Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til vårt brev av 16. januar 2012 hvor Fylkesmannen i Nordland varslet tilsyn med tjenesten til eldre, 67 år +, vedrørende søknad om avlastning, samt til kommunens oversendelse av dokumenter mottatt 27. februar 2012.

Dette tilsynet er avgrenset til å gjelde kommunens behandling av saker som gjelder avlastning til omsorgsytere til eldre. Formålet med dette tilsynet er å undersøke om kommunen ivaretar behovet for avlastning for omsorgsytere som har omsorg for eldre, uavhengig av om behovet imøtekommes gjennom avlastningstiltak eller korttidsplass.

Fra 1. januar 2012 fikk vi nye lover i helse- og omsorgstjenesten. Nå er det Lov om pasient- og brukerrettigheter og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester som regulerer bl a avlastning og korttidsopphold. Dette tilsynet er imidlertid gjennomført etter lovgivning gjeldende i aktuelle tidsrom for etterspurte vedtak.

Fylkesmannens tilsynslag har bestått av seniorrådgiver Benthe Westgaard, rådgiver Audun

Hole og seniorrådgiver Berit Kjølmoen. Virksomhetens kontaktperson har vært Jorunn Bakke.

Sammendrag

Tilsynet er avgrenset til å gjelde saksbehandlingen ved tildeling av avlastning for omsorgsytere til eldre. 19 vedtak vedr 8 personer er gjennomgått og vurdert. Tilsynet har sett etter om saksbehandlingen er i samsvar med kravene i forvaltningsloven og sosialtjenesteloven når det gjelder saksutredning og individuell vurdering av omsorgsyters og hjelpetrengendes behov, og om kravene til utforming av vedtakene er ivaretatt når det gjelder begrunnelse, innhold og informasjon om klage.

Tilsynet har funnet

Klageinstans framkommer ikke i vedtakene

Gjennomføring

Tilsynet er gjennomført som gransking av tilsendte dokumenter. Det ble bedt om vedtak i alle saker som omhandler avlastning i perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2011.

Tilsynsmyndigheten skulle undersøke, bedømme og gi tilbakemelding på kommunens saksbehandling i forhold til krav som gjelder for saksbehandling i slike saker.

Tema for tilsynet

Utredningsplikten

Tilsynet skal undersøke om det i de innhentede sakene er gjort en forsvarlig utredning i samsvar med lovens krav. Utredningsplikten følger av forvaltningslovens (fvl) § 17, og kravet er at saken skal være så godt opplyst som mulig før kommunen treffer vedtak.

Hva som ligger i forsvarlig utredning vil kunne variere fra sak til sak, og avhengig av hva den enkelte har søkt om, konkrete hjelpebehov og helsemessige og sosiale forhold.

Det vil være relevant å kartlegge hjelpetrengendes/omsorgsmottakers omsorgsbehov, omsorgsarbeidets tyngde, pårørendes/omsorgsyters situasjon og behov for avlastning, bosituasjon, fysiske hindringer, nettverk, annen avlastning, andre hjelpetiltak, tidligere tjenester og helsesvikt som utløser særlige bistandsbehov.

Tilsynet vil bemerke at bakgrunn for avlastningsopphold og korttidsopphold kan være vesentlig forskjellig. Hovedbegrunnelse for å tildele korttidsopphold er behovet som den hjelpetrengende har. Avlastningsopphold er imidlertid primært begrunnet i at pårørende eller andre frivillige omsorgsgivere har behov for avlastning.

Funn

Det foreligger skriftlig søknad for 6 av de 8 tilsendte sakene i form av søknadsskjema eller brev med en skriftlig begrunnelse for behovet. I 2 av sakene vises det til at vedkommende har hatt avlastningsopphold tidligere. I liten grad vises det til at det er gjort vurderinger i forhold til behovene til omsorgsyter og omsorgstrengende. Dette kan ha sammenheng med at kommunene kjenner brukerne godt fra før.

IPLOS-kartlegging foreligger i tilknytning til alle vedtak.

Individuell vurdering

Avgjørelsen om hvorvidt vilkårene for hjelp er oppfylt skal skje på grunnlag av en individuell vurdering der søkerens/pårørendes situasjon vurderes konkret. Vurderingen skal bygge på opplysningene som er innhentet i forbindelse med utredningen. På området avlastning kan det forekomme forskjellige former for standardisering ved tildeling av tjenester og utmåling av hjelpens omfang. Dette kan komme i konflikt med retten til en individuell vurdering.

Funn

Søkerne får stort sett det det søkes om så det er vanskelig å bedømme om det er foretatt en individuell vurdering i hver sak.

Vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang

Vedtak om helse- og sosialtjenester som enkeltvedtak skal oppfylle de krav som fremgår av fvl kap 5. Selve vedtaket omfatter beslutningen om hvorvidt den som søker om tjenester oppfyller vilkårene for tjenester, samt hva kommunen eventuelt kan tilby for å oppfylle hjelpebehovet. Begrunnelsen i vedtaket skal vise til de regler som vedtaket bygger på, fvl § 25, og begrunnelsen skal gjengi de faktiske forhold som vedtaket bygger på.

Funn

Ballangen kommunes vedtak er skriftlige og det fremgår hva som er innvilget og omfanget av avlastningen. Kommunen viser til de faktiske forhold som vedtakene bygger på, både omsorgsmottakers og omsorgsyters behov.

I tillegg til søknad om avlastning inneholder 2 saker også søknad om plass i institusjon. Det fremkommer ikke av tilsendte dokumenter om kommunen har tatt stilling til disse søknadene.

Henvisning til klageinstans synes noe uklar. Vedleggene til selve vedtaket kan synes noe misvisende. Rett klageinstans er Fylkesmannen i Nordland, men klagen skal sendes den instans som har fattet vedtaket. Klagefristen er 4 uker.

Vedlagt kommunens vedtak til søker ligger kopier at ulike lovverk knyttet til saksbehandlingen. Dette kan synes noe unødvendig. Det vil være mer oversiktlig for søker om det vises til bestemmelsene i vedtaket.

Det forutsettes at riktig klageinstans rettes opp i kommunens vedtaksmaler. Tilsynet anses etter dette som avsluttet.

Aktuelle tilsyn er gjennomført i alle kommuner tilknyttet RKK Ofoten. Fylkesmannen i Nordland planlegger sammen med RKK Ofoten et møte i «pleie- og omsorgsnettverket» til høsten hvor ytterligere tilbakemelding på tilsynet vil bli gitt.

Jan-Petter Lea (e.f.)
fylkeslege

Berit Kjølmoen
seniorrådgiver