Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

1. Tilsynets tema og omfang

Rapporten er utarbeidet etter uanmeldt tilsyn ved Oscarsborg Bo- og Servicesenter den 28. februar 2012. Tilsynet inngår som en del av planlagt tilsynvirksomhet for Fylkesmannen i Nordland, utført på oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Tilsynet er ett av de fire planlagte uanmeldte tilsyn som vi gjennomfører i 2012 ved sykehjemmene i Narvik kommune.

Tilsynet er gjennomført med hjemmel i lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2 jf helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3.

Myndighetskrav og avgrensning av tilsynet

Pasienter ved sykehjem har den samme rett som alle andre til å bevege seg fritt. Alle tiltak som begrenser denne bevegelsesfriheten mot pasientens uttrykkelige eller antatte vilje, vil som utgangspunkt innebære tvangsbruk. Tvangsreglene omfatter derfor alle tiltak som blir brukt for å overvinne eller omgå motstand fra pasienten. De gjelder dermed også tiltak som er gjennomført for å unngå at pasienten uttrykker verbal eller fysisk motstand.

Bestemmelsene i pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4A kan som hovedregel anvendes der det ytes helsehjelp. Helsehjelp kan bli gitt på flere ulike arenaer – både i institusjon, for eksempel sykehjem eller sykehus, eller hjemme hos pasienten, i bofellesskap eller omsorgsbolig. Det er imidlertid foretatt en avgrensning mot tvangstiltakene innleggelse og tilbakeholdelse. Disse tiltakene kan kun foregå ved “helseinstitusjoner”. Med “helseinstitusjoner” menes institusjoner som hører under spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven.

Ved tilsynet har vi undersøkt:

 • om grunnlaget for tilbakeholdelse og bruk av bevegelseshindrende tiltak i institusjon var til stede
 • om det var fattet vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A der det var grunnlag for å begrense pasientenes bevegelsesfrihet
 • om bruk av tvang i boformer (les: omsorgsboliger) i tilknytning til sykehjemsdelen av virksomheten.

Rapport mv.
Formålet med rapporten er å gi en oppsummering fra tilsynsbesøket, samt bidra til at bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A blir gjort kjent og implementert i virksomheter som yter helsehjelp til personer som ikke har samtykkekompetanse.

Tilsynsrapportene fra disse tilsynsbesøkene er offentlige og vil bli publisert på hjemmesiden til Statens helsetilsyn www.helsetilsynet.no og hjemmesiden til Fylkesmannen i Nordland www.fmno.no.

Funnene vil også bli presentert og gjennomgått i et møte med Narvik kommune, hvor administrativ ledelse samt alle lederne ved sykehjemmene i kommunen blir invitert.

Tilsynet ble utført av Fylkesmannen i Nordland v/seniorrådgiver Benthe Westgaard og prosjektleder Yngve Osbak.

2. Beskrivelse av virksomheten

Oscarsborg Bo- og Servicesenter ligger midt i sentrum av Narvik. Senteret har i alt 37 plasser fordelt på 10 plasser i sykehjem og 27 plasser i omsorgsbolig. Det er ingen skjermede enheter i senteret. Pasienter/beboere kan bevege seg fritt i hele senteret, ingen dører er låst utenom ytterdøren som holdes låst mellom kl. 15:30 og 07:00.

Til sykehjemsdelen er det tilknyttet en fast tilsynslege. Beboerne i omsorgsboligene forholder seg til sin fastlege.

Sykehjemmet hadde på tilsynstidspunktet ingen gjeldende vedtak om tilbakeholdelse eller andre innskrenkninger av bevegelsesfriheten.

3. Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet ble varslet sykehjemmet telefonisk ca. en ½ time før ankomst.

Ved fremmøte ved institusjonen ble varselbrev av 28.2.12 fra Fylkesmannen i Nordland overlevert. I brevet fremkom det hva tilsynet omhandlet og at tilsynsbesøket ville bestå av følgende:

 • samtale med leder og/eller ansatte ved virksomheten
 • befaring på sykehjemmet og ev gjennomgang av journaler og/eller prosedyrer
 • kort oppsummering av funnene som er gjort ved tilsynet og der målet er å komme
 • frem til enighet om de faktiske forhold

Tilsynet ble gjennomført 28.2.12 mellom kl. 09.00 – 11.00.

Tilsynet hadde samtaler med:
Enhetsleder Berit Arntzen Markussen, avdelingssykepleier Grethe Liljegren, avdelingssykepleier Ann-Iren Nikolaisen

4. Funn

Det ble ikke påpekt avvik, men det ble gitt en merknad.

Merknad

Kommunen har et forbedringspotensial for å ivareta kravene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved sykehjemmet.

Merknaden bygger på følgende etter samtale med de ansatte:

 • det har ikke vært gjennomført opplæring til de ansatte om pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A
 • det er ikke etablert rutiner for systematisk vurdering av samtykkekompetanse
 • det er uklar forståelse for når det er grunnlag for å fatte vedtak begrunnet i kapittel 4A
 • bruk av bevegelseshindrende tiltak, som sengehest, har noen ganger vært benyttet til pasienter/beboere som motsatte seg dette og som manglet samtykkekompetanse, uten at det har vært fattet vedtak.

Benthe Westgaard
revisjonsleder

Yngve Osbak
revisor