Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Det er gjennomført tilsynsbesøk i Alstahaug kommune i perioden 10.9.13 t.o.m 12.9.13 ved Alstahaug helsestasjon for barn 0-6 år, inklusiv skolestartundersøkelsen.

Tilsynet har undersøkt følgende forhold:

 • om kommunen sikrer at alle barn i aldersgruppen 0 til 6 år får forsvarlige helsekontroller i samsvar med faglig forsvarlige normer beskrevet i nasjonale faglige retningslinjer og veiledere
 • om kommunen sikrer at helsestasjonstjenesten bidrar til at barn/familier med spesielle behov mottar et helhetlig tjenestetilbud
 • om kommunen sikrer at helsestasjonen tilbyr tjenestetilbud til barn og foreldre tilpasset egen språkbakgrunn
 • om kommunen sikrer at helsestasjonstjenesten gir en faglig forsvarlig kostholdsveiledning for å forebygge feilernæring

Det ble ved tilsynet ikke funnet grunnlag for å påpeke avvik, men det ble gitt to merknader.

Dato: 23.9.13

Benthe Westgaard
revisjonsleder

Grethe Ellingsen
revisor

 

Monica Hallfrid Nymoen
revisor

 

1. Innledning


 

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Alstahaug helsestasjon i perioden 21.6.13 – 23.9.13. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn, gjennomført etter oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester gjennom lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2 og helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3.        

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Alstahaug kommune har pr. 1.1.13 totalt 7372 innbyggere. Det var i alt 101 fødsler i 2012.

Helsestasjonen er organisert i sektor for Helse, kommuneoverlegen er sektorleder. Under sektor Helse er følgende tjenesteenheter plassert; samfunnsmedisinsk avdeling, fysioterapi herunder frisklivssentral, kommunale legetjenester, rus- og psykiatritjenester, utekontakt, ergoterapiavdeling og Termik. Koordinerende enhet/rehabiliteringsteam og koordinerende enhet barn og unge er direkte underlagt sektorleder.

Ledende helsesøster er faglig ansvarlig for helsesøstertjenesten. Medisinskfaglig ansvar er plassert hos helsestasjonslegen.

Det er inngått avtale med en fastlege som arbeider i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Lege er til stede en hel dag pr uke, i tillegg har turnuslege praksis på helsestasjon.  

Det gis tilbud hos fysioterapeut til alle barn ved 4 – 6 mnd alder.

Helsestasjonen bruker nå WinMed versjon 2.8 som journalsystem.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 21.6.13

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 11.9.13. Gjennomgang av journaler ble startet opp om ettermiddagen 10.9.13 i samarbeid med helsesøster.

Intervjuer

9 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjonen som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved Alstahaug helsestasjon.

Sluttmøte ble avholdt 12.9.13.

4. Hva tilsynet omfattet

 • om kommunen sikrer at alle barn i aldersgruppen 0 til 6 år får forsvarlige helsekontroller i samsvar med faglig forsvarlige normer beskrevet i nasjonale faglige retningslinjer og veiledere
 • om kommunen sikrer at helsestasjonstjenesten bidrar til at barn/familier med spesielle behov mottar et helhetlig tjenestetilbud
 • om kommunen sikrer at helsestasjonen tilbyr tjenestetilbud til barn og foreldre tilpasset egen språkbakgrunn
 • om kommunen sikrer at helsestasjonstjenesten gir en faglig forsvarlig kostholdsveiledning for å forebygge feilernæring

5. Funn

Det ble under tilsynet ikke påpekt avvik på de områder som ble tilsett.

Merknad 1:

Journalføringen kan bli bedre og mer konsekvent på noen områder.

Merknaden bygger på følgende:

 • Som hovedregel mangler opplysninger om eventuell diagnose og fastlege i journalene
 • Manglende dokumentasjon om vurdering av tolk er nødvendig (språk, nasjonalitet)
 • Manglende dokumentasjon av korrigert alder på premature barn

Merknad 2:

Rutiner for oppdatering, godkjenning og evaluering (status) av eksisterende prosedyrer kan forbedres.

