Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Om kommunen sikrer forsvarlige tjenester, personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt, til personer med psykisk utviklingshemming i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 nr 6, jf pasient- og brukerrettighetsloven 2-1, andre ledd
 • Om kommunen sikrer utførelse av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven uten bruk av tvang og makt (der dette ikke er regulert i tvangsvedtak etter bestemmelsen i kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven)
 • Om kommunen utreder alternative tiltak, og eventuelt får formalisert bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 der dette er nødvendig.

Avvik:

 • Fylkesmannen fant ingen avvik under tilsynet.
 • Fylkesmannen i Nordland gir Hemnes kommune tre merknader:

Merknad 1

Kommunens praksis kan føre til at brukerne ikke får tilbud om støttekontakt der dette er vedtaksfestet

Merknad 2

Enkeltvedtak har mangler i forhold til presisering av tjenestetilbudet.

 

 

Merknad 3

Kunnskaper om og opplæring i helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9 er noe mangelfullt ivaretatt

Berit Kjølmoen
revisjonsleder

Liv Berit Nybakk
revisor

 

 

Finn Asbjørn Trones
revisor

  

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Hemnes kommune i perioden 08.07.2013 – dato for endelig rapport. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsyns-virksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 12-3.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler merknader som er avdekket under revisjonen, og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Hemnes kommune har ca 4.500 innbyggere. På tidspunkt for tilsynet var det registrert 24 personer med psykisk utviklingshemming over 18 år i kommunen.

Organisatorisk er tjenester til personer med psykisk utviklingshemming underlagt Omsorgstjenesten. Denne tjenesten består av Hemnesberget omsorgstjeneste, Korgen omsorgstjeneste og Miljøtjenesten, alle med hver sin leder. Miljøtjenesten yter bistand til personer med psykisk utviklingshemming. Denne organisasjonsmodellen trådte i kraft 1. januar 2012. Samtidig ble det også opprettet et Tildelingskontor.

Miljøtjenesten har egne personalgrupper tilknyttet 4 bofellesskap, kommunale boliger. Samme personalgruppe gir også tjenester til mennesker med utviklingshemming som bor i sine egne boliger. Det er tre bofellesskap i Korgen og ett på Hemnesberget.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 8. juli 2013. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 17. september 2013.

Intervjuer

11 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 18. september 2013.

4. Hva tilsynet omfattet

Om kommunen sikrer forsvarlige tjenester, personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt, til personer med psykisk utviklingshemming i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 nr 6, jf pasient- og brukerrettighetsloven 2-1, andre ledd

Om kommunen sikrer utførelse av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven uten bruk av tvang og makt (der dette ikke er regulert i tvangsvedtak etter bestemmelsen i kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven)

Om kommunen utreder alternative tiltak, og eventuelt får formalisert bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 der dette er nødvendig.

5. Funn

Merknad 1

Kommunens praksis kan føre til at brukerne ikke får tilbud om støttekontakt der dette er vedtaksfestet

Myndighetskrav:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §§ 3-1, 3-2 nr 6 og 4-1, jf pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-1 a og 3-1, jf internkontrollforskriften § 4

Merknaden bygger på følgende:

Det ble avdekket noen tilfeller hvor enkeltvedtak om støttekontakt ikke iverksettes.

Kommentar:

Fylkesmannen er kjent med at det i noen tilfeller kan være problematisk å få engasjert oppdragstakere som kan fungere som støttekontakter. Denne problematikken aktualiseres gjerne ytterligere i de tilfeller hvor brukere har særskilt problematikk som stiller større krav til støttekontakten.

I tilfeller hvor Hemnes kommune ikke klarer å iverksette 1:1 støttekontakttiltak, må man påse at alternative tiltak iverksettes som kompenserende tiltak. Dette må i så fall gjøres i form av enkeltvedtak hvor bruker gjøres oppmerksom på at tiltaket midlertidig erstatter støttekontakt-tiltaket inntil oppdragstaker blir engasjert.

For øvrig vises det til at støttekontakttiltak kan innvilges både som 1:1-tiltak, og som gruppetiltak. Det må i hvert tilfelle vurderes hvilke type tiltak som er mest hensiktsmessig på bakgrunn av brukers behov.

