Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Om Øksnes kommune sikrer forsvarlige omsorgstjenester (praktisk bistand, avlastning og støttekontakt) til personer med psykisk utviklingshemming, jf. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 nr. 6, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1, andre ledd.
 • Om Øksnes kommune sikrer utførelse av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven uten bruk av tvang og makt (der dette ikke er regulert i tvangsvedtak etter bestemmelsen i kapittel 9 i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester)
 • Om Øksnes kommune utreder alternative tiltak, og eventuelt får fonnalisert bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9 der dette er nødvendig

Avvik:

 • Fylkesmannen fant ingen avvik under tilsynet.

Merknad:

 • Fylkesmannen gir tre merknader til Øksnes kommune.

Merknad 1

 • Enkelte vedtak har mangler i forhold til utredning, begrunnelse og lovhjemmel.

Merknad 2

 • Vedtak på støttekontakttjenester iverksettes i enkelte tilfeller ikke.

Merknad 3

 • Opplæring i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9, samt opplæring i forhold til personer med psykisk utviklingshemming, er noe mangelfullt ivaretatt.

Finn Asbjørn Trones
revisjonsleder

Liv Berit Nybakk
revisor

 

 

Berit Kjølmoen
revisjor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Øksnes kommune iperioden 22.08.12 - 13.12.12. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 12-3.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved dokumentgjennomgang, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Øksnes kommune er en kystkommune iVesterålen i Nordland. Administrasjonen er lagt til Myre, som er største sentrum i kommunen med ca. 2.800 innbyggere. Øksnes kommune har totalt rundt 4.500 innbygger.

Det er registrert 35 personer med psykisk utviklingshemming i Øksnes kommune.

Tjenester til personer med psykisk utviklingshemming administreres av psykiatri- og miljøtjenesten, samt av hjemmetjenesten/hjemmesykepleien. Dette er sidestilte etater som ledes av enhetsledere, med kommunalsjef (helse) og rådmann som nænneste overordnede. Psykiatri- og miljøtjenesten er inndelt i to fagavdelinger, "pu-boligene" i Rypeveien, Kråkeveien og Paviljongen, samt miljøtjenesten som har ansvar for omsorgstjenester, tilsyn og medisinadministrering til brukere som bor alene i egne boliger, eventuelt sammen med foreldre. «Pu-boligene» og miljøtjenesten ledes hver av faglig ansvarlig.

Hjemmetjenesten yter tradisjonelle hjemmehjelpstjenester til brukere som bor i egne boliger. I tillegg har denne tjenesten tilsynsansvar på natt overfor brukere i Kråkeveien, eventuelt overfor andre personer med psykisk utviklingshemming som bor alene og har behov for tilsyn/oppfølging. Brukere i Rypeveien og Paviljongen har heldøgns bemanning.

Øksnes kommune har utskilt eget tjenestekontor hvor alt av skriftlige vedtak på tjenester utformes. Denne ordningen ble innført i februar 2012, og forutsetter et nært samarbeid med fagetatene for å sikre forsvarlig saksbehandling.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 22.08.12. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 30.10.12.

Intervjuer

Tilsynet intervjuet 9 ansatte.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 31.10.12.

4. Hva tilsynet omfattet

 • Om kommunen sikrer forsvarlige tjenester til personer med psykisk utviklingshemming i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven§ 3-2 nr. 6, bokstavene b og d, jf. pasientrettighetsloven § 2-1a, andre ledd.
 • Om kommunen sikrer utførelse av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 6, bokstavenebog d uten bruk av tvang og makt (der dette ikke er regulert i tvangsvedtak etter bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9).
 • Om kommunen utreder alternative tiltak, og eventuelt får formalisert bruk av tvang og makt i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 der dette er nødvendig.

5. Funn

Merknad 1

 • Enkelte vedtak har mangler i forhold til utredning, begrunnelse og lovhjemmel.

Myndighetskrav:

 • Forvaltningsloven§§ 24, 25, 33,jf. helse- og omsorgstjenesteloven§ 3-1og3-2, pasient­ og brukerrettighetsloven § 2-1 a.

Merknaden bygger på følgende:

 • Enkelte vedtak på omsorgstjenester har mangler i forhold til utredning og begrunnelser. Det kan derfor i en del tilfeller være problematisk for bruker og dennes pårørende/hjelpeverge å forstå bakgrunnen for utmålingen av de ulike tjenestene.
 • Løpende vedtak som er fattet før 01.01.12, er ikke oppgradert med riktig lovhjemmel i forhold til ny kommunal helse- og omsorgstjenestelov.