Merknaden bygger på følgende:

 • Ved gjennomgang av eksisterende prosedyrer fremkom det ofte ikke hvilken status disse hadde.

Tilsynsmyndigheten har for øvrig merket seg:

 • Alle barn får tilbud om 14 helsekontroller inkludert skolestartundersøkelse
 • Alle foreldre med nyfødte blir kontaktet etter hjemkomst, og får tilbud om hjemmebesøk
 • Det er god tilgjengelighet på tolketjenest (telefontolk)
 • Det er fokus på kostveiledning ved de ulike konsultasjoner. Nasjonale retningslinjer for forebygging av overvekt og fedme følges
 • Barn med sammensatte behov får tilbud om tverrfaglig oppfølging
 • Det er tett samarbeid mellom ulike faggrupper (lege, helsesøster, fysioterapeut, jordmor)
 • Det er etablert møtestruktur/personalmøter/fagmøter
 • Det er etablert gode rutiner for oppfølging av barn som ikke møter på helsestasjon
 • Kommunen har etablert et system for avvikshåndtering

6. Regelverk

 • Lov 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten
 • Lov av 1. januar 2012 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov av 2. juli 1999 om helsepersonell m.v
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter
 • Veileder til forskrift av 3. april 2003 om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (IS-1154)
  Nasjonale faglige retningslinjer (Helsedirektoratet):
   - Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn (IS-1419)
  - Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn (IS-1235)
  - Nasjonale faglig retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (IS-1736)
  - Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge (IS-1734)
  - Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge (Folkehelseinstituttet)
 • Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene (IS-1924) 
 • Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal 
 • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjeneste
 • Forskrift om lovbestemt sykepleiertjeneste i kommunens helsetjeneste

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Oversikt over ansatte og ledere
 • Samarbeidsavtaler/prosedyrer
 • Årsmelding fra helsestasjon 2012
 • Virksomhetsplaner
 • Oversikt over ulike konsultasjoner ved helsestasjon
 • Informasjonsbrosjyrer til brukere
 • Utdrag av internkontrollhåndbok
 • Prosedyrer for avvikshåndtering ved helsestasjon
 • Avviksmeldinger
 • Opplæringsplan for Alstahaug kommune
 • Informasjon om hvilket journalsystem som benyttes

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 32 elektroniske journaler, samt 6 individuelle planer
 • Avviksmeldinger for 2013
 • Organisasjonskart over sektor Helse

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Brev av 21.6.13 fra Fylkesmannen i Nordland til Alstahaug kommune med varsel om tilsyn
 • Oversendelse av dokumenter fra Alstahaug kommune mottatt 13.8.13
 • Brev av 20.8.13 fra Fylkesmannen i Nordland med program for tilsynet. Brevet ble også sendt på e-post samme dato til kontaktperson
 • Mailkorrespondanse av 20.8.13, 26.8.13 og 2.9.13

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte

Bjørg Ireen Fønnebø

Ledende helsesøster

X

X

X

Wenche Kristiansen

Helsesøster

X

X

X

Hildegunn Jørgensen

Kons.helsesøster

X

X

X

Jon Sivertsen

Helsestasjonslege

X

X

X

Kirsten Toft

Kommuneoverlege/sektorleder

X

X

X

Nicole Weling

Fysioterapeut

X

X

X

Ingelise Englund Edvardsen

Koordinator for tjenester til barn og unge

X

X

X

Børge Toft

Rådmann

X

X

X

Kari Christensen

Fag- folkehelsekoordinator

X

 

X

Bård Anders Langø

Ordfører

X

 

X

Heldor Johanessen

Sekretær

X

X

X

Linda Strømsmo

Helsesøsterstudent

   

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Seniorrådgiver/jurist Monica Hallfrid Nymoe. Seniorrådgiver Grethe Ellingsen. Seniorrådgiver Benthe Westgaard

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2013 Helsestasjonstjenester til barn 0-6 år

Søk etter tilsynsrapporter

Søk