Merknad 2

Enkeltvedtak har mangler i forhold til presisering av tjenestetilbudet

Myndighetskrav:

Forvaltningsloven § 25, helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 4-1, jf pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-1a og 3-1

Merknaden bygger på følgende:

Enkelte vedtak om omsorgstjenester har mangler i forhold til omfanget av tiltakene, jf at det ikke er oppgitt timetall for innvilgende tjenester. De samme vedtakene er heller ikke tidfestet.

Det vises også til feil klagefrist i noen av vedtakene.

Kommentar:

I henhold til forvaltningsloven skal enkeltvedtak begrunnes samt vise til hvilke regler avgjørelsen bygger på. Saken skal derfor utredes slik at bruker/pårørende/verge gis mulighet til å forstå hva avgjørelsen bygger på. Enkeltvedtak i Hemnes kommune innenfor det reviderte området bør forbedres noe på dette området, spesielt i forhold til der det kreves egenbetaling for tjenesten.

Merknad 3

Kunnskaper om og opplæring i helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9 er noe mangelfullt ivaretatt

Merknaden bygger på:

Gjennom intervju fremkommer noe manglende/varierende kjennskap til lovverket/lovanvendelsen av helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9.

Kommentar:

Kommune bør sikre at alle tjenesteytere som gir tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming har et visst kjennskap til lovverket. Selv om det ikke vurderes som en aktuell problemstilling i øyeblikket, kan det i gitte situasjoner være nødvendig å anvende tvang og makt som ledd i tjenesteyting overfor disse personene. Tjenesteyterne må kunne identifisere hva som betraktes som tvang og makt i henhold til loven, og vite hvordan de skal forholde seg dersom de må bruke tvang i en nødsituasjon, og/eller det er aktuelt å få utarbeidet vedtak om bruk av tvang i gjentatte nødsituasjoner, evt for å få dekket grunnleggende behov, jf helse- og omsorgstjenesteloven §9-5, tredje ledd

6. Regelverk

 • Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999, med senere endringer
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 24. juni 2011, iverksatt fra 1. januar 2012.
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker, forvaltningsloven, av 10. februar 1967, med senere endringer
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten, internkontrollforskriften, av 20. desember 2002
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene, kvalitetsforskriften, av 27. juni 2003

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart over kommunens omsorgstjeneste
 • Oversikt over tjenestemottakere med psykisk utviklingshemming i kommunen
 • Oversikt over personell som yter tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming
 • Delegasjonsreglement for omsorgstjenesten
 • Opplærings- og kompetanseplan for omsorgstjenesten
 • Kopi av gjeldende tjenestevedtak for 10 personer med psykisk utviklingshemming

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Konkret gjennomgang av tjenestetilbudet til 11 personer, inkl gjennomgang av vedtakene, aktivitetsplaner og ukeplaner
 • Serviceerklæring bolig med heldøgns bemanning
 • Serviceerklæring hjemmehjelp
 • Serviceerklæring praktisk bistand og opplæring

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Fylkesmannens revisjonsvarsel datert 8. juli 2013
 • Oversendelse av etterspurte dokumenter fra Hemnes kommune datert 7. august 2013
 • Diverse e-poster og telefoner i forbindelse med tilsynet
 • Program for gjennomføring av tilsynet datert 27. august 2013

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Sissel Larssen

Vernepleier

X

X

X

Karin Flostrand

Konsulent

X

X

X

Kari Brendås Lillebjerka

Enhetsleder

X

X

X

Hermann Larsen

Avdelingsleder

X

X

X

Geir Solås

Faglært

X

X

X

Gerd Vassdal

Assistent

X

X

X

Bente Svendsen

Vernepleier/Kst avdelingsleder

X

X

 

Gerd Vaag

Sektorleder

X

X

X

May-Liss Lien

Hjelpepleier

X

X

 

Turid Skaret

Hjelpepleier

 

X

 

Liv Kyllingmo

Assistent

 

X

 

Amund Eriksen

Rådmann

   

X

Fra tilsynsmyndigheten deltok:
Liv Berit Nybakk, Finn Asbjørn Trones og Berit Kjølmoen