Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Nordland gjennomførte tilsyn med tjenestetilbudet til voksne personer med psykiske lidelser og personer med langvarig rusmiddelmisbruk i Alstahaug kommune i perioden 20.04.12 til dato for endelig rapport.

Tilsynet har undersøkt om og hvordan kommunen sikrer at krav i helselovgivningen etterleves i de ulike faser av tjenestetilbudet til voksne med alvorlige psykiske lidelser og personer med langvarig rusmiddelmisbruk. Tilsynet har undersøkt følgende områder:

 • Oppstartfasen: tilgjengelighet, håndtering av nye henvendelser; planlegging, utredning og beslutninger
 • Iverksettingsfasen: fra planer, beslutninger og vedtak til konkrete tjenester og tiltak
 • Oppfølgingsfasen: oppfølging av tjenestemottakere, revurdering av behov og eventuell justering av tjenestetilbudet.

I tilknytning til hver fase har det vært undersøkt om krav til brukermedvirkning, koordinering, individualisering og faglig forsvarlig tjenesteyting er blitt ivaretatt.

Rapporten beskriver to avvik som ble funnet innen det reviderte område, jf kap 5.

Avvik 1

Alstahaug kommune sikrer ikke koordinert utredning, samordnet planlegging og gjennomføring og evaluering av tjenester til voksne personer med psykiske lidelser samt personer med langvarig rusmiddel misbruk.

Avvik 2

Alstahaug kommune sikrer ikke at pasientjournalene oppfyller krav til innhold jf journalforskriften.

Fred Mller
revisjonsleder

Mona Paulsen Foss
revisor

 

 

Sita Grepp
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Alstahaug kommune i perioden 20.04.2012 – dato for sluttrapporten. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet som Fylkesmannen i Nordland gjennomfører i inneværende år.

Målgruppen for tilsynet er voksne personer med alvorlige psykiske lidelser og personer med langvarig rusmiddelmisbruk.

Tilsynet omfatter helsetjenester etter helselovgivingen som er underlagt tilsyn fra Fylkesmannen i fylket.

Tilsynet blir gjennomført som systemrevisjon. En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder som tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

I Alstahaug kommune er det ca 7500 innbyggere hvorav ca 5000 bor i Sandnessjøen som er kommunens administrative sentrum. I Sandnessjøen er også kommunens helsetjenester lokaliserte. Rus- og psykiatritjenesten er samlokalisert med dagsenteret og utekontakten i «Grønnbygget». Legesenteret, helsestasjon og ergoterapiavdelingen holder til i nabobygget «Helsesenteret». Hjemmesykepleie, rehabilitering og koordinerende enhet er lokalisert på sykehjemmet. Kommuneoverlegen, koordinator for barn og unge og folkehelsekoordinator har sine kontorer på rådhuset

Det etablert et dagsentertilbud som har åpen to dager i uken og et tilrettelagt bolig tilbud i form av ni samlokaliserte omsorgsboliger med døgnbemanning.

Alstahaug kommune er vertskommune for Helgelandssykehuset i Sandnessjøen. Her er det etablert et distriktspsykiatrisk senter uten døgnplasser. Kommunen vurderer samarbeidet mellom det psykiske helsevern og den kommunale rus- og psykiatritjenesten som bra og er opptatt av rolle-, oppgave- og ansvarsdeling mellom de ulike forvaltningsnivåer.

Kommunens organisasjon består av 27 resultatenheter som ledes av enhetsledere, som igjen rapporterer direkte til administasjonssjefnivået. Tjenester til mennesker med psykiske lidelser og mennesker med langvarig rusmiddelmisbruk ytes primært av fastlegene og kommunens rus- og psykiatritjeneste, som er organisert under kommunens helsesektor med kommuneoverlegen som øverste leder. I tillegg får brukergruppen tjenester som sårskift, påfylling av ukedosett, injeksjoner utført av hjemmesykepleien. Hjemmesykepleien er organisert under avdelingen for pleie- og omsorg med sektorleder som øverste leder. Det er ikke etablert døgn- eller helgebemanning i rus- og psykiatritjenesten. Ved behov for tjenester på ettermiddag eller i helgene kontaktes hjemmesykepleien eller legevakten.

