Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver gjennomføringen av tilsynet

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Kartlegging
 • Vurdering
 • Beslutning
 • Bruk av vilkår
 • Beslutninger om utbetaling av stønad til andre enn søker. Ved behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar overfor barn.

Det ble ikke konstatert avvik. 

Tilsynet fant ikke grunnlag for merknader

Dato: 20.juni 2013

Leif Aronsen
revisjonsleder

Hildegunn Estensen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Lurøy kommune v/Nav Lurøy i perioden 27.november 2012 – 20.juni 2013.  Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med tilsyn med sosiale tjenester ved Nav-kontorene i medhold av lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

 

Lurøy kommunen har knapt 2000 innbyggere.  Samarbeids- og driftsavtale mellom Lurøy kommune og NAV Nordland ble sist ajourført 31.januar 2013.

Nav Lurøy er tillagt de kommunale oppgaver som følger av lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, samt gjeldsordningsloven §§ 1-5.

Kommunen har fra 2010 hatt ett prosjekt, Tilskudd til barnefamilier med dårlig råd, delvis finansiert gjennom direktoratets satsning for å motvirke barnefattigdom.  Nav-leder koordinerer arbeidet i prosjektgruppen og forvalter prosjektmidlene.  Prosjektet og tema for tilsynet retter seg i stor grad mot samme målgruppe.

Ved Nav Lurøy er det i alt 4 stillinger.  En av stillingene 50/50 kommunal/statlig var pr 10.april vakant.

Nav-kontoret er lokalisert i kommunens rådhus og i umiddelbar tilknytning til forvaltning/oppfølging av tjenestene rus, psykiatri og barnevern.  Tjenestene samarbeider om oppfølging av felles brukere.

Nav-leder inngår i rådmannens ledergruppe.

 

3. Gjennomføring

 

 

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 27.november 2012.  Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 10.april 2013.

Intervjuer

4  personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 10.april 2013.

 

4. Hva tilsynet omfattet

 

 

Systemrevisjonen omfattet følgende:

Om kommunen ved tilstrekkelige styringstiltak sikrer at det foretas forsvarlig

            Kartlegging

            Vurdering

            Beslutning

            Bruk av vilkår

            Bruk av beslutninger om utbetaling til andre enn søker
ved behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar overfor barn.  (STL §§ 18, 19, 20 og 22)

 

5. Funn

 

 

Det bel ikke konstatert avvik.

Tilsynet fant ikke grunnlag for merknader.

 

6. Regelverk

 

 

 • Lov 2009-12-18 nr. 131:  Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.
 • Lov 1967-2-10  Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker, med forskrift.
 • For-2010-11-19-1463:  Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen.
 • Rundskriv Hovednr. 35 – Arbeidsdepartementet, Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.
 • Rundskriv A-2/2012 – Arbeidsdepartementet, Statlige rettleiande retningslinjer for utmåling av økonomisk stønad til livsopphald.

7. Dokumentunderlag

 

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

Organisering m.v.:

 • Samarbeids- og driftsavtale mellom Lurøy kommune og NAV Nordland.
 • Reglement for delegering av myndighet i Lurøy kommune.
 • Administrativt reglement for delegering av myndighet i Lurøy kommune.
 • Oversikt over ansatte ved Nav Lurøy – stillingsbetegnelse og arbeidsoppgaver.
 • Økonomiplan 2013 – 2016, og årsbudsjett 2013.
 • Virksomhetsplan 2012 - Nav Lurøy.
 • Handlingsplan arbeidsmiljø 2013 – Nav Lurøy.

Rutinebeskrivelser og skjema/maler m.v.: 

 • Skjema for søknad om sosialhjelp.
 • Retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold, tilsvarer veiledende retningslinjer fra Arb.dept.
 • Skjema for søknad om tilskudd til barnefamilier med dårlig råd.  Prosjektet som er nevnt under pkt. 2 ovenfor.

Resultatdokumentasjon:

 • Økonomisk sosialhjelp, månedlig oversikt over forbruk i 2012 og første kvartal 2013.
 • Årsmelding Lurøy kommune for årene 2011 og 2012.
 • Kopi av de siste 10 vedtak om tildeling av stønad i medhold av STL §§ 18 og/eller 19.
 • Kopi av avslag på søknad om stønad i medhold av bestemmelsene ovenfor, ett vedtak.
 • Kopi av utbetaling av stønad i medhold av STL § 22, to vedtak.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Tilsynet gjennomgikk journaler m.v. til de personer som var omfattet av vedtakene vi hadde fått tilsendt på forhånd.
 • Rutiner for forvaltning av prosjektet Tilskudd til familier med dårlig råd, samt behandlingen av søknader i medhlold av ordningen.
 • Rutiner i ferier og ved fravær Nav Lurøy.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn og anmodning om innsending av dokumentasjon av 27.november 2012.
 • Dokumentasjon fra Lurøy kommune/Nav Lurøy av 11.mars 2013.
 • Program for gjennomføring av tilsynet av 17.mars 2013.
 • Anmodning om supplerende opplysninger, e-post av 19.mars 2013.
 • Tilbakemelding fra Nav-leder, e-post av 21.mars 2013.
 • Telefonkontakt mellom tilsynet og Nav-leder vedrørende praktisk gjennomføring.

8. Deltakere ved tilsynet

 

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Karl-Anton Swensen

Rådmann

X

X

X

Cato Rødsand

Nav-leder

X

X

X

Evy Lorentsen

Veileder

X

X

X

Aud D. Guarvik

Veileder

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok: 
Hildegunn Estensen og Leif Aronsen. 

Fra Statens helsetilsyn deltok Aud Frøysa Åsprang som observatør.