Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Nordland viser til varsel om tilsyn i brev av 07.04.11 og elektronisk korrespondanse. Vi takker for retur av utfylte spørreskjema innen fristen.

Tilsynet ble gjennomført ved at kommunen vurderte egne rutiner for legemiddelhåndtering i hjemmetjenesten og ved Værøy sykehjem opp mot kravene i legemiddelhåndterings-forskriften av 1. mai 2008. Kommunen skulle lage en plan for retting dersom det viste seg at ikke alle kravene i forskriften var oppfylt.

Hjemmetjenesten

Kommunen har meldt tilbake at de har avdekket ett område der det er brudd på legemiddelhåndteringsforskriften:

  • Virksomheten kontrollerer ikke prosedyrene for legemiddelhåndtering jevnlig og minst en gang i året

Værøy sykehjem

Kommunen har meldt tilbake at de har avdekket to områder der det er brudd på legemiddelhåndteringsforskriften:

  • Virksomheten har skriftlige prosedyrer for legemiddelhåndtering, men prosedyrene er ikke oppdaterte i forhold til ny forskrift
  • Virksomheten kontrollerer ikke prosedyrene for legemiddelhåndtering jevnlig og minst en gang i året

Begge virksomhetene har utarbeidet en plan for å rette opp brudd på legemiddelhåndteringsforskriften. Kommunens siste tidsfrist for å rette opp bruddene, er satt til 07.07.11.

Ut fra dette ber Helsetilsynet innen 15. september 2011 om å få en samlet tilbakemelding på om de gjennomførte tiltakene har ført til at legemiddelhåndteringsforskriftens krav er oppfylt.

25.08.2011

Med hilsen

Jan-Petter Lea
fylkeslege
Grethe Ellingsen
revisjonsleder

 

 

Dette brevet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

To ferdig utfylte spørreskjema med kvalitetsforbedringsplan

Kopi:
Hjemmetjenesten  v/virksomhetsleder Rådhuset 8063 VÆRØY
Statens helsetilsyn
Værøy sykehjem v/virksomhetsleder Rådhuset 8063 VÆRØY