Alstahaug kommune bruker Cosdoc som pasientadministrativt system.

Alstahaug kommune er en kommune i vekst. Oljeutvinning utenfor kysten av Helgeland bidrar til økt aktivitet og vekst i kommunen. Kommunen er pr i dag base for ni forsyningsfartøyer som trafikkerer oljeinstallasjoner i de nære havområder. Denne virksomheten medfører en betydelig økning i flytrafikken til og fra Stokka flyplass, hotellovernattinger i Sandnessjøen, økt omsetning i varehandel og flere arbeidsplasser.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 20.04.2012. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 31.10.2012

Intervjuer
8 personer ble intervjuet. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått som et ledd i revisjonen er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 01.11.2012.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet har undersøkt ulike deler av tjenestetilbudet til voksne personer med alvorlige psykiske lidelser og personer med langvarig rusmiddelmisbruk som har behov for langvarige og/eller koordinerte helsetjenester. De aktuelle problemstillinger som har vært undersøkt er inndelt i 3 faser:

Oppstartfasen.

Tilsynet har undersøkt om kommunen:

 • sikrer at den har tilgjengelige helsetjenester som på en forsvarlig måte fanger opp behov og om nødvendig henviser til rette instans
 • sikrer forsvarlig utredning og samordnet planlegging av tjenestebehovet i samarbeid med tjenestemottaker
 • fatter beslutninger og vedtak som tilrettelegger for forsvarlige tjenester.

Iverksettingsfasen.

Tilsynet har undersøkt om kommunen:

 • sikrer at tiltak og tjenester blir iverksatt innen forsvarlig tid
 • sikrer at tjenester og tiltak som iverksettes er i tråd med planer, vedtak og beslutninger
 • sikrer krisehåndtering på en forsvarlig måte

Oppfølgingsfasen.

Tilsynet har undersøkt om kommunen:

 • sikrer kontinuitet og stabilitet i tjenestene
 • sikrer at nye/endrede tjenestebehov fanges opp og at nødvendige endringer iverksettes på en samordnet måte

I forhold til hver fase er det undersøkt om kommunen i varetar myndighetskravene i forhold til:

 • Brukermedvirkning
 • Koordinering
 • Individualisering
 • Faglig forsvarlig tjenesteyting.

5. Funn

Det ble funnet to avvik.

Avvik 1

Alstahaug kommune sikrer ikke koordinert utredning, samordnet planlegging og gjennomføring samt evaluering av tjenester til voksne personer med psykiske lidelser og personer med langvarig rusmiddelmisbruk.

Avvik fra:

 • Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester § 4-1
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4.

Avviket bygger på:

Ved gjennomgang av pasientjournaler og gjennom intervjuene finner tilsynet ikke at voksne personer med psykiske lidelser og personer med langvarig rusmiddelmisbruk blir utredet og gis et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstilbud.

Ved gjennomgang av pasientjournaler og gjennom intervjuene finner tilsynet ikke at det ytes faglig funderte tjenester som er utarbeidet i samarbeid med brukerne og som evalueres og tilpasses brukernes forutsetninger og behov.

Avvik 2

Alstahaug kommune sikrer ikke at pasientjournalene oppfyller krav til innhold jf journalforskriften.

Avvik fra:

 • Lov om Helsepersonell §§ 39 og 40
 • Forskrift om pasientjournal § 8 pkt e, f og n.
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4.

Avviket bygger på:

Pasientjournalene mangler i stor grad informasjon om bakgrunnen for helsehjelpen, opplysninger om pasientens sykehistorie, om pågående behandling, beskrivelse av pasientens tilstand, foreløpig diagnose, observasjoner, funn, undersøkelser, behandling, pleie og annen oppfølging som settes i verk og resultat av dette. Det fremgår heller ikke av journalene om pasienter har takket nei til utarbeidelse av IP.

