Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til vårt brev av 16. januar 2012 hvor Fylkesmannen i Nordland varslet tilsyn med tjenesten til eldre, 67 år +, vedrørende søknad om avlastning, samt til kommunens oversendelse av dokumenter mottatt 29. februar 2012.

Dette tilsynet er avgrenset til å gjelde kommunens behandling av saker som gjelder avlastning til omsorgsytere til eldre. Formålet med dette tilsynet er å undersøke om kommunene ivaretar behovet for avlastning for omsorgsytere som har omsorg for eldre, uavhengig av om behovet imøtekommes gjennom avlastningstiltak eller korttidsopphold.

Fra 1. januar 2012 fikk vi nye lover i helse- og omsorgstjenesten. Nå er det Lov om pasient- og brukerrettigheter og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester som regulerer bl a avlastning og korttidsopphold. Dette tilsynet er imidlertid gjennomført etter lovgivning gjeldende i aktuelle tidsrom for etterspurte vedtak.

Fylkesmannens tilsynslag har bestått av seniorrådgiver Benthe Westgaard, rådgiver Audun Hole og seniorrådgiver Berit Kjølmoen.

Virksomhetens kontaktperson har vært Elisabeth Horn.

Sammendrag

Tilsynet er avgrenset til å gjelde saksbehandlingen ved tildeling av avlastning for omsorgsytere til eldre. 3 vedtak er gjennomgått og vurdert. Tilsynet har sett etter om saksbehandlingen er i samsvar med kravene i forvaltningsloven og sosialtjenesteloven når det gjelder saksutredning og individuell vurdering av omsorgsyters og hjelpetrengendes behov, og om kravene til utforming av vedtakene er ivaretatt når det gjelder begrunnelse, innhold og informasjon om klage.

Tilsynet har funnet

  • Mangelfull individuell vurdering av både omsorgsyter og hjelpetrengende
  • Delvis feil lovhenvisning ved tildeling av avlastning

Gjennomføring

Tilsynet er gjennomført som dokumentgransking av tilsendte dokumenter. Det ble bedt om vedtak i alle saker som omhandler avlastning i perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2011.

Tilsynsmyndigheten skulle undersøke, bedømme og gi tilbakemelding på kommunens saksbehandling i forhold til krav som gjelder for saksbehandling i slike saker.

Tema for tilsynet

Utredningsplikten

Tilsynet skal undersøke om det i de innhentede sakene er gjort en forsvarlig utredning i

samsvar med lovens krav. Utredningsplikten følger av forvaltningslovens (fvl) § 17, og kravet er at saken skal være så godt opplyst som mulig før kommunen treffer vedtak.

Hva som ligger i forsvarlig utredning vil kunne variere fra sak til sak, og avhengig av hva den enkelte har søkt om, konkrete hjelpebehov og helsemessige og sosiale forhold.

Det vil være relevant å kartlegge hjelpetrengendes/omsorgsmottakers omsorgsbehov, omsorgsarbeidets tyngde, pårørendes/omsorgsyters situasjon og behov for avlastning, bosituasjon, fysiske hindringer, nettverk, annen avlastning, andre hjelpetiltak, tidligere tjenester og helsesvikt som utløser særlige bistandsbehov.

Tilsynet vil bemerke at bakgrunn for avlastningsopphold og korttidsopphold kan være vesentlig forskjellig. Hovedbegrunnelse for å tildele korttidsopphold er behovet som den hjelpetrengende har. Avlastningsopphold er imidlertid primært begrunnet i at pårørende eller andre frivillige omsorgsgivere har behov for avlastning.

Funn

Det foreligger skriftlig søknad for 2 av de 3 tilsendte sakene i form av søknadsskjema med en skriftlig begrunnelse for behovet. En søknad er muntlig framsatt av ektefelle. 2 av sakene omhandler avlastning mens en er søknad om dagopphold.

Ved gjennomgang av sakene finner tilsynet at det foreligger lite dokumentasjon for behovene til både omsorgsyter og hjelpetrengende annet enn det som er beskrevet i søknaden. Dette kan ha sammenheng med at kommunen kjenner brukerne godt fra før. IPLOS-kartlegging foreligger i tilknytning til alle vedtak.

Individuell vurdering

Avgjørelsen om hvorvidt vilkårene for hjelp er oppfylt skal skje på grunnlag av en individuell vurdering der søkerens/pårørendes situasjon vurderes konkret. Vurderingen skal bygge på opplysningene som er innhentet i forbindelse med utredningen. På området avlastning kan det forekomme forskjellige former for standardisering ved tildeling av tjenester og utmåling av hjelpens omfang. Dette kan komme i konflikt med retten til en individuell vurdering.

Funn

Tjeldsund kommunes vedtak framstår som noe standardiserte og det foreligger ikke andre opplysninger knyttet til saken enn det som er oppgitt i søknaden. Hvorvidt det er foretatt en konkret individuell vurdering er vanskelig å se ut fra tilsendte dokumenter.

Vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang

Vedtak om helse- og sosialtjenester som enkeltvedtak skal oppfylle de krav som fremgår av fvl kap 5. Selve vedtaket omfatter beslutningen om hvorvidt den som søker om tjenester oppfyller vilkårene for tjenester, samt hva kommunen eventuelt kan tilby for å oppfylle hjelpebehovet. Begrunnelsen i vedtaket skal vise til de regler som vedtaket bygger på, fvl § 25, og begrunnelsen skal gjengi de faktiske forhold som vedtaket bygger på.

Funn

Tjeldsund kommunes vedtak er skriftlige og det fremgår at søknadene er innvilget og omfanget av avlastningen. Kommunen viser i liten grad til de faktiske forhold som vedtakene bygger på, og vedtakene fremstår som standardiserte. Ett av vedtakene viser til at det innvilges avlastning ved behov. Dette kan virke uforutsigbart og bør unngås dersom vedtaket ikke er utformet på denne måten i samråd med søker

Tjeldsund kommune fatter i 2 tilsendte saker vedtak om avlastning etter lov om sosiale tjenester § 4-2a jf § 4-3, mens avlastning skal hjemles i § 4-2b.

Til oppfølging

Med bakgrunn i det som er nevnt over anmodes Tjeldsund kommune å gjennomgå sine rutiner når det gjelder saksbehandling og utforming av vedtak og at vedtakene da blir i henhold til ny lovgivning.

Tilsynet anses som avsluttet.

Aktuelle tilsyn er gjennomført i alle kommuner tilknyttet RKK Ofoten. Fylkesmannen i Nordland planlegger sammen med RKK Ofoten et møte i «pleie- og omsorgsnettverket» til høsten hvor ytterligere tilbakemelding på tilsynet vil bli gitt.

Jan-Petter Lea (e.f.)
fylkeslege

Berit Kjølmoen
seniorrådgiver