Kommentar:

I henhold til forvaltningsloven §§ 24 og 25 skal enkeltvedtak begrunnes, samt vise til hvilke regler avgjørelsen bygger på. Saken skal derfor utredes slik at bruker/pårørende gis muligheter for å forstå hva som ligger til grunn for kommunens avgjørelse. Enkeltvedtak i Øksnes kommune innenfor det reviderte området bør forbedres noe på dette området. Det bør også vises til søknadstidspunkt i vedtaket, samt henvises til evalueringstidspunkt der evaluering av tjenesten(e) til bruker er gjort på et tidligere tidspunkt enn vedtaksdato.

Øksnes kommune må også oppgradere enkeltvedtak på omsorgstjenester fattet før 01.01.12, slik at avgjørelsene viser til riktig lov/lovhjemmel.

Merknad 2

 • Vedtak på støttekontakttjenester iverksettes i enkelte tilfeller ikke.

Myndighetskrav:

 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 nr. 6 b, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a, og forvaltningslovens § 23.

Merknaden bygger på følgende:

 • Det ble avdekket noen tilfeller hvor enkeltvedtak på støttekontakt ikke iverksettes.

Kommentar:

Fylkesmannen er kjent med at det generelt kan være problematisk å få engasjert oppdragstakere som kan fungere som støttekontakter. Denne problematikken aktualiseres gjeme ytterligere i tilfeller hvor brukere har særskilt problematikk som stiller større krav til støttekontakten.

I tilfeller hvor Øksnes kommune ikke klarer å iverksette 1:1 støttekontakttiltak, må man påse at alternative tiltak iverksettes som kompenserende tiltak. Dette må i så fall gjøres i form av enkeltvedtak, hvor bruker er kjent med at tiltaket midlertidig erstatter støttekontakttiltaket inntil oppdragstaker er engasjert.

For øvrig vises det til at støttekontakttiltak kan innvilges både som I :I-tiltak, og som gruppetiltak. Det må i hvert tilfelle vurderes hvilken type tiltak som er mest hensiktsmessig på bakgrunn av brukers behov.

Merknad 3

 • Opplæring i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9, samt opplæring i forhold til personer med psykisk utviklingshemming, er noe mangelfullt ivaretatt.

Myndighetskrav:

 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 4-1 d, jf. internkontrollforskriften § 4.

Kommentar:

Tjenestepersonell ga uttrykk for behov for mer kursing og opplæring rundt psykisk utviklingshemming, eksempelvis autisme, demens mv. Dette gjelder også opplæring i kapittel 9, bruk av tvang og makt, for den delen av personellet som yter tjenester til pu­ brukere som ikke bor i «pu-boligene».

Selv om det foreligger behov for å styrke kompetansen blant en del av tjenestepersonellet, finner tilsynet at det gis forsvarlige tjenester til alle brukerne som er psykisk utviklingshemmet.

6. Regelverk

 • Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999, med senere endringer.
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 24. juni 2011, iverksatt fra 1.januar 2012.
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967, med senere endringer.
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til daglig drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Oversikt over personer med psykisk utviklingshemming i kommunen
 • Oversikt over ansatte i kommunen som gir tjenester til personer med psykisk utviklingshemming
 • Kopi av alle gjeldende enkeltvedtak på tjenester for personer med psykisk utviklingshemming, inkludert oversendelse av vedtak mottatt 06.11.12.
 • Årsrapport psykisk helse og miljøarbeid for 2009, 2010 og 2011

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Gjennomgang av mapper for noen brukere med utviklingshemming
 • Gjennomgang av noen brukere på kommunens dataprogram

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Fylkesmannens revisjonsvarsel datert 22.08.12
 • Oversendelse av dokumenter fra kommunen datert 03.10.12
 • Diverse telefoner og e-poster i forbindelse med tilsynet
 • Program for gjennomføring av tilsynet datert 16.10.12

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Elise Gustavsen

kommunalsjef helse

 

X

X

Ernst Hugo Karlsen

enhetsleder psykiatri- og miljøtjenesten

X

X

X

Sonja Berntzen

assistent

X

X

X

Marion Letzner

miljøterapeut

X

X

X

Marianne Larsen

fagansvarlig

X

X

X

Tove Rinde Johansen

tjenestekontor

X

X

X

Gunn Haldis Mortensen

fagansvarlig

X

X

X

Torill M. Johnsen

hjelpepleier

X

X

X

Kjell Tore Kristiansen

hjelpepleier

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Liv Berit Nybakk, Berit Kjølmoen og Finn Asbjørn Trones