Tilsynet har ellers merket seg:

I intervjuene fremkom det at kommunens rutiner og prosedyrer for tjenesteyting var lite kjente blant de ansatte som ble intervjuet og at avviksmeldinger i liten grad brukes til systematisk forbedringsarbeid i organisasjonen.

6. Regelverk

 • Lov av 24. juni 2011 nr 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov av 30. mars 1884 nr 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten.
 • Lov av 2. juli 1999 nr 64 om helsepersonell m.v.
 • Lov av 2. juli 1999 nr 63 om pasient og brukerrettigheter
 • Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker.
 • Forskrift av 20. desember 2002 nr 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.
 • Forskrift av 27. juni 2003 nr 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene.
 • Forskrift av 16. desember 2011 nr 1256 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.
 • Forskrift av 23. november om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste
 • Forskrift av 20. desember 2000 om pasientjournal

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

Oversikt over ansatte i rus- og psykiatritjenesten i Alstahaug kommune

 • Oversikt over fastlegene i Alstahaug kommune
 • Organisasjonskart pleie- og omsorgssektoren, Alstahaug kommune
 • Organisasjonskort rus- og psykiatritjenesten, Alstahaug kommune
 • Organisasjonsmodell for NAV Alstahaug
 • Kriterier for tildeling av kommunale boliger
 • Prosedyre: rutiner for tildeling av omsorgsboliger og utleieboliger
 • Søknad om videreføring av midler til prosjekt etablering av rusteam i Alstahaug kommune
 • Prosjektsøknad
 • Prosedyre: rutiner for innkjøp av matvarer ved Solsiden dagsenter.
 • Prosedyre: rutiner for innkjøp av utstyr til aktiviteter ved Solsiden aktivitetssenter
 • Mal for førstegangssamtale ved Solsiden dagsenter
 • Evaluering av drift ved Solsiden aktivitetssenter
 • Stillingsbeskrivelser psykisk helsearbeider
 • Stillingsbeskrivelse psykisk helsearbeider barn og unge
 • Mal for opplæring/veiledning nye støttekontakter
 • Prosedyre: Vurdering av samtykke kompetanse hos pleiepasienter
 • Prosedyre: Helse hjelp til pasienter uten samtykke kompetanse som motsetter seg helsehjelpen.
 • Prosedyre: Suicidalvurdering av pasienter
 • Prosedyre: Vedtaksbehandling for voksne pasienter
 • Prosedyre: Vedtaksbehandling for barn og ungdom
 • Prosedyre: Avvikshåndtering helse- og omsorgssektoren.
 • Organisasjonskart politisk organisering
 • Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2008 - 2012

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 20 pasientjournaler fra rus- og psykiatritjenesten

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen i Nordland:

 • Varsel om tilsyn fra Fylkesmannen av 20.04.2012
 • E-post fra Alstahaug kommune til Fylkesmannen av 22.05.12 om utsettelse av frist
 • E-post fra Fylkesmannen til Alstahaug kommune av 23.05.12 om utsettelse av frist
 • Oversendelse av dokumenter fra Alstahaug kommune 05.10.12
 • E-post fra Fylkesmannen til Alstahaugkommune 09.10.12 med utkast til program for tilsynet.
 • E-post fra Alstahaug kommune til Fylkesmannen av 15.10.12 med utfyllende svar.
 • E-post fra Alstahaug kommune til Fylkesmannen av 22.10.12 om møtested og Cosdoc.
 • E-post fra Fylkesmannen til Alstahaug kommune av 24.10.12 om endringer i program for tilsynet.
 • Oversendelse av foreløpigrapport fra tilsynet av 21.11.12
 • E-post fra Alstahaug kommune med tilbakemelding på foreløpig rapport av 14.12.12

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpnings- og sluttmøte og de som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra Fylkesmannen deltok:
Sita Grepp, revisor
Mona Paulsen Foss, revisor
Fred Mller revisjonsleder