14. februar 2011.

Dette tilsynet er avgrenset til å gjelde kommunens behandling av saker som gjelder avlastning til omsorgsytere til eldre. Formålet med dette tilsynet er å undersøke om kommunene ivaretar behovet for avlastning for omsorgsytere som har omsorg for eldre, uavhengig av om behovet imøtekommes gjennom avlastningstiltak etter sosialtjenesteloven eller som en del av grunnlaget for tildeling av korttidsplass etter kommunehelsetjenesteloven.

Fylkesmannens/Helsetilsynets tilsynslag har bestått av seniorrådgiver Benthe Westgaard, rådgiver Audun Hole og seniorrådgiver Berit Kjølmoen.

Virksomhetens kontaktperson har vært Berit Didriksen.

Sammendrag

Tilsynet er avgrenset til å gjelde saksbehandlingen ved tildeling av avlastning for omsorgsytere til eldre. 2 vedtak vedr avlastning og 12 vedtak vedr korttidsopphold er gjennomgått og vurdert. 3 vedtak vedr dagopphold i institusjon og 1 vedtak vedr støttekontakt er også vurdert. Vedtakene omfatter 8 personer. Tilsynet har sett etter om saksbehandlingen er i samsvar med kravene i forvaltningsloven og sosialtjenesteloven når det gjelder saksutredning og individuell vurdering av omsorgsyter og hjelpetrengendes sitt behov, og om kravene til utforming av vedtakene er ivaretatt når det gjelder begrunnelse, innhold og informasjon om klage.

Funn

  • Feil lovhenvisning ved tildeling av avlastning

Gjennomføring

Tilsynet er gjennomført som dokumentgransking, det vil si gjennomgang av tilsendte dokumenter. Det ble bedt om vedtak i alle saker som omhandler avlastning i perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2010.

Tilsynsmyndigheten skulle undersøke, bedømme og gi tilbakemelding på kommunens saksbehandling i forhold til krav som gjelder for saksbehandling i slike saker.

Tema for tilsynet

Utredningsplikten

Tilsynet skal undersøke om det i de innhentede sakene er gjort en forsvarlig utredning i samsvar med lovens krav. Utredningsplikten følger av forvaltningslovens (fvl) § 17, og kravet er at saken skal være så godt opplyst som mulig før kommunen treffer vedtak.

Hva som ligger i forsvarlig utredning vil kunne variere fra sak til sak, og avhengig av hva den enkelte har søkt om, konkrete hjelpebehov og helsemessige og sosiale forhold.

Det vil være relevant å kartlegge hjelpetrengendes/omsorgsmottakers omsorgsbehov, omsorgsarbeides tyngde, pårørendes/omsorgsyters situasjon og behov for avlastning, bosituasjon, fysiske hindringer, nettverk, annen avlastning, andre hjelpetiltak, tidligere tjenester og helsesvikt som utløser særlige bistandsbehov.

Tilsynet vil bemerke at bakgrunn for avlastningsopphold og korttidsopphold kan være vesentlig forskjellig. Hovedbegrunnelse for å tildele korttidsopphold er behovet som den hjelptrengende har. Avlastningsopphold er imidlertid primært begrunnet i at pårørende eller andre frivillige omsorgsgivere har behov for avlastning.

Funn

Det foreligger skriftlig søknad for 7 av de 8 tilsendte sakene i form av søknadsskjema med en skriftlig begrunnelse. I 5 av sakene er det konkret søkt om avlastning, mens kommunen har innvilget korttidsopphold med egenbetaling. I saksutredningen fra kommunen/”inntakskomiteen” vises det til at ektefelle/pårørende trenger avlastning/skal reise bort.

IPLOS-kartlegging foreligger i tilknytning til alle vedtak.

Individuell vurdering

Avgjørelsen om hvorvidt vilkårene for hjelp er oppfylt skal skje på grunnlag av en individuell vurdering der søkerens situasjon vurderes konkret. Vurderingen skal bygge på opplysningene som er innhentet i forbindelse med utredningen. På området avlastning kan det forekomme forskjellige former for standardisering ved tildeling av tjenester og utmåling av hjelpens omfang. Dette kan komme i konflikt med retten til en individuell vurdering.

Funn

Tilsendte saker tilsier at søknadene er individuelt vurdert.

Vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang

Vedtak om helse- og sosialtjenester som enkeltvedtak skal oppfylle de krav som fremgår av fvl kap 5. Selve vedtaket omfatter beslutningen om hvorvidt den som søker om tjenester oppfyller vilkårene for tjenester, samt hva kommunen eventuelt kan tilby for å oppfylle hjelpebehovet. Begrunnelsen i vedtaket skal vise til de regler som vedtaket bygger på, fvl § 25, og begrunnelsen skal gjengi de faktiske forhold som vedtaket bygger på.

Funn

Øksnes kommunes vedtak er skriftlige og det fremgår av vedtakene hva som er innvilget.

Øksnes kommune fatter sine 2 tilsendte vedtak om avlastning etter lov om sosiale tjenester § 4-4, hvilket er feil lovanvendelse. Rettighetsbestemmelsen for tjenester etter sosialtjenestelovens § 4-2 a-d, er § 4-3. Dette innebærer at en forutsetning for å ha krav på § 4-2 a-d tjenester er at vedkommende oppfyller vilkårene i § 4-3.

§ 4-4 i sosialtjenesteloven gir den som har særlig tyngende omsorgsarbeid rett til å kreve at ”sosialtjenesten treffer vedtak om det skal settes i verk tiltak for å lette omsorgsbyrden og i tilfelle hva tiltakene skal bestå i”. Denne bestemmelsen gir ingen rett til tjenester, men rett til vedtak.

Til oppfølging

Endring i vedtaksmalene hvor riktig klageinstans fremgår forutsetter tilsynet blir gjort umiddelbart og ber ikke om en tilbakemelding om dette.

Tilsynet er av den oppfatning at saksbehandlingen knyttet til avlastning, 2 vedtak, er tilfredsstillende i Øksnes kommune ut i fra tilsendte dokumenter.

Tilsendte dokumenter inneholder imidlertid flest vedtak om korttidsopphold. Ved gjennomgang av sakene kan det synes som om de fleste av disse sakene i realiteten er tiltak for å avlaste ektefelle/pårørende/omsorgsgiver og det er også søkt om avlastningsopphold. I saksutredningen er det i de fleste saker vist til at pårørende/ektefelle enten trenger avlastning eller skal reise bort og at omsorgstrengende ikke kan greie seg alene. I utgangspunktet gis avlastningsopphold ut fra omsorgsgivers behov for avlastning, mens korttidsopphold tar utgangspunkt i omsorgtrenendes behov. Avlastning kan gis i institusjon/sykehjem, men også ved hjelp av andre tiltak. 2 av sakene omhandler dagopphold og støttekontakt som et avlastningstiltak.

En vesentlig forskjell på avlastning etter sosialtjenesteloven og korttidsopphold etter kommunehelsetjenesteloven er reglene om egenbetaling. Ved korttidsopphold etter kommunehelsetjenesteloven er det anledning til å kreve vederlag/egenbetaling. Det er det ikke ved avlastning uavhengig av hvilken form avlastningen har.

Med bakgrunn i dette må Øksnes kommune se på sin praksis vedr saksbehandlingen ved søknad, utredning og tildeling av avlastning til eldre.

Tilsynet anses som avsluttet.

Med hilsen

Jan-Petter Lea (e.f.)
fylkeslege

Anne Sofie Mortensen
avdelingsdirektør

 

Saksbehandler: Berit Kjølmoen